🐬[ica] chạy nv phụng mà ăn 3 rồng kiếm 50M là dễ…. nhận iven ở cmt
🐬[ica] chạy nv phụng mà ăn 3 rồng kiếm 50M là dễ…. nhận iven ở cmt

Toán lớp 5 – Chuyên đề về phân số. Cung cấp tài liệu học tập, bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 theo các chuyên đề, cung cấp giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 5 ôn luyện thi vào chuyên lớp 6. Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
PHÂN SỐ LỚP 5 VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
1. Kiến thức cần ghi nhớ
Khi cùng nhân (chia) cả tử số và mẫu số với cùng một số tự nhiên lớn hơn 1 ta
được một phân số mới bằng phân số đã cho.
Khi cả tử số và mẫu số cùng được gấp (giảm) bao nhiêu lần thì hiệu và tổng của
chúng cũng được gấp (giảm) bấy nhiêu lần.
Ví dụ: Cho phân số
3
1
Hiệu giữa mẫu số và tử số là: 3 – 1 = 2
Tổng giữa mẫu số và tử số là: 1 + 3 = 4
Khi gấp cả tử số và mẫu số lên 3 lần ta có:
9
3
33
31
3
1
x
x
Hiệu giữa mẫu số và tử số là: 9 – 3 = 6
Tổng giữa mẫu số và tử số là: 9 + 3 = 12
Ta thấy: 6: 2 = 3
12 : 4 = 3
2. Bài tập
Bài 1: Cho phân số
369
234
. Hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân
số mới, rút gọn phân số mới ta được phân số
8
5
.
Bài 2: Cho phân số
b
a
có a + b = 136. Rút gọn phân số
b
a
ta được phân số
5
3
. Tìm phân số
b
a
.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Bài 3: Cho phân số
b
a
có a + b = 108, khi rút gọn phân số
b
a
ta được phân số
7
5
. Tìm phân số
b
a
.
Bài 4: Cho phân số
b
a
có b – a = 18, khi rút gọn phân số
b
a
ta được phân số
7
5
. Tìm phân số
b
a
.
Bài 5: Cho phân số
36
54
. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt a ở tử, thêm a vào mẫu của
phân số ta được phân số mới. Rút gọn phân số mới ta được
5
4
.
Bài 6: Cho phân số
45
26
. Hãy tìm số tự nhiên a sao khi thêm a ở tử số và giữ nguyên mẫu số ta
được phân số mới có giá trị là
3
2
.
Bài 7: Cho phân số
37
25
. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi đem mẫu số trừ đi a và giữ nguyên
tử số ta được phân số mới có giá trị là
6
5
.
Bài 8: Cho phân số
58
43
. Hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi lấy cả tử số và mẫu số của phân số
đã cho trừ đi số tự nhiên m ta được phân số mới. Rút gọn phân số mới này ta được phân số là
4
1
.
Bài 9: Cho phân số
b
a
, rút gọn phân số
b
a
ta được phân số
6
5
. Nếu thêm 8 đơn vị vào mẫu số b
mà giữ nguyên tử số a thì ta được một phân số mới. Rút gọn phân số mới ta được phân số
4
3
.
Tìm phân số
b
a
.
Bài 10: Cho phân số
d
c
, nếu rút gọn phân số
d
c
thì được phân số
7
6
. Nếu giảm tử số đi 12 đơn
vị rồi rút gọn thì được phân số
49
36
. Tìm phân số
d
c
.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
So sánh phân số
I. Các dạng bài tập , kiến thức cần ghi nhớ:
Dạng 1: So sánh bằng cách qui đồng mẫu số
VD 1: So sánh:
5
2

4
3
Giải.
Ta có:
20
8
45
42
5
2
20
15
54
53
4
3

20
15
20
8
nên
4
3
5
2
Dang 2: So sánh với 1.
Dạng 3: So sánh hai phân số bằng cách so sánh phần bù đơn vị của phân số:
Ta so sánh phần bù đơn vị của phân số khi hai phân số đó phảI:
Nhỏ hơn 1.
Mẫu 1- tử 1= mẫu 2 – tử 2 hoặc: (mẫu1- tử 1)=n(mẫu 2- tử 2)
Phân số nào có phần bù nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.
Ví dụ 1: So sánh phân số sau:
2003
2000

