Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 6 Sách Mới học kì 2 | Viral English
Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 6 Sách Mới học kì 2 | Viral English

Bộ Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 và tập 2 do Nhà xuất bản Giáo dục ấn bản nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có tài liệu học môn tiếng anh. Sách học sinh tiếng anh 3 gồm 2 tập, mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit, được phân bố như sau:

Sách tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục được thiết kế theo hướng giao tiếp, giúp các con bước đầu làm quen và phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua cả 4 kỹ năng đó là nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thiện kỹ năng luyện nghe và nói tiếng Anh tốt nhất. Theo sách tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, học sinh chính là chủ thể của quá trình dạy học trong môi trường văn hóa và điều kiện học tập phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của các em.

Sách tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục được chia thành 2 tập tương đương với 2 học kỳ trong quá trình học.

Mỗi phần sẽ được chia thành 5 bài học tương ứng với 5 chủ đề của chương trình học.
Trong cuốn sách tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục, tập một sẽ có 10 Unit ( từ Unit 1 đến Unit 10). Tập hai cũng bao gồm 10 Unit ( từ Unit 11 đến Unit 20 ). Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức có 4 phần để luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Nội dung cuốn sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello
Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3
Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3
Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 2: What’s your name?
Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3
Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3
Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony
Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3
Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3
Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 4: How old are you?
Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3
Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3
Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3
Unit 5: Are they your friends?
Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3
Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3
Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

Review 1 lớp 3
Review 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3
Short Story: Cat and Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 6: Stand up!
Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3
Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3
Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 7: That’s my school
Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3
Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3
Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 8: This is my pen
Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3
Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3
Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 9: What colour is it?
Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3
Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3
Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 10: What do you do at the break time?
Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3
Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3
Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

Review 2 lớp 3
Review 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3
Short Story: Cat and Mouse

Nội dung sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family
Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3
Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3
Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 12: This is my house
Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3
Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3
Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 13: Where’s my book?
Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3
Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3
Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room?
Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3
Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3
Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3

Unit 15: Do you have any toys?
Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3
Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3
Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3
Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 16: Do you have any pets?
Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3
Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3
Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 17: What toys do you like?
Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3
Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3
Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 18: What are you doing?
Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3
Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3
Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 19: They’re in the park
Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3
Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3
Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa?
Unit 20 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3
Unit 20 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3
Unit 20 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

Review 4 lớp 3
Review 4 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3
Short Story: Cat and Mouse

Bạn đang xem bài viết: Sách học sinh tiếng anh lớp 3 tập 1 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.