Unit 6 Our Tet holiday – Communication – Tiếng Anh 6 – Kết nối – Cô Mai Anh (DỄ HIỂU NHẤT)
Unit 6 Our Tet holiday – Communication – Tiếng Anh 6 – Kết nối – Cô Mai Anh (DỄ HIỂU NHẤT)

1. The 3Rs Club in your school is doing a survey on how ‘green’ the students are. Help them answer the following questions. (Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc các học sinh sống “xanh” như thế nào. Giúp họ trả lời các câu hỏi sau. )

2. Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got? (Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu trả lời của cô ấy/cậu ấy với câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời khác?)

Hướng dẫn dịch:

Tường trình câu trả lời của bạn học cho cả lớp biết.

3. Work in groups. Think of two more questions to add to the survey. (Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai câu hỏi để bổ sung cho bài khảo sát.)

– If you go for a picnic, you will

A. leave rubbish there.

B. bring rubbish home to put them in right places.

C. burn the plastic bag and dig a hole for food waste.

– If you go home after a hard-working day, you will

A. take a bath

B. take a shower.

C. not all above.

Xem toàn bộ Giải Tiếng Anh lớp 6 mới: Unit 11. Our greener world

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6: Unit 11. Communication. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.