2009
2007
Hướng dẫn:
(nhận thấy: 2003 – 2000 = 2009 – 2007 = 2)
Giải
Ta có:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
2003
2
2003
2000
2003
2003
2003
2000
1 ;
2009
2
2009
2007
2009
2009
2009
2007
1
Vậy
2009
2
2003
2
nên
2009
2007
2003
2000
Ví dụ 2: So sánh hai phân số:
2005
2003

2134
2128
Hướng dẫn:
Nhận thấy: 3(2005 – 2003) = 2134 – 2128
Giải
6015
6009
32005
32003
2005
2003
2015
6
6015
6009
6015
6015
6015
6009
1
2005
2003
1
2134
6
2128
2134
2134
2134
2134
2128
1
Vậy
2134
6
2015
6
nên
2134
2128
2005
2003
Dạng 4: So sánh phân số bằng cách so sánh phần hơn của hai phân số.
Ta so sánh phấn hơn khi hai phân só so sánh phảI
*Lớn hơn 1.
*Tử 1 – mẫu 1 = Tử 2 – mẫu 2 hoặc: (Tử 1- mãu 1)=n(tử 2- mẫu 2)
*Phân số nào có phân hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
Ví dụ 1: So sánh hai phân số:
1999
2001

2005
2007

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Hướng dẫn
Nhận thấy: 2001 – 1999 = 2007 – 2005
Giải
1999
2
1999
1999
1999
2001
1
1999
2001
2007
2
2007
2007
2007
2009
1
2007
2009
Vậy
2007
2
1999
2
nên
2007
2009
1999
2001
Vý dụ 2: So sánh hai phân số:
2001
2005

2028
2048
Hướng dẫn
Nhạn thấy: 5 (2005 – 2001) = 2048 – 2028
Giải
8005
8025
52001
52005
2001
2005
8005
20
8005
8005
8005
8025
1
8005
8025
1
2001
2005
2028
20
2028
2028
2028
2048
1
2028
2048
Vậy
2028
20
8005
20
nên
2028
2048
2001
2005
Dạng 5: So sánh bằng phân số trung gian.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Trong trường hợp đơn giản, có thể chọn phân số trung gian là: 1, 2, 3 …hay
,…
4
1
,
3
1
,
2
1
bằng cách tìm thương của tử số và mầu số từng phân số rồi lấy phân số trung gian
là phân số có tử là 1 và mẫu số là thương của phân số lớn hơn.
Trong trường hợp hai phân số
b
a

d
c
nếu a> c và b<d thì ta chọn phân số trung
gian là
d
a
.
Ví dụ: So sánh hai phân số:
57
23

675
215
Hướng dẫn
Nhận thấy: 57: 23 = 2 (dư 11)
675 : 215 = 3 (dư 30)
Vậy ta chọn phân số
3
1
la phân số trung gian.
Giải
3
1
57
23
;
3
1
675
215
Vậy
675
215
3
1
57
23
nên
675
215
57
23
Ví dụ 2: So sánh hai phân số:
57
40

55
47
Hướng dẫn
Nhận thấy: 40 < 47 và 57 > 55 nên ta chọn phân số trung gian là:
55
40
Giải
55
40
57
40
;
55
40
55
47

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Vậy
55
47
55
40
57
40
nên
55
47
57
40
Dạng 6: Thực hiện phép chia phân số để so sánh.
*Lấy phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai nếu :
-Thương tìm được nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai
-Thương tìm được lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai.
Ví dụ: So sánh hai phân số:
7
5

10
7
Giải
Ta có: 1
63
50
7
10
9
5
10
7
:
9
5
Vậy
10
7
9
5
II. các bài luyện tập
Bài 1: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
11
7

23
17
b)
48
12

47
13
c)
30
25

49
25
d)
47
23

45
24
e)
43
34

42
35
h)
48
23

92
47
k)
395
415

581
572
Bài 2:So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
a)
17
12

15
7
b)
2001
1999

11
12
c)
27
13

41
27
d)
1999
1998

2000
1199
e)
1
1
a

1
1
a
Bài 3: So sánh hai phan số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
25
15

