Kiểm toán nhà nước công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh BR-VT
Kiểm toán nhà nước công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh BR-VT

Kiểm toán nhà nước khu vực I là đơn vị gì? Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm bao nhiêu phòng?

Kiểm toán nhà nước khu vực I là đơn vị gì?

Kiểm toán nhà nước khu vực I là đơn vị gì? (Hình từ Internet)

Theo Điều 1 Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về kiểm toán nhà nước khu vực I như sau:

Theo đó, Kiểm toán nhà nước khu vực I là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể gồm các đối tượng sau:

– Các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực;

– Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương trên địa bàn khu vực có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công;

– Các công trình, dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân các cấp hoặc do các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp làm chủ đầu tư trên địa bàn khu vực;

– Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ do các cấp có thẩm quyền của chính quyền địa phương thành lập thuộc địa bàn khu vực;

– Kiểm toán một số đối tượng khác theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán nhà nước khu vực I có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong ngân sách chung của Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán nhà nước khu vực I có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Theo Điều 2 Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định Kiểm toán nhà nước khu vực I có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương trên địa bàn khu vực phục vụ cho công tác kiểm toán.

2. Xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

4. Báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội và cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn kiểm toán của đơn vị không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm đảm bảo mọi hoạt động kiểm toán đều được kiểm tra, soát xét về chất lượng.

6. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do đơn vị chủ trì kiểm toán.

7. Tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị.

8. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân cấp của Kiểm toán nhà nước.

9. Tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội.

10. Tham gia với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán được phân công; đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện.

11. Trong trường hợp đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nhưng báo cáo quyết toán ngân sách chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước khu vực I phải tiếp tục làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị để Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đồng nhân dân quyết định.

12. Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực I có quyền:

Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm bao nhiêu phòng kiểm toán?

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định như sau:

Tổ chức

1. Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Kiểm toán ngân sách 1;

d) Phòng Kiểm toán ngân sách 2;

đ) Phòng Kiểm toán ngân sách 3;

e) Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;

g) Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án;

h) Phòng Kiểm toán hoạt động.

Căn cứ quy định trên thì tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm có:

– Văn phòng;

– Phòng Tổng hợp;

– Phòng Kiểm toán ngân sách 1;

– Phòng Kiểm toán ngân sách 2;

– Phòng Kiểm toán ngân sách 3;

– Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;

– Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án;

– Phòng Kiểm toán hoạt động.

Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm có 06 phòng kiểm toán.


Huỳnh Lê Bình Nhi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Doanh nghiệp dịch vụ có phải cập nhật thông tin về người lao động lên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không?
  • Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không khách quan dẫn đến kết quả sai so với thực tế có bị đình chỉ hoạt động hay không?
  • Việc đăng ký thay đổi tàu biển được thực hiện khi nào? Chủ tàu biển không thực hiện đăng ký thay đổi theo quy định thì bị xử phạt thế nào?
  • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần lần thứ 3 phải có ít nhất bao nhiêu cổ đông tham dự thì mới hợp lệ?
  • Không ghi nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài 25 mét có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Bạn đang xem bài viết: Kiểm toán nhà nước khu vực I là đơn vị gì? Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực I gồm bao nhiêu phòng?. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.