Unit 6: Global warming – Grammar – English 11 [OLM.VN]
Unit 6: Global warming – Grammar – English 11 [OLM.VN]

Unit 6 lớp 11: Competitions-Speaking

Bài học Unit 6 lớp 11 Competitions phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời thông tin về những cuộc thi. Qua bài học, các em sẽ biết cách trình bày về một kỳ thi hoặc một cuộc tranh tài dựa vào những thông tin đã được cho sẵn.

Mục lục nội dung

1. Task 1 Speaking Unit 6 lớp 11

Which competition/ contest do you like or dislike? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner’s (Cuộc thi nào em thích hoặc không thích? Ghi dấu (✓) vào cột bên phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của các bạn cùng học)

Like or Dislike

– Type of competition/ contest

 • General Knowledge Quiz
 • English Competition
 • Art competition (painting, drawing, sculpture…)
 • Poetry Reading/ Reciting Competition
 • Singing Contest
 • Athletics Meeting (running, jumping…)

Guide to answer

Like: General Knowledge Quiz

Like: English Competition

Dislike: Art competition (painting, drawing, sculpture…)

Dislike: Poetry Reading/ Reciting Competition

Dislike: Singing Contest

Dislike: Athletics Meeting (running, jumping…)

Tạm dịch:

Thể loại cuộc thi

Kiểm tra kiến thức phổ thông

Cuộc thi tiếng Anh

Cuộc thi nghệ thuật (sơn, vẽ, điêu khắc,…)

Cuộc thi ngâm thơ/ đọc thơ

Cuộc thi hát

Diễu hành thể thao (chạy, nhảy,…)

2. Task 2 Speaking Unit 6 lớp 11

Work in pairs. Ask your partner how he/ she feels ahom each type of the competitions /contests in the Task 1 (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học của bạn, anh chị cảm nghĩ thế nào về mỗi cuộc thi ở Task 1)

Useful language

great: opportunity to test my general knowledge

interesting: good time to practise my English

good fun: opportunity for my creative activities

boring: makes me feel sleepy

wonderful: makes me cheerful/feel happy

exciting: good chance for my physical training

Guide to answer

1. A: What do you think of the General Knowledge Quiz?

B: Oh, it’s great. It’s an opportunity to test my general knowledge.

2. C: What do you think of the English competition?

D: Oh, it’s interesting. It’s a good time to practise my English.

3. E: What do you think of the Art Competition (Paiting, Drawing, …)?

F: Oh, it’s good fun. It’s opportunity for your creative activities.

4. G: What do you think of the Poetry Reading/Reciting Competition?

H: Oh, it’s boring. It makes me feel sleepy.

5. I: What do you think of the Singing Contest?

K: Oh, it’s wonderful. It makes me cheerful/feel happy.

6. L: What do you think of the Athletics Meeting (Running, Jumping, …)?

M: Oh, it’s exciting. It’s a good chance for my physical training.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích

tuyệt vời: cơ hội để kiểm tra kiến thức phổ thông

thú vị: thời gian lý tưởng để thực hành tiếng Anh

vui: cơ hội cho các hoạt động sáng tạo

chán: làm tôi cảm thấy buồn ngủ

xuất sắc: làm tôi cảm thấy hào hứng/ phấn chấn

hào hứng: cơ hội tốt để rèn luyện thể chất

1. A: Bạn nghĩ gì về cuộc thi kiểm tra kiến thức phổ thông?

B: Ồ, nó tuyệt vời. Đó là cơ hội tuyệt vời kiểm tra kiến thức phổ thông của tôi.

2. C: Bạn nghĩ gì về cuộc thi tiếng Anh?

D: Nó thật thú vị. Nó là thời gian lý tưởng để thực hành tiếng Anh.

3. E: Bạn nghĩ gì về cuộc thi nghệ thuật (sơn, vẽ,…)?

F: Ồ, nó vui. Nó là cơ hội cho các hoạt động sáng tạo.

4. G: Bạn nghĩ gì về cuộc thi ngâm thơ?

H: Ồ, nó chán lắm. Nó làm tôi thấy buồn ngủ.