7
5
b)
60
13

100
27
c)
8
3

49
17
d)
47
43

35
29
e)
1995
1993

998
997
g)
49
43

35
31
h)
15
47

35
29
i)
27
16

29
15
Bài 4: So sánh các phân số sau bằng cách hợ lí nhất:
a)
15
13

25
23
b)
28
23

27
24
c)
25
12

49
25
d)
15
13

153
133
e)
15
13

1555
1333
Bài 5:
a) Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần:
10
9
;
9
8
;
8
7
;
7
6
;
6
5
;
5
4
;
4
3
;
3
2
;
2
1
b) Sắp xếp các phân số sau theo thư tự tăng dần:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
253
152
;
11
26
;
10
10
;
253
215
;
15
26
c) Sắp xếp các phân số sau theo thư tự tăng dần:
5
4
;
3
2
;
4
3
;
2
1
;
6
5
d) Sắp xếp các phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé:
29
19
;
81
60
;
25
21
e) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
1999
2004
;
15
12
;
5
3
;1;
14
6
;
6
15
Bài 6: Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau:
a)
1982
1984
;
30
31
;
1981
1983
;
60
19
;
1980
1985
b)
175
175
;
60
21
;
37
39
;
45
14
;
189
196
Bài 7:
a) Tìm 6 phân số tối giản nằm giữa
5
1

8
3
b) Hãy viết 5 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số
5
2

5
3
c) Hãy viết 5 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số
51997
1995

1996
1995
Bài 8: Hãy tìm 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa hai phân số:
a)
1001
999

1003
1001
b)
10
9

13
11
Bài 9: So sánh phân số sau với 1:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
a)
3533
3434
b)
19951995
19991999
c)
861986198619861986198619
87198719871951981985198
QUY ĐỒNG TỬ SỐ CÁC PHÂN SỐ
Trong các sách giáo khoa không có bài học về “quy dồng tử số các phân số”. Thực ra việc quy
đồng tử số các phân số có thể đưa về việc quy đồng mẫu số các phân số “đảo ngược” (đúng ra
là các số nghịch đảo của phân số đã cho). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì việc làm đó dễ
gây ra sự phiền phức, hoặc dễ bị nhầm lẫn.
Một số bài toán dưới đây có thể giải bằng nhiều cách, trong đó có thể dùng cách quy đồng mẫu
số các phân số. Tuy nhiên ở đây chỉ nói cach quy đồng tử số các phân số.
+ Ví dụ 1. Ba khối lớp có 792 học sinh tham gia đồng diễn thể dục. Tìm số học sinh mỗi khối
lớp, biết rằng 2/3 số học sinh khối ba bằng 1/2 số học sinh khối bốn và bằng 40% số học sinh
khối năm.
Quy đồng tử số các phân số 2/3; 1/2; 40/100
Ta có: 1/2 = 2/4; 40/100 = 2/5
như vậy 2/3 số học sinh khối ba bằng 2/4 số học sinh khối bốn và bằng 2/5 số học sinh khối
năm. Nhờ các mẫu số này mà vẽ sơ đồ minh hoạ.
Dựa trên sơ đồ này dễ dàng tìm được số học sinh mỗi khối (khối ba có 198 HS; khối bốn có
264 HS; khối năm có 330 HS).
Cần lưu ý rằng các phân số 2/3; 2/4; 2/5 có thể giảm 2 lần để đưa 1/3 số HS khối ba bằng 1/4
số HS khối bốn và bằng 1/5 số HS khối năm (trở thành bài toán cơ bản).

