Tiếng Anh lớp 6 | Unit 7: Television | Ngữ pháp: LIÊN TỪ – CONJUNCTIONS
Tiếng Anh lớp 6 | Unit 7: Television | Ngữ pháp: LIÊN TỪ – CONJUNCTIONS

tom-tat-ngu-phap-tieng-anh-lop-6

Bài viết tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 này nhằm giúp các bạn hệ thống lại cả chương trình học. Cụ thể, anh ngữ JES sẽ tổng hợp tất cả kiến thức quan trọng, cần chú ý trong cả năm lớp 6 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập.

1. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)

  • Đại từ nhân xưng được dùng để xưng hô khi giao tiếp.
  • Gồm 3 ngôi (ngôi I, ngôi II, ngôi III) và có 8 đại từ:

Ngôi

Số ít

Số nhiều

Ngôi thứ I (người nói) I (tôi/mình/ ta/ tớ/…) we (chúng tôi/ chúng ta/…)
Ngôi thứ II (người nghe) you (bạn/ anh/ chị/ em/…) you (các bạn/ anh/ chị/ em/…)
Ngôi thứ III (người được nói đến)

she (chị/ bà/ cô ấy/…)

they (họ/ chúng nó/ những vật đó)

2. Thì hiện tại đơn (Present simple)

Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, một hành động chung chung, lặp đi lặp lại nhiều lần.

2.1 Thì hiện tại đơn của động từ TO BE (The present simple tense of TO BE)

a) Thể khẳng định: (+)

Động từ to be (am, is, are) được chia theo các đại từ nhân xưng:

b) Thể phủ định: (–)

Thêm NOT sau động từ to be

I am => I’m I am not => I’m not (I ain’t)
He is => He’s He is not =>He isn’t (He’s not)
She is => She’s She is not =>She isn’t (She’s not)
It is => It’s It is not =>It isn’t (It’s not)
We are => We’re We are not =>We aren’t (We’re not)
You are => You’re You are not =>You aren’t (You’re not)
They are => They’re They are not ==>They aren’t (They’re not)
c) Thể nghi vấn: (?)

Muốn đặt câu hỏi, đưa “to be” lên trước đại từ nhân xưng:

Am I ? Trả lời: Yes, you are/No, you are not.
Is she ? Yes, she is/No, she is not.
Is he ? Yes, he is/No, he is not.
Is it ? Yes, it is/No, it is not.
Are they ? Yes, they are/No, they are not.
Are we ? Yes, we are/No, we are not.
Are you ? Yes, I am/No, I am not.

2.2 Thì hiện tại đơn của động từ thường (The simple present tense of ordinary verbs)

Số ít

He/She/It

Số nhiều

I/We/You/They

Khẳng định (+) S + Vs/es + O S + V-inf + O
Phủ định (-) S + does NOT + V-inf + O S + do NOT + V-inf + O
Nghi vấn (?) Does + S + V-inf + O?

Trả lời:

Do + S + V-inf + O?

Trả lời:

2.3 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian:

  • every day/night/week/year…
  • in the morning/afternoon/evening…

3. Cách đổi câu từ số ít => số nhiều

3.1 Đổi đại từ

Số ít Số nhiều
I (tôi) We (chúng tôi)
He/She/It (anh/chị/em/nó) They (họ/chúng nó)
You (bạn) You (các bạn)
This (cái này) These (những cái này)
That (cái kia) Those (những cái kia)

3.2 Đổi động từ “to be”

Cùng với việc thay đổi chủ từ, đổi động từ sao cho hòa hợp là một trong các bước cơ bản để chuyển câu số ít sang số nhiều. Cụ thể:

Số ít Số nhiều
am/is are

3.3 Đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Muốn chuyển danh từ số ít sang số nhiều thì thêm “s” hoặc “es” vào đằng sau từ. Lưu ý, bỏ a/an khi chuyển sang số nhiều
Ví dụ:
He is a student. => They are students.

4. Đại từ sở hữu (Possessive pronouns):

Là những đại từ dùng để chỉ sự sở hữu. Ví dụ:
His watch is expensive. Mine is cheap.
Vì cũng là một loại đại từ nên đại từ sở hữu có thể đứng ở các vị trí sau:

  • Đứng làm chủ ngữ (Subject). Ví dụ: His watch is expensive. Mine is cheap.
  • Đứng làm tân ngữ (Object). Ví dụ: He bought his watch a week ago. I bought mine 2 days ago.
  • Đứng sau giới từ (trong cụm giới từ). Ví dụ: I could tackle her issue easily but I don’t know what to do with mine.
Đại từ sở hữu Ý nghĩa Ví dụ
Mine Của tôi Your ring is not as lovely as mine.
His Của anh ấy How can he drink my bottle of water, not his?
Hers Của cô ấy I can’t find my lipstick so I use hers.
Its Của nó The football team is proud of its ability to perform.
Theirs Của họ If you don’t have a hat, you can borrow theirs.
Yours Của bạn I will give you mine and you give me yours.

5. Tính từ sở hữu (Possessive adjective)

Tính từ sở hữu đứng trước danh từ để chỉ ra rằng danh từ đó thuộc về ai. Tính từ sở hữu dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng có tương quan như sau:

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

I

My

You

Your
He

His

She

Her
One

One’s

We

Our
You

Your

They

Their

6. Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

Trong tiếng Anh có rất nhiều dạng câu hỏi, trong chương trình học lớp 6, các bạn sẽ được làm quen với 2 loại câu hỏi chính: câu hỏi bắt đầu bằng Wh- và câu hỏi dạng đảo (Yes/No question).

