Đi mua ‘ĐIỆN THOẠI’, chàng trai có hành động TINH TẾ nhận CƠN MƯA LỜI KHEN từ CĐM | Tin 3 Phút
Đi mua ‘ĐIỆN THOẠI’, chàng trai có hành động TINH TẾ nhận CƠN MƯA LỜI KHEN từ CĐM | Tin 3 Phút

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2

a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

Video hướng dẫn giải

Câu hỏi 1

a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

b) Tìm một số biết \( \displaystyle 3{2 \over 5}\) của nó bằng \( \displaystyle {{ – 2} \over 3}\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \((m,n \in N^*)\)

Lời giải chi tiết:

a) Số cần tìm là : \(\displaystyle 14:{2 \over 7} = 14.{7 \over 2} = 49\)

b) Số cần tìm là :

\(\eqalign{& {{ – 2} \over 3}:3{2 \over 5} = {{ – 2} \over 3}:{{3.5 + 2} \over 5} \cr & = {{ – 2} \over 3}:{{17} \over 5} = {{ – 2} \over 3}.{5 \over {17}} = {{ – 10} \over {51}} \cr} \)

Câu hỏi 2

Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng 13/20 dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \((m,n \in N^*)\)

Lời giải chi tiết:

350 lít nước ứng với \(1-\dfrac{13}{20}=\dfrac {7}{20}\)( dung tích bể )

Bể này chứa được số lít nước là: \(350:\dfrac {7}{20}=350.\dfrac {20}{7}=1000\) ( lít nước)

Đáp số: 1000 lít

HocTot.Nam.Name.Vn


Bạn đang xem bài viết: Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.