Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 67: Luyện tập

Bài 67. LUYỆN TẬP Tính: 60 : 8 X 2,6 = 7,5 X 2,6 = 19,5 (75 + 45): 75 = 120 : 75 = 1,6 Một mảnh vườn hình chữ nhật 3 ‘ — chiều dài. Tính chu vi và diệ] 5 Tóm tắt Chiều dài 26m Tính chu vi? Diện tích ? b) 480 : 125 : 4 = 3,84 : 4 = 0,96 2001 : 25 – 1999 : 25 = 80,04 – 79,96 = 0,08 có chiều dài 26m, chiều rộng bằng L tích của mảnh vườn đó. Bài giải Chiều rộng của mảnh vườn là: 26 x| = 15,6 (m) 5 Chu vi mảnh vườn là: (26 + 15,6) X 2 = 83,2 (m) Diện tích mảnh vườn là: 26 X 15,6 = 405,6 (m2) Đáp số: 83,2m; 405,6m2. Một ôtô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? Bài giải Trong 3 giờ đầu ôtô chạy được : 39 X 3 = 117 (km) Trong 5 giờ sau ôtô chạy được : 35 X 5 = 175 (km) Thời gian ôtô chạy : 3 + 5 = 8 (giờ) Số ki-lô-mét ôtô đó chạy trong 8 giờ là: 117 + 175 = 292 (km) Trung bình mỗi giờ ôtô đó chạy được : 292 : 8 = 36,5 (km) Đáp số: 36,5km. * Cách 2 64 : 5 + 36 : 5 = (64 + 36) : 5 = 100 : 5 = 20 Tính bằng hai cách: * Cách 1 64 : 5 + 36 : 5 = 12,8 + 7,2 = 20 320 0

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 67: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.