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
+ Ví dụ 2. Tìm hai số, biết rằng 3/4 của số thứ nhất bằng 6/11 của số thứ hai; số thứ hai lớn
hơn số thứ nhất là 1935 dơn vị.
Quy đồng tử số các phân số 3/4 và 6/11. Ta có 3/4 = 6/8
Như vậy 6/8 của số thứ nhất bằng 6/11 của số thứ hai; hay 1/8 của số thứ nhất bằng 1/11 của
số thứ hai.
Dựa trên sơ đồ này có thể tìm được mỗi số (số thứ nhất là 5160; số thứ hai là 7095).
Từ những ví dụ trên cho thấy việc quy đồng tử số làm việc xác định tỉ số của hai số được dễ
dàng, thuận tiện hơn.
MỘT DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ
Khi học về phân số các em được làm quen với nhiều bài toán có lời văn mà khi giải phải
chuyển chúng về dạng toán điển hình. Trong bài viết này tôi xin trao đổi về một dạng toán như
thế thông qua một số ví dụ sau :
Ví dụ 1 : Tìm một phân số biết rằng nếu nhân tử số của phân số đó với 2, giữ nguyên mẫu số
thì ta được một phân số mới hơn phân số ban đầu là 7/36.
Phân tích : Ta đã biết nhân một phân số với số tự nhiên ta chỉ việc nhân tử của phân số với số
tự nhiên đó và giữ nguyên mẫu số. Vậy nhân tử số của phân số với 2, giữ nguyên mẫu số tức là
ta gấp phân số đó lên 2 lần. Bài toán được chuyển về bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ.
Bài giải : Nếu nhân tử số của phân số đó với 2, giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới. Vậy
phân số mới gấp 2 lần phân số ban đầu, ta có sơ đồ :
Phân số ban đầu là :

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Ví dụ 2 : Tìm một phân số biết rằng nếu ta chia mẫu số của phân số đó cho 3, giữ nguyên tử số
thì giá trị của phân số tăng lên 14/9.
Phân tích : Phân số là một phép chia mà tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. Khi chia mẫu số
cho 3, giữ nguyên tử số tức là ta giảm số chia đi 3 lần nên thương gấp lên 3 lần hay giá trị của
phân số đó gấp lên 3 lần. Do đó phân số mới gấp 3 lần phân số ban đầu. Bài toán chuyển về
dạng tìm hai số biết hiệu và tỉ.
Bài giải : Khi chia mẫu của phân số cho 3, giữ nguyên tử số thì ta được phân số mới nên phân
số mới gấp 3 lần phân số ban đầu, ta có sơ đồ :
Phân số ban đầu là :
Ví dụ 3 : An nghĩ ra một phân số. An nhân tử số của phân số đó với 2, đồng thời chia mẫu số
của phân số đó cho 3 thì An được một phân số mới. Biết tổng của phân số mới và phân số ban
đầu là 35/9. Tìm phân số An nghĩ.
Phân tích : Khi nhân tử số của phân số với 2, giữ nguyên mẫu số thì phân số đó gấp lên 2 lần.
Khi chia mẫu số của phân số cho 3, giữ nguyên tử số thì phân số đó gấp lên 3 lần. Vậy khi
nhân tử số của phân số với 2 đồng thời chia mẫu số của phân số cho 3 thì phân số đó gấp lên 2
x 3 = 6 (lần). Bài toán được chuyển về dạng toán điển hình tìm 2 số biết tổng và tỉ.
Bài giải : Khi nhân tử số của phân số An nghĩ với 2 đồng thời chia mẫu số của phân số đó cho
3 thì được phân số mới. Vậy phân số mới gấp phân số ban đầu số lần là : 2 x 3 = 6 (lần), ta có
sơ đồ :

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Phân số ban đầu là :
Từ 3 ví dụ trên ta rút ra một nhận xét như sau :
Một phân số :
– Nếu ta tăng (hoặc giảm) tử số bao nhiêu lần và giữ nguyên mẫu số thì phân số đó tăng (hoặc
giảm) bấy nhiêu lần.
– Nếu ta giảm (hoặc tăng) mẫu số bao nhiêu lần và giữ nguyên tử số thì phân số đó tăng (hoặc
giảm) bấy nhiêu lần.
Các bạn hãy thử sức của mình bằng một số bài toán sau đây :
Bài 1 : Tìm một phân số biết rằng nếu tăng tử số lên 6 lần, đồng thời tăng mẫu số lên 2 lần thì
giá trị phân số tăng 12/11.
Bài 2 : Toán nghĩ ra một phân số sau đó Toán chia tử số của phân số cho 2 và nhân mẫu số của
phân số với 4 thì Toán thấy giá trị của phân số giảm đi 15/8. Tìm phân số mà Toán nghĩ.
Bài 3 : Từ một phân số ban đầu, Học đã nhân tử số với 3 được phân số mới thứ nhất, chia mẫu
số cho 2 được phân số mới thứ hai, chia tử số cho 3 đồng thời nhân mẫu số với 2 được phân số
mới thứ ba. Học thấy tổng ba phân số mới là 25/8. Đố bạn tìm được phân số ban đầu của Học.
Ngô Văn Nghi
(Giáo viên trường TH Nam Đào, thị trấn Nam Giang, Nam Trực, Nam Định)
V. SO SÁNH PHÂN SỐ
1. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
1. So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số, quy đồng tử số

