TOÁN 6 – ÔN THI GIỮA KÌ 1 – DẠNG TOÁN TÌM X – THẦY KENKA
TOÁN 6 – ÔN THI GIỮA KÌ 1 – DẠNG TOÁN TÌM X – THẦY KENKA

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Phương pháp giải

– Áp dụng quy tắc chuyển vế (chuyển vế đổi dấu) để chuyển các số hạng chứa x về một vế, các số hạng tự do về một vế

– Thực hiện các phép tính toán, rồi tìm x

– Chú ý: Một tích bằng không khi một trong các thừa số bằng 0

A . B = 0 khi A = 0 hoặc B = 0

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm x, biết

Lời giải:

Ví dụ 2: Tìm x

Lời giải:

Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Toan Tim X Lop 7 Cuc Hay A04

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho . Giá trị của x là

Hướng dẫn

Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Toan Tim X Lop 7 Cuc Hay A07

Đáp án A

Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn là:

Hướng dẫn

Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Toan Tim X Lop 7 Cuc Hay A10

Đáp án B

Câu 3. Tìm x, biết

A. x = 2

B. x = 3

C. x = 4

D. x = 5

Hướng dẫn

Đáp án C

Câu 4. Tìm x, biết

Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Toan Tim X Lop 7 Cuc Hay A13

Hướng dẫn

Đáp án A

Câu 5. Giá của của x thỏa mãn

Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Toan Tim X Lop 7 Cuc Hay A16

A. x = 66

B. x = -66

C. x = 0

D. x = 1

Hướng dẫn

Nhận xét: các tử số là dãy tăng dần với khoảng cách là 2 đơn vị, mẫu số là dãy giảm dần với khoảng cách cũng là 2 đơn vị.

Phương pháp làm bài: cộng thêm 1 vào các hạng tử.

Do đó x + 66 = 0 ⇒ x = -66

Đáp án B

Câu 6. Cho thì x = ?

A. x = 2004

B. x = -2004

C. x = 4

D. x = 0

Hướng dẫn

Phương pháp làm bài: trừ đi 1 vào các hạng tử

Do đó x – 2004 = 0 ⇒ x = 2004

Đáp án A

Câu 7. Các giá trị của x thỏa mãn

Hướng dẫn

Nhận xét: bài bày có dạng A . B = 0

Mà A . B = 0 khi A = 0 hoặc B = 0 (lý thuyết)

Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đáp án B

Câu 8. Tìm x biết

Hướng dẫn

Đáp án C

Câu 9. Tìm x thỏa mãn: (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

A. x = 1

B. x = 0

C. x = 9

D. x = 5

Hướng dẫn

Ta có:

(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

⇔ 2x – 3 – x + 5 = x + 2 – x + 1

⇔ 2x – x – x + x = 2 + 1 + 3 – 5

⇔ x = 1

Vậy x = 1.

Đáp án A

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Vì x là số nguyên nên x ∈ {2; 3; 4}

Vậy có 3 giá trị của x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đáp án D

D. HERE

Bạn đang xem bài viết: [Sách Giải] ✅ Cách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiết. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.