Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2021, 17:38

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã tham gia nhóm nhảy khác.Khi tôi nhảy, tôi quên tất cả mọi thứ khác và tôi chỉ tập trung vào vũ đạo. Đó là thư giãn và nó làm cho tôi hạnh phúc[r] (1)SOẠN TIẾNG ANH MỚI UNIT 8: SKILLS 2 I Mục tiêu học 1 Aims: By the end of the lesson, sts will be able to – talk about sports and games – listen for specific information from some small talks 2 Objectives: – Topic: Sports and games – Vocabulary: + create ( v) : tạo (translation) + (to) last; kéo dài ( explanation) + (to) need + to V: cần ( synonym = want) + team (n) -> individual (a) cá nhân + practice + V(ing) : thực hành ( situation) * (be) good at : giỏi ( revision) + like + V(ing) ( revision) – Grammar: past simple tense – Skills: listening, writing II Nội dung soạn Skills Unit Sports and Games lớp 6 1 Listen to the passages Who are they about? (Nghe đoạn văn Chúng nói ai?) Bài nghe: 2 Listen to the passages again Then write True (T) or False (F) for each sentence (Nghe lại đoạn văn Sau ghi (T), ghi sai (F) cho câu.) (2)1 Hai plays chess every Saturday ‘Angry Birds’ is Bill’s favourite game Alice doesn’t like doing sports very much Trung is very good at playing football Bill’s dream is to create a new game Đáp án: 1 (F) (T) (T) (F) (T) 3 Listen to the passages again Fill in each blank to complete the sentences (Nghe đoạn văn lần Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu Mở CD lên nghe, lưu ý lúc nghe nên ghi lại từ nghe vào chỗ trống Sau điền hết tập, nghe lại một lần để kiểm tra lại kết quả, sai sửa lại cho ) 1 Hai practises at the three times a week Trung can the guitar 3 Alice likes ice skating 4 _ is at Rosemarrick Lower Secondary School Trung _ swimming on hot days Đáp án: 1 club play watching Bill goes Nội dung nghe: – Hello My name’s Hai I love sports I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend But my favourite sport is judo I practise at the judo club three times a week – My name’s Alice I’m twelve years old I don’t like doing sport very much, but I like watching ice skating on TV My favourite hobby is playing chess My friend and I play chess every Saturday (3)- My name’s Trung I’ve got a lot of hobbies I like playing the guitar and I love to watch football on TV I don’t much sport, but I often go swimming with my friends on hot days Hướng dẫn dịch: – Xin chào Tên Hải Tôi yêu thể thao Tơi chơi bóng chuyền trường tơi thường đạp xe bố vào cuối tuần Nhưng môn thể thao u thích tơi judo Tơi tập câu lạc judo ba lần tuần – Tên Alice Tôi mười hai tuổi Tôi không thích chơi thể thao lắm, tơi thích xem trượt băng TV Sở thích u thích tơi chơi cờ Bạn chơi cờ vào thứ Bảy – Chào Tôi Bill Tôi học lớp sáu trường trung học sở Rosemarrick Sau học tơi, tơi thích chơi game máy tính Trị chơi tơi thích “Angry Birds” Tơi thường chơi nửa tiếng trước bữa tối Tơi hy vọng tơi tạo loại trị chơi máy tính tương lai – Tên tơi Trung Tơi có nhiều sở thích Tơi thích chơi guitar Tơi thích xem bóng đá TV Tôi không tập thể thao nhiều, thường bơi với bạn bè vào ngày nóng Writing Write about a sport/game you like Use your own ideas and the following as cues (Viết môn thể thao/trị chơi mà bạn u thích Sử dụng ý tưởng bạn sau gợi ý) Gợi ý: In my free time, I love to dance When I was a little girl I danced all the time My mother put me in dance school when I was years old My first dance dress was pink and it was love a ballet dress Our dance group’s first show was when we were years old We looked like pinguis In years we have had a lot of dance shows I have danced for years in the same dance company But now everyone has joined other dance groups When I dance I forget everything else and I focus only on dancing It was relaxing and it makes me happy I like to take care of my body and dancing enhances your condition But now when I’m in High school I not have time to dance It’s so sad I miss dancing I hope that I have time to dance again day Hướng dẫn dịch: (4)chúng tơi chúng tơi có năm tuổi Trong buổi diễn chúng tơi chim cánh cụt Trong chín năm qua chúng tơi có nhiều buổi khiêu vũ Tơi nhảy múa chín năm cho công ty khiêu vũ Nhưng tất người tham gia nhóm nhảy khác.Khi nhảy, quên tất thứ khác tơi tập trung vào vũ đạo Đó thư giãn làm cho tơi hạnh phúc Tơi muốn chăm sóc thể tơi nhảy múa làm tăng tình trạng bạn Nhưng tơi trường trung học tơi khơng có thời gian để nhảy múa Việc thực buồn Tơi nhớ khoảng thời gian tơi nhảy múa Tơi lm hy vọng tơi có thời gian để nhảy múa lại – Xem thêm nhiều viết mẫu tại: Đoạn văn Tiếng Anh môn thể thao yêu thích Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao:

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2 – Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games trang 23,

Bạn đang xem bài viết: Tải Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2 – Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games trang 23. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.