Tiếng Anh 7 – Unit 7 Traffic – Skills 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (HAY NHẤT)
Tiếng Anh 7 – Unit 7 Traffic – Skills 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (HAY NHẤT)

Để giúp các em tìm hiểu về ô nhiễm nguồn nước, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Pollution” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Skills 1.

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures. (Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi những câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình.)

– Picture A (Hình A)

+ The ducks are white. (Những con vịt có màu trắng.)

+ They’re going to the lake. (Chúng đang đi đến hồ nước.)

+ There aren’t any factories near the lake (Không có bất kỳ nhà máy nào gần hồ)

+ The lake water is clean. (Nước hồ sạch)

– Picture B (Hình B)

+ The ducks are black.(Những con vịt có màu đen.)

+ They’re going from the lake. (Chúng đang đi ra khỏi hồ nước.)

+ There are some factories near the lake. (Có vài nhà máy gần hồ.)

+ The lake water is dirty. (Nước hồ dơ.)

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Mi and Nick have decided to give a presentaion on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions. (Mi và Nick đã thảo luận đưa ra bài thuyết trình về ô nhiễm nước cho lớp. Đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi.)

Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans, and groundwater (the water beneath the Earth’s surface). It is one of the most serious types of pollution.

Water pollution can have many different causes. Factories dump industrial waste into lakes and rivers. Sewage from households is another cause. Farms using pesticides to kill insects and herbicides to kill weeds can also lead to water pollution. These factors cause ‘point source’ pollution while pollutants from storm water and the atmosphere result in ‘non-point source’ pollution.

Water pollution can have dramatic effects. In many poor nations, there are frequent outbreaks of cholera and other diseases because of people drinking untreated water. Humans can even die if they drink contaminated water. Polluted water also causes the death of aquatic animals such as fish, crabs, or birds. Other animals eat these dead animals and may also get sick. In addition, herbicides in water can kill aquatic plants and cause further damage to the environment.

So what should we do to reduce water pollution?

1. What does the second paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?)

2. What does the third paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ ba nói cho bạn điều gì?)

3. What is groundwater? (Nước ngầm là gì?)

4. What are point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm nguồn là gì?)

5. What are non-point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm không nguồn là gì?)

6. Why do people use pesticides? (Tại sao người ta sử dụng thuốc trừ sâu?)

Guide to answer

1. The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

(Đoạn văn thứ hai nói về nguyên nhân của ô nhiễm nước.)

2. The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

(Đoạn văn thứ ba nói về những ảnh hưởng của ô nhiễm nước.)

3. It’s the water beneath the Earth’s surface. (Nó là nước bên dưới bề mặt Trái Đất.)

4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

(Chúng là chất thải công nghiệp, chất thải rắn, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.)

5. They are pollutants from storm water and the atmosphere.

(Chúng là chất gây ô nhiễm từ nước mưa và không khí.)

6. They use herbicides to kill weeds. (Họ sử dụng thuốc trừ sâu để diệt cỏ dại.)

Tạm dịch:

Ô nhiễm nguồn nước là sự nhiễm độc của những phần của nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nguồn nước có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nhà máy thải chất thải công nghiệp vào sông hồ. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là một nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ và thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại cũng có thể gây nên ô nhiễm nguồn nước. Những nhân tố này gây nên sự ô nhiễm “có nguồn gốc” trong khi những chất gây ô nhiễm từ nước mưa và không khí dẫn đến việc ô nhiễm “không nguồn gốc”.

Ô nhiễm nguồn nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác xảy ra bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Thậm chí con người có thể chết nếu uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của động vật dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và cũng có thể bị bệnh. Hơn nữa, thuốc diệt cỏ trong nước có thể giết chết những cây cối dưới nước và gây hại đến môi trường.

Vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words. (Đọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ.)

Guide to answer

1. cholera

2. die

3. polluted water

4. dead

5. aquatic plants

Tạm dịch:

1. Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

2. Người uống nước bị nhiễm độc có thể chết.

3. Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

4. Những động vật khác có thể bị bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.

5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answer. (Làm việc theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho ô nhiễm nước. Ghi chú những câu trả lời của em.)

Guide to answer

1. Never throw rubbish away anyhow. Always look for the correct waste bin.

2. Use water wisely. Do not keep the tap running when not in use. Also, you can reduce the amount of water you use in washing and bathing.

3. Do not throw chemicals, oils, paints and medicines down the sink, or the toilet.

Tạm dịch:

1. Dù thế nào cũng không bao giờ vứt rác đi. Luôn tìm đúng thùng rác.

2. Sử dụng nước một cách khôn ngoan. Không để vòi liên tục chảy khi không sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể giảm lượng nước sử dụng để giặt và tắm.

