Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 8 Communication
Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 8 Communication

Để giúp các em sắp xếp các đoạn, viết đoạn kết và kể chuyện trước lớp, mời các em tham khảo bài học Unit 6 “Folk Tales” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Communication.

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 8 Communication

a. Look at pictures. Then put the parts of the fairy tale in order. (Nhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.)

Guide to answer

1 – h. Little Red Riding Hood lived in a wood. One day, she went to visit her granny.

(Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.)

2 – a. When she was picking some flowers on the side of the path, she met a wicked wolf. He asked, “Where are you going?”. “I’m going to see my grandmother,” she said.

(Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”)

3 – e. So the wolf had a plan. He ran to Granny’s house and swallowed Granny. He got into Granny’s bed.

(Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.)

4 – f. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf and said, “Granny, what big eyes you have!”. “All the better to see you with!” he replied.

(Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.)

5 – d. Then she said, “Granny, what big ears you have!”. “All the better to hear you with!” he replied.

(Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.)

6 – c. Finally she said, “Granny, what big teeth you have!”. “All the better to eat you with!” shouted the wolf.

(Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.)

7 – b. A woodcutter was working in the woods. He heard a loud scream and ran to the house.

(Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.)

8 – g. He hit the wolf on the head. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away.

(Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.)

b. Work in pairs. Compare your answers with a partner’s. Discuss any differences. (Làm việc theo cặp. So sánh câu trả lời của bạn với bạn khác. Thảo luận về sự khác nhau.)

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 8 Communication

Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words. Choose the best storyteller in your group. (Làm theo nhóm. Lần lượt kể lại câu chuyện cổ tích này cho các thành viên trong nhóm theo cách riêng của bạn. Chọn người kể chuyện hay nhất trong nhóm.)

Guide to answer

There was a girl called Little Red Riding Hood. One day, she walked through the woods to deliver food to her sick grandmother. On the way, she met a cunning wolf. She naively told him where she was going. He suggested that the girl pick some flowers as a present for her grandmother. Meanwhile, he went to the grandmother’s house and swallowed her. When the girl arrived, she noticed that her grandmother looked very strange. Then the girl was also eaten by the wolf. Luckily, a woodcutter heard the scream and ran to the house to save Little Red Riding Hood and her grandma. The wolf ran away into the forest.

Tạm dịch:

Có một cô bé tên là quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, cô băng qua khu rừng để mang đồ ăn tới cho bà cô đang bị ốm. Trên đường đi, cô gặp một con sói gian ác. Vì ngây thơ nên cô đã nói cho nó biết cô đang đi đâu. Nó khuyên cô hái mấy bông hoa làm quà cho bà. Trong khi đó, nó tới nhà người bà và nuốt chửng bà. Khi đến, cô bé nhận thấy bà của mình trông rất lạ. Sau đó cô bé cũng bị sói ăn thịt. May mắn thay, một người tiều phu nghe thấy tiếng hét và chạy tới để cứu cô bé quàng khăn đỏ và bà của cô. Con sói chạy trốn vào rừng.

1.3. Task 3 Unit 6 lớp 8 Communication

Work in groups. Discuss and write an ending for the fairy tale. Share it with other groups. (Thực hành theo nhóm. Thảo luận và viết một cái kết cho câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ kết quả với các nhóm khác.)

Guide to answer

When Little Red Riding Hood arrived at her granny’s house, she found that her granny looked strange, so she asked some questions. At that time, she saw the wolf’s tail and easily recognised that she was in danger. She ran quickly outside and found other people to help her. Finally, many people came to kill the wolf and save her granny.

Tạm dịch:

Khi cô bé quàng khăn đỏ tới nhà bà, cô thấy bà của mình trông thật lạ, vì vậy cô đã hỏi mấy câu hỏi. May mắn thay, cô nhìn thấy đuôi con sói và dễ dàng nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm. Cô chạy thật nhanh ra ngoài và tìm người khác giúp đỡ. Cuối cùng, nhiều người đã tới để giết con sói và cứu bà của cô.

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 6 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Folk Tales – Communication chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 mới Communication.

 • Câu 1: Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences.

  Thach Anh was very ………… when he let Ly Thong and his mother go back to their hometown.

  • A. selfish
  • B. mean
  • C. generous
  • D. brave
  • A. fierce
  • B. mean
  • C. clever
  • D. ugly
 • Câu 3:

  Thach Sanh was so …………… that he could push back the troops with his magical guitar and rice pot.

  • A. kind
  • B. clever
  • C. hard-working
  • D. fast

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này các em cần làm bài tập đầy đủ, biết kể lại câu chuyện dựa vào bức tranh và viết một kết thúc khác cho câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • witch /wɪtʃ/ gian xảo
 • woodcutter /ˈwʊdkʌtə(r)/ tiều phu
 • cunning /ˈkʌnɪŋ/ gian ác
 • strange /streɪndʒ/ khác lạ
 • save /seɪv/ cứu
 • naive /naɪˈiːv/ ngây thơ
 • recognize /ˈrekəɡnaɪz/ nhận ra, phát hiện ra

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 8 mới Unit 6 Communication – Giao tiếp. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.