Alex and Steve | Minecraft Anime FlipBook Animation
Alex and Steve | Minecraft Anime FlipBook Animation

Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải Sách bài tập Toán 6 – – bộ sách Chân trời sáng tạo (tập 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Sách Toán 6 - bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ (SBT Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 – Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 – Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 – Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 – Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 10 – Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 – Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 – Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ NGUYÊN

Bài 1 – Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 – Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 – Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Phần HÌNH HỌC TRỰC QUAN (SBT Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 3 – CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 – Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều.

Bài 2 – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân.

Bài 3 – Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (SBT Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 – Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 – Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 – Biểu đồ tranh.

Bài 4 – Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

Bạn đang xem bài viết: Giải Sách bài tập TOÁN LỚP 6 – bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (tập 1).. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.