3. Không vứt hóa chất, dầu, sơn và thuốc xuống bồn rửa mặt hoặc bồn cầu.

1.5. Task 5 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutions. (Bây giờ hoàn thành biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho nguyên nhân và hậu quả và những nhóm của em)

Guide to answer

Water pollution (Ô nhiễm nguồn nước):

– Definition (Định nghĩa):

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. (Sự ô nhiễm của các nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, đại dương và nước ngầm).

– Causes (Nguyên nhân):

+ Point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides (Ô nhiễm có nguồn gốc: chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ)

+ Non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere (Ô nhiễm không nguồn gốc: chất gây ô nhiễm từ nước mưa và không khí)

– Effect (Hậu quả):

+ Human: die if they drink contaminated water (Con người: chết nếu họ uống nước bị ố nhiễm)

+ Animals: die (Động vật: chết)

+ Plants: killed (Thực vật: bị tiêu diệt)

– Solutions (Giải pháp):

+ Give heavy fines to companies that dump industrial waste into lakes and rivers. (Phạt nặng những công ty thải chất thải công nghiệp vào sông hồ).

+ Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)

+ Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste. (Miễn thuế cho những công ty tìm ra cách xả thải sạch.)

1.6. Task 6 Unit 7 lớp 8 Skills 1

Make a presentation about water pollution. (Làm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.)

Guide to answer

Hello everybody, now I am going to tell you about water pollution, a serious problem.

First, water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. There are two reasons why they are polluted: point source pollutants and non- point source pollutamt. Point source pollutants are industrial waste, sewage, pesticides, herbicides. Non-point pollutants are pollutants from storm water and atmosphere. There are a lot of effects that water pollution may cause. Human and animals may die if they drink contaminated water. Plants will be killed by pollutants as well. So what we can do to solve the problem? Goverment should give heavy fines to companies that dump industrial waste into lakes and rivers. We also educate companies about the environment and give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

Tạm dịch:

Xin chào mọi người, bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về ô nhiễm nước, một vấn đề nghiêm trọng.

Đầu tiên, ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm. Ô nhiễm nguồn nước có hai lí do: chất ô nhiễm có nguồn gốc và chất ô nhiễm không có nguồn gốc. Các chất gây ô nhiễm có nguồn gốc là chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Chất ô nhiễm không có nguồn gốc là chất ô nhiễm từ nước mưa và không khí. Ô nhiễm nước có thể gây rất nhiều ảnh hưởng. Người và động vật có thể chết nếu uống phải nước bị ô nhiễm. Các chất ô nhiễm sẽ giết hại thực vật. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? Chính phủ nên phạt nặng các công ty bị phát hiện thải chất thải công nghiệp vào sông hồ. Chúng ta cũng cần giáo dục các công ty về môi trường và giảm thuế cho các công ty tìm ra cách “sạch” để xử lý chất thải.

Bài tập trắc nghiệm Skills 1 Unit 7 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Pollution – Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 mới Skills 1.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

  Water pollution happens __________ (1) toxic substances enter water bodies such as lakes, rivers, oceans and so on, getting dissolved in them, lying suspended in the water or depositing on the bed. This degrades the quality of water. Not __________ (2) does this spell disaster for aquatic ecosystems, the pollutants also seep through and reach the groundwater, which might end up in our households as contaminated water we use in our daily activities, including drinking.

  Water pollution can be __________ (3) in a number of ways, one of the most polluting being city sewage and industrial waste discharge. Indirect sources __________ (4) water pollution include contaminants that enter the water supply from soils or groundwater systems and from the atmosphere via rain. Soils and groundwater contain __________ (5) residue of human agricultural practices and also improperly disposed of industrial wastes.

  Pollutants can be of varying kinds: organic, inorganic, radioactive and so on. In fact, the list of possible water contaminants is just too vast to be listed here.

  (1) …………………

  • A. what
  • B. when
  • C. why
  • D. while
 • Câu 2:

  (2) ……………

  • A. both
  • B. only
  • C. well
  • D. either
 • Câu 3:

  (3) ………………..

  • A. cause
  • B. caused
  • C. causing
  • D. causes

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học này các em cần củng cố thêm kĩ năng đọc hiểu và đưa ra các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nguồn nước; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

 • contamination (n): ô nhiễm
 • groundwater (n): nước ngầm
 • sewage (n): chất thải
 • pesticide (n): thuốc trừ sâu
 • insect (n): côn trùng
 • weed (n): cỏ dại
 • atmosphere (n): bầu không khí
 • cholera (n): bệnh tả
 • substances (n): chất

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Skills 1 – Kỹ năng 1. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.