5. I: Bạn nghĩ gì về cuộc thi hát?

K: Ồ, nó thật tuyệt. Nó làm tôi cảm thấy hào hứng.

6. L: Bạn nghĩ gì về các hoạt động thể chất (chạy, nhảy,…)

M: Ồ, rất hào hứng. Đó là cơ hội tốt để rèn luyện thể chất.

3. Task 3 Speaking Unit 6 lớp 11

Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use the suggestions below (Nói về một cuộc thi đấu hoặc một cuộc thi mà gần đây bạn đã tham gia hoặc xem. Sử dụng các gợi ý dưới đây)

1. Where and when did you see or take part in it?

2. What type of competition or contest was it?

3. Who organized it?

4. Who participated in it?

5. Who won the competition/contest?

6. Did you enjoy it? Why/Why not?

Guide to answer

Last month I took part in an English Competition in District 5. The competition was about telling stories in English. It was held/ organized by the Education Department of Ho Chi Minh City.

There were 15 representatives from chosen schools participating the competition. The contestant from Nguyen Tat Thanh High School won the contest and got a nice prize with English books.

I was sorry that I wasn’t successful, but I enjoyed it very much because it was a good time for me to practise my English speaking.

Tạm dịch:

1. Bạn đã nhìn thấy hoặc tham gia khi nào và ở đâu?

2. Đó là loại cuộc thi gì?

3. Ai tổ chức nó?

4. Ai tham gia?

5. Ai đã chiến thắng cuộc thi?

6. Bạn có thích nó không? Tại sao có?/ Tại sao không?

Tháng trước tôi đã tham gia một cuộc thi tiếng Anh ở quận 5. Cuộc thi về đề tài kể chuyện tiếng Anh. Nó được tổ chức bởi Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

Có 15 đại diện từ các trường được chọn tham gia cuộc thi. Thí sinh từ trường Nguyễn Tất Thành đã chiến thắng và nhận giải thưởng là sách tiếng Anh.

Tôi rất tiếc khi đã không chiến thắng, nhưng tôi rất thích bởi vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời để tôi luyện tập nói tiếng Anh.

4. Practice

4.1. Verb form

Complete each sentence with one of the following verb (in the correct form). Use a preposition if necessary (Hoàn thành mỗi câu sau với một từ tương ứng (đúng dạng). Sử dụng giới từ nếu cần thiết)

stay carry get break be hunt invite cause

take live deliver study close drive attend

1. I’ve always dreamed…….. in a small house by the sea.

2. Mike apologized…….. so rude to me.

3. I agreed…….. the parcel for her.

4. The driver of the other car accused me…….. the accident.

5. We invited Jane…….. for lunch.

6. He admitted…….. the car into his neighbor’s tree.

7. I congratulated Liz…….. a new job.

8. My bag wasn’t very heavy, but Dan insisted…….. it for me

9. Tom suggested…….. a rest.

10. We don’t approve…….. animals for sport.

11. Kevin thanked us…….. him to our party.

12. Brian advised me…….. economics at university.

13. The government proposed…….. a number of primary schools.

14. The women blamed me…….. her glasses.

15. No one can prevent him…….. the meeting.

4.2. Multiple-choice

Để nắm chắc cách phát âm và nhấn âm đã học giúp ích cho các bài nói, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 6 Speaking Tiếng Anh 11 sau đây và cùng luyện tập.

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một sự kiện thi đấu quan trọng bản thân đã tham gia hay cổ vũ. Trình bày sự kiện đó theo một trình tự logic như bài học, linh hoạt trong việc sử dụng thì và chèn cảm xúc cảm xúc của cá nhân một cách chân thật nhất.

 • Tham khảo thêm
 • doc Unit 6 lớp 11: Competitions-Reading
 • doc Unit 6 lớp 11: Competitions-Listening
 • doc Unit 6 lớp 11: Competitions-Writing
 • doc Unit 6 lớp 11: Competitions-Language Focus

Bạn đang xem bài viết: Unit 6 lớp 11: Competitions-Speaking. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.