Tập hợp – Toán lớp 6 – Thầy Nguyễn Thành Long – Vinastudy.vn
Tập hợp – Toán lớp 6 – Thầy Nguyễn Thành Long – Vinastudy.vn

  • Giải Toán Lớp 6
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ?Số phần tử của một tập hợpCho các tập hợp: Α = {5} B = (x,y)C = {1;2;3;…;100}N = {0;1;2;3;…}. Ta nói : Tập hợp A có một phần tử, tập hợp B có hai phần tử, tập hợp C có 100 phần tử, tập hợp N có vô số phần tử. Các tập hợp sau có bao nhiều phần tử ?D= {0}, E = {bút, thước}, H = {x = N | x < 10}.Tìm số tự nhiên X mà X + 5 = 2. Chú ý: Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng được kí hiệu là 2. Ví dụ : Tập hợp các số tự nhiên X sao cho X + 5 = 2 là tập hợp rỗng.Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phân tử. cũng có thể không có phần tử nào.2.Tập hợp con Ví dụ : Cho hai tập hợp: E = x, y), E. F F = (x, y, c, d (h.11). Ta thấy mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F, ta gọi tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F. Nếu mọi phân tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con Hill của tập hợp B.Ta kí hiệu : A C- B hay B -> A và đọc là : A là tập hợp con của tập hợp B.hoặc A được chứa trong B, hoặc B chứa A.Ví dụ : Tập hợp D các học sinh nữ trong một lớp là tập hợp con của tập hợp Hcác học sinh trong lớp đó, ta viết: D C | H.Cho ba tập hợp: M = {1,5}, A={1:3:5}, B = {5: l:3}.o16.17.18. 19.20.Dùng kí hiệu c- để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên. Chú ý: Nếu A C- B và B C-A thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B.Bời fộp Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X-8= 12. b) Tập hợp B các số tự nhiên X mà X + 7=7. c) Tập hợp C các số tự nhiên X mà X. 0 = 0. d) Tập hợp D các số tự nhiên X mà X.0=3. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20. b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ? Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu c- để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên. Cho tập hợp A={15:24}. Điền kí hiệu e, C- hoặc = Vào ô vuông cho đúng: a) 15DA: b) { 15 DA; c) 15: 24 D.A.Tập hợp A = {8; 9; 10;…;20} có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử). Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từa đến b có b = a + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của tập hợp sau; B = {10; 11; 12; . ; 99}. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1,3,5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị. a) Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10. b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20. c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18. d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31. Tập hợp C = {8; 10; 12; …;30} có (30–8);2 + 1 = 12 (phần tử). Tổng quát; – Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b-a);2 + 1 phần tử. – Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m); 2 + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của các tập hợp Sau ; D = {21;23; 25; …; 99) E = 32; 34; 36; …; 96.Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,B là tập hợp các số chẵn,N là tập hợp các số tự nhiên khác 0. Dùng kí hiệu c- để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên. Với tập hợp N các số tự nhiên. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999);Nuró Diện tích Nufó Diện tích LľOC LľÔC (nghìn (nghìn km)Bru-nay 6 Mi-an-ma 677 Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300 In-do-ne-Xi-a 1919 Thái Lan 513 Lào 237 Viet Nam 331 Ma-lai-Xi-a 330 Xin-ga-po 1Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

Bạn đang xem bài viết: [SGK Scan] ✅ Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.