Tiếng Anh Lớp 6: Unit 1 MY NEW SCHOOL
Tiếng Anh Lớp 6: Unit 1 MY NEW SCHOOL

Tiếng Anh lớp 6 Review 1 (Unit 1-2-3) – Kết nối tri thức Giải Tiếng Anh 6

Tiếng Anh lớp 6 Review 1 (Unit 1-2-3)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Review 1 (Unit 1-2-3) hay nhất, chi tiết bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tiếng Anh 6.

  • Language (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại) …

  • Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Choose A, B or C for each blank in the email below (Chọn đáp án đúng). 2. Read the text and answer the questions. ….

Review 1 lớp 6 Language trang 36

PRONUNCIATION

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại

1.C

2.A

3.B

4.A

5.B

2. Write the names of school things and furniture in the house which begin with /b/ and /p/. (Viết ra những đồ vật trong trường hay trong nhà mà bắt đầu bằng âm /b/ và /p/)

/b/: book, bench, board, bed, bag, …

//p/: pen, pencil, picture, poster, pillow, pool

VOCABULARY

3. Complete the words. (Hoàn thành những từ sau)

1. English

2. homework

3. lunch

4. sports

5. badminton

Now write the words in the correct group. (viết các từ vào nhóm thích hợp)

Play: sports, badminton

Do: homework

Have: lunch

Study: English

4. Solve the crossword puzzle. (Giải ô chữ)

Hướng dẫn dịch.

Dọc:

1. Cô ấy thích gặp nhiều người. Cô ấy (thân thiện)

2. Mọi người nấu ăn trong phòng này.

4. Bạn nghe với thứ này

Ngang:

3. Anh ấy giỏi vẽ. Anh ấy rất (sáng tạo)

5. Nó ở mỗi bên của khuôn mặt, dưới mắt

DOWN

ACROSS

1. friendly

2. kitchen

4. ears

3. creative

5. cheek

………………………………

………………………………

………………………………

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6 Review 1 (Unit 1-2-3). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.