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
a) Quy đồng mẫu số
Bước 1: Quyđồng mẫu số
Bước 2: So sánh phân số vừa quy đồng
Ví dụ: So sánh
2
1

3
1
+) Ta có:
6
3
32
31
2
1
6
2
3
21
3
1
+) Vì
6
2
6
3
nên
3
1
2
1
b) Quy đồng tử số
Bước 1: Quy đồng tử số
Bước 2: So sánh phân số đã quy đồng tử số
Ví dụ: So sánh hai phân số
5
2

4
3
bằng cách quy đồng tử số
+) Ta có :
15
6
35
32
5
2
8
6
24
23
4
3
+) Vì
8
6
15
6
nên
4
3
5
2
2. So sánh phân số bằng cách so sánh phần bù với đơn vị của phân số
– Phần bù với đơn vị của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.
– Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ
hơn và ngược lại.
Ví dụ: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất.
2001
2000

2002
2001

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Bước 1: (Tìm phần bù)
Ta có :
2001
1
2001
2000
1 1-
2002
1
2002
2001
Bước 2: (So sánh phần bù với nhau, kết luận hai phân số cần so sánh)

2002
1
2001
1
nên
2002
2001
2001
2000
* Chú ý: Đặt A = Mẫu 1 – tử 1
B = mẫu 2 – tử 2
Cách so sánh phần bù được dùng khi A = B. Nếu trong trường hợp A B ta có thể sử dụng
tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số
của hai phân số bằng nhau:
Ví dụ:
2001
2000

2003
2001
.
+) Ta có:
4002
4000
22001
22000
2001
2000
1 –
4002
2
4002
4000
1-
2003
2
2003
2001
+)Vì
2003
2
4002
2
nên
2003
2001
4002
4000
hay
2003
2001
2001
2000
3. So sánh phân số bằng cách so sánh phần hơn với đơn vị của phân số:
– Phần hơn với đơn vị của phân số là hiệu của phân số và 1.
– Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
Ví dụ: So sánh:
2000
2001

2001
2002
Bước 1: Tìm phần hơn
Ta có:
2000
1
1
2000
2001
2001
1
1
2001
2002

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Bươc 2: So sánh phần hơn của đơn vị, kết luận hai phân số cần so sánh.

2001
1
2000
1
nên
2001
2002
2000
2001
* Chú ý: Đặt C = tử 1 – mẫu 1
D = tử 2 – mẫu 2
Cách so sánh phần hơn được dùng khi C = D. Nếu trong trường hợp C D ta có thể sử dụng
tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về hai phân số mới có hiệu giữa tử số và mẫu số
của hai phân số bằng nhau.
Ví dụ: So sánh hai phân số sau:
2000
2001

2001
2003
Bước1: Ta có:
4000
4002
22000
22001
2000
2001
2001
2
1
2001
2003
4000
2
1
4000
4002
Bước 2: Vì
2001
2
4000
2
nên
2001
2003
4000
4002
hay
2001
2003
2000
2001
4. So sánh phân số bằng cách so sánh cả hai phân số với phân số trung gian
Ví dụ 1: So sánh
5
3

9
4
Bước 1: Ta có:
2
1
8
4
9
4
2
1
6
3
5
3
Bước 2: Vì
9
4
2
1
5
3
nên
9
4
5
3
Ví dụ 2: So sánh
60
19

90
31
Bước 1: Ta có:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
3
1
90
30
90
31
3
1
60
20
60
19
Bước 2: Vì
90
31
3
1
60
19
nên
90
31
60
19
Ví dụ 3: So sánh
100
101

