Vở bài tập Toán lớp 5 – trang 6, 7 – Bài 92: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (DỄ HIỂU NHẤT)
Vở bài tập Toán lớp 5 – trang 6, 7 – Bài 92: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (DỄ HIỂU NHẤT)

92. Luyện tập trang 6, 7

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 6

Nội dung chính

Bài 1. (Trang 6 VBT Toán 5)

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình thang
Đáy lớn Đáy bé Chiều cao Diện tích
15cm 10cm 12cm
1,8dm 1,3dm 0,6dm

Bài giải

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất là:

Diện tích hình thang ô trống thứ hai là:

Diện tích hình thang ô trống thứ ba là:

Hình thang
Đáy lớn Đáy bé Chiều cao Diện tích
15cm 10cm 12cm
1,8dm 1,3dm 0,6dm

Bài 2. (Trang 6 VBT Toán 5)

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100 thu hoạch được 70,5kg. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài giải

a) Đổi

Chiều cao hình thang là:

b) Gọi đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang lần lượt là: a; b; h; S

Trung bình cộng hai đáy của hình thang là
7 : 2 = 3,5 (m)

Đáp số: a. 40dm; b. 3,5m

Bài 3. (Trang 6 VBT Toán 5)

a) Một hình thang có diện tích 20, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang

b) Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7 và chiều cao bằng 2m

Bài giải

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

gấp 6 lần

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó:

6 x 70,5 = 423 (kg)

Đáp số: 423kg

Bài 4. (Trang 7 VBT Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ bên:

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là: …………………

Bài giải

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật là 4cm.

Cạnh đáy của tam giác:

8 – (2 + 2) = 4

Diện tích phần tô đậm là:

4 x 4 : 2 = 8 ()

Đáp số: 8

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập chung trang 7, 8

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập toán lớp 5. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.