6.1 Wh-question

Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau:

Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ
Wh- What/When/Why

/How/Whom/Where/…

does he/she/it + V-inf + O
do I/we/they/you + V-inf + O

Câu hỏi bắt đầu bằng các từ nghi vấn được liệt kê trong bảng sau:

Từ để hỏi Ý nghĩa Chức năng Ví dụ
Who ai hỏi người Who closed the window?
What gì/cái gì hỏi sự vật/sự việc What is your name?
Where ở đâu hỏi địa điểm/nơi chốn Where do you come from?
When khi nào hỏi thời điểm/thời gian When were you born?
Whose của ai hỏi về chủ sở hữu Whose is this watch?
Why tại sao hỏi lý do Why did you do that?
What time mấy giờ hỏi giờ/thời gian làm việc gì đó What time is it?
Which cái nào/người nào hỏi lựa chọn Which color do you like?
How như thế nào/bằng cách nào hỏi về cách thức/trạng thái/hoàn cảnh How does this work?
How many số lượng bao nhiêu số lượng bao nhiêu How many books are there?
Whom hỏi người làm tân ngữ Whom did you meet yesterday?
Why don’t tại sao không gợi ý Why don’t we go out tonight?
How far bao xa hỏi khoảng cách How far is it?
How long bao lâu hỏi độ dài về thời gian How long it will take to repair my bike?
How much bao nhiêu hỏi số lượng How much money do you have?
How old bao nhiêu tuổi hỏi tuổi How old are you?

6.2 Yes/No question

Câu hỏi dạng đảo tiếp tục được chia làm 2 dạng: câu hỏi xác định và câu hỏi phủ định. Cách thành lập câu hỏi này như sau:

Công thức Chức năng Ví dụ
Câu hỏi xác định To be/Do/Does/Has/Have/Did/Modal verbs + S + V-inf + O? Do you have a boyfriend? Yes, I do
Câu hỏi phủ định To be/Do/Does/Has/Have/Did/Modal verbs + NOT + S + V-inf + O? Để diễn tả sự ngạc nhiên Isn’t she a teacher?
Khi người nói mong đợi người nghe đồng ý với mình Isn’t it a lovely day?

7. Tính từ mô tả

Dùng để diễn tả diện mạo và tính cách của con người, tính chất của sự vật, sự việc.

Tính từ miêu tả Ví dụ
Diện mạo, bề ngoài beautiful, pretty, gorgeous, slim, skinny…
Kích thước, hình dạng big, small, giant,…
Tính cách active, friendly, lazy,…
Trạng thái cảm xúc happy, sad,…
Tuổi old, young,…
Màu sắc red, green, blue,…

Tính từ nhìn chung có nhiều chức năng và tùy vào mỗi chức năng nó đảm nhiệm mà sẽ đứng ở những vị trí khác nhau trong câu. Tuy nhiên, trong chương trình tiếng Anh lớp 8, các bạn sẽ tập trung làm quen 3 vị trí thường gặp của tính từ, đó là:

Vị trí của tính từ trong câu Công thức Ví dụ
Đứng sau động từ to be để bổ nghĩa cho chủ ngữ S + to be + adj My school is big.
Đứng sau động từ to be để bổ nghĩa cho danh từ đứng ngay trước nó S + to be + (a/an/the) + adj + noun It is an old city.
Dạng câu hỏi To be + S + adj? Is your house big? – Yes, it is./No, it isn’t.
Lưu ý

8. Các mẫu câu hỏi & trả lời

Tùy mục đích của người hỏi mà câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Anh sẽ có công thức riêng. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 nhìn chung chỉ yêu cầu các bạn nắm rõ cách sử dụng các câu hỏi về môi trường học đường, cụ thể như sau:

Công thức Ví dụ
Hỏi và trả lời với OR Is A or B? Are you an engineer or a teacher? => I’m a teacher.
Hỏi & trả lời về trường học Which (=What) school + do/does + S + go to? Which school do you go to?
S + go/goes + tên (trường) + school I go to Tran Van On school.
Hỏi & trả lời về khối lớp/lớp Which grade/class + be + S + in? Which class are they in?
S + to be + in + grade/class + tên lớp They are in class 6A1.
Hỏi & trả lời về tầng lầu Which floor + be + S + on? Which floor is your classroom on?
S + be + on + the + số thứ tự + floor It’s on the second floor.
Hỏi & trả lời về số lượng How many + noun (số nhiều) + are there…? How many classrooms are there in your school?
There are 60 classrooms in my school.
How many + noun (số nhiều) + do/does + S + V-inf ? How many pencils do you have?
I have one pencil.
Hỏi & trả lời về hoạt động hằng ngày What + do/does + S + do? What does she do at night?
She watches TV at night.
Hỏi thời gian của các hoạt động What time do/does + S + V-inf +…? What time do we have Math?
S + V(s/es) + at + thời gian We have it at half-past twelve.

9. Thì Hiện tại Tiếp diễn (Present progressive tense)

Thì Hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động hoặc sự việc đang diễn ra ở hiện tại (ngay khi đang nói).

Công thức Ví dụ
Khẳng định (+) S + am/is/are + V-ing + O We are playing soccer.
Phủ định (-) S + am/is/are + NOT + V-ing + O We are not playing soccer.
Nghi vấn (?) Am/Is/Are + S + V-ing + O? Are you playing soccer?
Trả lời:

Yes, S + am/is/are

No, S + am/is/are NOT

Yes, we are./No, we are not.
Dấu hiệu nhận biết

Hy vọng bài viết tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 hữu ích trong việc giúp các bạn học kiến thức mới và ôn tập lại kiến thức cũ đã học ở tiêu học. Hãy chú ý đọc kĩ định nghĩa, cách dùng và phân tích ví dụ để hiểu bài và nhớ bài lâu hơn nhé!
Xem thêm: Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Bạn đang xem bài viết: Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.