101
100

101
100
1
100
101
nên
101
100
100
101
Ví dụ 4: So sánh hai phân số bằng cách nhanh nhất.
57
40

55
41
Bài giải
+) Ta chọn phân số trung gian là :
55
40
+) Ta có:
55
41
55
40
57
40
+) Vậy
55
41
57
40
* Cách chọn phân số trung gian :
– Trong một số trường hợp đơn giản, có thể chọn phân số trung gian là những phân số dễ tìm
được như: 1, ,…
3
1
,
2
1
(ví dụ 1, 2, 3) bằng cách tìm thương của mẫu số và tử số của từng phân số
rồi chọn số tự nhiên nằm giữa hai thương vừa tìm được. Số tự nhiên đó chính là mẫu số của
phân số trung gian còn tử số của phân số trung gian chính bằng 1.
– Trong trường hợp tổng quát: So sánh hai phân số
b
a

d
c
(a, b, c, d khác 0)

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
– Nếu a > c còn b < d (hoặc a < c còn b > d) thì ta có thể chọn phân số trung gian là
d
a
(hoặc
b
c
)
– Trong trường hợp hiệu của tử số của phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai và hiệu
của mẫu số phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai có mối quan hệ với nhau về tỉ số
(ví dụ: gấp 2 hoặc 3lần,…hay bằng ,…
5
4
,
3
2
,
2
1
) thì ta nhân cả tử số và mẫu số của cả hai phân
số lên một số lần sao cho hiệu giữa hai tử số và hiệu giữa hai mẫu số của hai phân số là nhỏ
nhất. Sau đó ta tiến hành chọn phân số trung gian như trên.
Ví dụ: So sánh hai phân số
23
15

117
70
Bước 1: Ta có:
115
75
523
515
23
15
Ta so sánh
117
70
với
115
75
Bước 2: Chọn phân số trung gian là:
115
70
Bước 3: Vì
115
75
115
70
117
70
nên
115
75
117
70
hay
23
15
117
70
5. Đưa hai phân số về dạng hỗn số để so sánh
– Khi thực hiện phép chia tử số cho mẫu số của hai phân số ta được cùng thương thì ta đưa hai
phân số cần so sánh về dạng hỗn số, rồi so sánh hai phần phân số của hai hỗn số đó.
Ví dụ: So sánh hai phân số sau:
15
47

21
65
.
Ta có:
21
2
3
21
65
15
2
3
15
47

21
2
15
2
nên
21
2
3
15
2
3 hay
21
65
15
47

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
– Khi thực hiên phép chia tử số cho mẫu số, ta được hai thương khác nhau, ta cũng đưa hai
phân số về hỗn số để so sánh.
Ví dụ: So sánh
11
41

10
23
Ta có:
10
3
2
10
23
11
8
3
11
41
Vì 3 > 2 nên
10
3
2
11
8
3 hay
11
41
>
10
23
* Chú ý: Khi mẫu số của hai phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên ta có thể nhân cả hai
phân số đó với số tự nhiên đó rồi đưa kết quả vừa tìm được về hỗn số rồi so sánh hai hỗn số đó
với nhau
Ví dụ: So sánh
15
47

21
65
.
+) Ta có:
15
47
x 3 =
7
2
9
7
65
3
21
65
5
2
9
5
47
+) Vì
7
2
5
2
nên
7
2
9
5
2
9 hay
15
47
>
21
65
6. Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh
– Khi chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, nếu thương tìm được bằng 1 thì hai phân số
đó bằng nhau; nếu thương tìm được lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai;
nếu thương tìm được nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai.
Ví dụ: So sánh
9
5

10
7
Ta có:
9
5
:
10
7
= 1
63
50
Vậy
9
5
<
10
7
.
BÀI TẬP
Bài 1: Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
.
9970
7976
;
4284
3672
;
1281
549
;
1185
474
;
891
297
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a)
9
4
;
4
3
b)
18
13
;
32
26
c)
49
43
;
27
5
;
16
13
d)
60
56
;
36
28
;
65
45
Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a)
60
23
;
15
8
b)
18
11
;
24
13
c)
80
17
;
16
11
d)
3
2
;
5
4
;
4
1
Bài 4: Quy đồng tử số các phân số sau:
a)
9
8
;
13
12
b)
19
21
;
31
27
;
15
16
Bài 5:
a)Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,15 ; 3,1 ; 0,8 ; 3,5.
b)Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân: 25% ; 1.3% ; 10% ; 85%.
c)Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:
16
5
;
8
1
;
4
1
;
2
1
Bài 6: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
11
7

