Unit 6: Jim’s Day (ĐỌC VÀ DỊCH) Tiếng anh lớp 4 family and friends special edition
Unit 6: Jim’s Day (ĐỌC VÀ DỊCH) Tiếng anh lớp 4 family and friends special edition

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

Lesson 1 – Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới

Nam: Oh, good. How many lessons do you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I’m on holiday today.

 • Bài học cùng chủ đề:
 • Lesson 2 – Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 3 – Unit 6 trang 44,45 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • Ngữ pháp tiếng anh hay nhất

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a) Hi, Long! How was your trip home?

Chào Long! Chuyến về nhà của bạn thế nào rồi?

Hi, Mai. It was good, thanks.

Chào Mai. Nó tốt, cảm ơn.

b) Do you have school today, Mai?

Bạn có học hôm nay không Mai?

Yes, I do.

Vâng, có

c) How many lessons do you have today?

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

Tôi có bốn: Toán, Tiếng Việt Âm nhạc và Thể dục.

d) How about you? Do you have school today?

Còn bạn thì sao? Hôm này bọn có học không?

Not today, but tomorrow. I’m still on holiday!

Hôm nay không, nhưng ngày mai thì có, Mình vần còn trong ngày nghỉ!

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

How many lessons do you have today?

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

Tôi có môn Toán, Tin học, Khoa học, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Hoặc

How many lessons do you have on Mondays?

Bạn có bao nhiêu bài học vào những ngày thứ Hai?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

Tôi có môn Toán, Tin học, Khoa học, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những bài học của bạn có hôm nay.

How many lessons do you have today?

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

I have…

Tôi có…

What lessons do you have today?

Bạn có những bài học gì vào hôm nay?

I have… Tôi có…

Ex: How many lessons do you have today?

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

Tôi có môn toán, Tin học, Khoo học, Tiếng Việt và Tiếng Anh What lessons do you have today?

Bạn có những bài học gì/nào vào hôm nay?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

Tôi có môn Toán, Tin học, Khoa học, Tiếng Việt và Tiếng Anh

4. Nghe và đánh dấu chọn

Click tại đây để nghe:

Long

Minh

Lan

Maths (Toán)

Science (Khoa học)

IT (Tin học)

PE (Thể dục)

Music (Âm nhạc)

Art (Mỷ thuật)

English (Tiếng Anh)

Vietnamese (Tiếng Việt)

Audio script

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you at school now?

Long: Yes, it’s break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons do you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I’m on holiday today.

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It’s nice to talk to you again. Are you at school? Quan: Yes. It’s break time. And you?

Minh: Yes, It’s break time for me, too.

Quan: Oh, really? How many lessons do you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanksẻ Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons do you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

5. Đọc và hoàn thành

(1) Tuesday (2) lessons (3) Wednesday (4) four (5) Art

Tên mình là Trung. Mình là một học sinh mới trong lớp 5B. Hôm nay là Thứ Ba. Tôi có 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Tin học và Thể dục. Ngày mai là thứ Tư. Tôi sẽ có 4 môn học: Toán, Tiếng Việt, Âm nhọc và Mỹ thuật.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

How many lessons do you have today?

Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Yesterday was Sunday. It was a holiday.

Today’s Monday and I’m back at school.

I have three lessons: Maths, English and Science.

Tomorrow’s Tuesday. I’ll be at school again.

I’ll have three more lessons: Maths, Music and Art.

How about you? How many lessons do you have today?

Hôm qua là Chủ nhật. Nó là ngày nghỉ. Hôm nay là thứ Hai và tôi trở lợi trường.

Tôi có ba môn học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học.

Ngày mai là thứ Ba. Tôi sẽ lợi đến trường.

Tôi sẽ có thêm ba môn học nữa: Toán, Ầm nhạc và Mỹ thuật. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

 • Unit 14: what happened in the story?
 • Unit 15: what would you like to be in the future?
 • Review 3 tiếng anh lớp 5 mới
 • Unit 16: where’s the post office?
 • Unit 17: what would you like to eat?
 • Unit 18: what will the weather be like tomorrow?
 • Unit 19: which place would you like to visit?
 • Unit 20: which one is more exciting, life in the city or life in the countryside
 • Review 4 tiếng anh lớp 5 mới
 • Unit 1: what’s your address?
 • Unit 2: i always get up early. how about you?
 • Unit 3: where did you go on holiday?
 • Unit 4: did you go to the party?
 • Unit 5: where will you be this weekend?
 • Review 1 tiếng anh 5 mới
 • Unit 6: how many lessons do you have today?
 • Unit 7: how do you learn english?
 • Unit 8: what are you reading?
 • Unit 9: what did you see at the zoo?
 • Unit 10: when will sports day be?
 • Review 2 tiếng anh 5 mới
 • Unit 11: what’s the matter with you?
 • Unit 12: don’t ride your bike too fast!
 • Unit 13: what do you do in your free time?

Bài học nổi bật nhất

 • Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới
 • Lesson 1 – Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 2 – Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 3 – Unit 6 trang 44,45 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 1 – Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới
 • Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới

Đề thi lớp 5 mới cập nhật

 • Đề Thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án năm 2017 trường TH Xuân Hồng
 • Đề Kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 5: What ………you do last weekend ?
 • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án mới nhất 2016
 • Đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh lớp 5 hay, có đáp án trường Tiểu học Tân Đông

Bạn đang xem bài viết: Lesson 1 – Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.