Giải SBT Tiếng Anh 6 trang 27 Unit 3 Language Focus Chân trời sáng tạo Exercise 4

Order the words to make questions. Then match the answers (Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi. Sau đó ghép các câu trả lời)

Hướng dẫn giải chi tiết Exercise 4

Guide to answer:

1. How fast can an elephant run? – 40 km an hour.

(Con voi có thể chạy nhanh đến mức nào? – 40 km một giờ.)

2. How cold is the North Pole? – -34°C.

(Bắc Cực lạnh như thế nào? – âm 34°C.)

3. How heavy is a panda? – 100 kg.

(Một con gấu trúc nặng bao nhiêu? – 100 kí.)

4. How many people are there in the UK? – 65 million.

(Có bao nhiêu người ở Vương quốc Anh? – 65 triệu.)

5. How tall can an ostrich grow? – 2.7 metres.

(Đà điểu có thể cao bao nhiêu? – 2,7 mét.)

— Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

  • Give the correct form of the verb: Nhu (visit) ___________ this nursery home once a week.

    bởi thanh duy

    18/01/2022

  • Complete the sentence with given words: We/ having/ big party/ tomorrow.

    bởi Nguyễn Trung Thành

    18/01/2022

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 27 Unit 3 Language Focus Chân trời sáng tạo Exercise 4. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.