23
17
d)
43
34

42
35
b)
48
12

47
13
e)
48
23

92
47
c)
30
25

49
25
g)
395
415

581
572

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Bài 7: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
17
12

15
7
d)
1999
1998

2000
1999
b)
2001
1999

11
12
e)
1
1
a

1
1
a
c)
27
13

41
27
g)
47
23

45
24
Bài 8: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
25
15

7
5
e)
8
3

49
17
b)
60
13

100
27
g)
47
43

35
29
c)
1995
1993

998
997
h)
49
43

35
31
d)
15
47

35
29
i)
27
16

29
15
Bài 9: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:
a)
15
13

25
23
d)
15
13

153
133
b)
28
23

27
24
e)
15
13

1555
1333
c)
25
12

49
25
Bài 10:
a) Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần:
10
9
;
9
8
;
8
7
;
7
6
;
6
5
;
5
4
;
4
3
;
3
2
;
2
1

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
b) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần: .
253
152
;
11
26
;
10
10
;
253
215
;
15
26
c) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần: .
5
4
;
3
2
;
4
3
;
2
1
;
6
5
d) Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đén bé:
29
19
;
81
60
;
25
21
e) Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đén bé:
1999
2004
;
15
12
;
5
3
;1;
14
6
;
6
15
Bài 11: Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau:
a)
1982
1984
;
30
31
;
1981
1983
;
60
19
;
1980
1985
b)
175
175
;
60
21
;
37
39
;
45
14
;
189
196
Bài 12: Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân rồi xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
50
19
;
1000
600
;
25
7
;
10
9
;
20
11
Bài 13: Tìm phân số nhỏ nhất và phân số lớn nhất trong các phân số sau:
123
231
;
47
13
;
100
135
;
18
77
;
49
12
Bài 14:
a) Tìm 6 phân số tối giản nằm giữa
5
1

8
3
b) Hãy viết 5 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số:
5
2

5
3
1997
1995

1996
1995
Bài 15: Hãy tìm 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa hai phân số:
a.
1001
999

1003
1001
b.
10
9

13
11

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
Bài 16: So sánh phân số sau với 1
a)
3533
3434
b)
19951995
19991999
c)
861986198619861986198619
871987198719851985198519
Bài 17: So sánh
493572820414102751
35217201241062531
với
708
308
Bài 18: So sánh A và B, biết:
A =
153135117857565514539171513
13511799756555453933151311
B =
1717
1111
Bài 19: So sánh các phân số sau (n là số tự nhiên)
4
1
;
3
)
4
3
;
2
1
).
n
n
n
n
b
n
n
n
n
a
Bài 20: So sánh phân số sau: (a là số tự nhiên, a khác 0)
7
1
;
6
)
2
3
;
1
)
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
Bài 21: Tổng S =
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
có phải là số tự nhiên không? Vì sao?
Bài 22: So sánh
90
1
89
1

33
1
32
1
31
1
với
6
5
Bài 23: Hãy chứng tỏ rằng:
1
80
1
79
1

43
1
42
1
41
1
12
7
Bài 24: So sánh A và B biết:

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com
246813579
2006
987654321
2007
.
246813579
2007
987654321
2006
. BA
Bài 25: So sánh M và N, biết:
20052004
20042003
2005
2004
2004
2003
NM
Bài 26: So sánh A và B, biết:
001998199820199719971997
1231123112311231
.
999999999999
214321432143
.
BA
Bài 27: Cho phân số:
M =
19…131211
9…4321
Hãy bớt một số hạng ở tử số và một số hạng ở mẫu số sao cho giá trị phân số không thay
đổi.

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 5 và ôn luyện thi vào chuyên lớp 6
Liên hệ đăng ký học: 0936.128.126
Website: http://daytoantieuhoc.com

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 5 – Chuyên đề về phân số. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.