Giải Bài 6.27 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải Bài 6.27 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính:

a) 2023 – 252 : 53 + 27;

b) 60 : [ 7.(112 – 20.6) + 5 ].

Trả lời:

a)

\(\begin{array}{l}2023 – {25^2}:{5^3} + 27\\ = 2023 – {5^4}:{5^3} + 27\\ = 2023 – 5 + 27\\ = 2018 + 27\\ = 2045\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}60:\left[ {7.\left( {{{11}^2} – 20.6} \right) + 5} \right]\\ = 60:\left[ {7.\left( {121 – 120} \right) + 5} \right]\\ = 60:\left[ {7.1 + 5} \right]\\ = 60:12\\ = 5\end{array}\)

Bài 2 trang 21 SGK Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(\left( {9x – {2^3}} \right):5 = 2\)

b) \(\left[ {{3^4} – \left( {{8^2} + 14} \right):13} \right]x = {5^3} + {10^2}\)

Trả lời:

a)

\(\begin{array}{l}\left( {9x – {2^3}} \right):5 = 2\\9x – {2^3} = 2.5\\9x – 8 = 10\\9x = 18\\x = 2\end{array}\)

Vậy \(x = 2\)

b)

\(\begin{array}{l}\left[ {{3^4} – \left( {{8^2} + 14} \right):13} \right]x = {5^3} + {10^2}\\\left[ {81 – \left( {64 + 14} \right):13} \right]x = 125 + 100\\\left[ {81 – 78:13} \right]x = 125 + 100\\\left[ {81 – 6} \right]x = 225\\75x = 225\\x = 3\end{array}\)

Vậy \(x = 3\)

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) \({2027^2} – {1973^2}\)

b) \({4^2} + \left( {365 – 289} \right).71\)

Trả lời:

a) \({2027^2} – {1973^2} = 216000\)

b) \({4^2} + \left( {365 – 289} \right).71 = 5412\)

Bài 4 trang 21 SGK Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Phương pháp:

Tính số tiền từng loại hàng = Số lượng.giá đơn vị

Sau đó tính tổng

Trả lời:

+ Cách 1:

Số tiền mua vở loại 1 là: 35.10 = 350 (nghìn đồng).

Số tiền mua vở loại 2 là: 67.5 = 335 (nghìn đồng).

Số tiền mua bút bi là: 100.5 = 500 (nghìn đồng).

Số tiền mua thước kẻ là: 35.7 = 245 (nghìn đồng).

Số tiền mua bút chì là: 35.5 = 175 ( nghìn đồng).

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

350 + 335 + 500 + 245 + 175 = 1605 (nghìn đồng)

1 605 nghìn đồng tức là 1 605 000 đồng.

Vậy cơ quan đã mua hết 1 605 000 đồng tiền văn phòng phẩm.

+ Cách 2:

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

35.10 + 67.5 + 100.5 + 35.7 + 35.5 = 350 + 335 + 500 + 245 + 175 = 1605 (nghìn đồng).

1 605 nghìn đồng tức là 1 605 000 đồng.

Vậy cơ quan đã mua hết 1 605 000 đồng tiền văn phòng phẩm.

Giaibaitap.me

Giải bài 1, 2 trang 23, bài 3, 4 trang 24 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo – Bài 6. Chia hết và chia có dư Tính chất chia hết của một tổng.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo – Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo – Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo – Bài 9. Ước và bội. Bài 2. a) Tìm tập hợp các ước của 30. b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50.

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 trang 20, 21 – Chân trời sáng tạo tập 1. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.