Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Tập 1 – Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 trang 12 – Chương 1
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Tập 1 – Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 trang 12 – Chương 1

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất trang 31, trang 32, trang 22 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵng và gia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

1. Quan hệ chia hết

Hoạt động 1: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tập hợp các ước của 12 là A = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Hoạt động 2: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tập hợp các bội của 8 nhỏ hơn 80 là B = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72}

Luyện tập 1: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tất cả các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

Tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20 ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48

2. Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt động 3: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Hai số chia hết cho 5 là 5 và 20

Tổng của chúng là: 5 + 20 = 25 chia hết cho 5

Hoạt động 4: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Ba số chia hết cho 7 là: 7 ; 21; 70

Tổng của chúng là: 7 + 21 + 70 = 98 chia hết cho 7

Luyện tập 2: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 24 + 48 chia hết cho 4 vì 24 chia hết cho 4 và 48 chia hết cho 4

b) 48 + 12 – 36 chia hết cho 6 vì 48 chia hết cho 6; 12 chia hết cho 6 và 36 chia hết cho 6

Vận dụng 1: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng 21 + x chia hết cho 7. Mà 21 chia hết cho 7 nên x cũng chia hết cho 7

x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28} nên x = 14 hoặc x = 28

Hoạt động 5: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

15 chia hết cho 5; 8 không chia hết cho 5

Hiệu 15 – 8 = 7 không chia hết cho 5

Hoạt động 6: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

12 chia hết cho 4; 20 chia hết cho 4; 5 không chia hết cho 4

Tổng 12 + 20 + 5 = 37 không chia hết cho 4

Luyện tập 3: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 20 + 81 không chia hết cho 5 vì 20 chia hết cho 5 nhưng 81 không chia hết cho 5

b) 34 + 28 – 12 không chia hết cho 4 vì 28 chia hết cho 4, 12 chia hết cho 4 nhưng 34 không chia hết cho 4.

Vận dụng 2: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Mà 20 chia hết cho 5; 45 chia hết cho 5 nên x không chia hết cho 5

x thuộc tập {5; 25; 39; 54} nên x = 39 hoặc x = 54

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.1: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17

Hướng dẫn giải bài tập Câu 2.1: Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư(35) = {1; 5; 7; 35}

Ư(17) = {1; 17}

Câu 2.2: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các số sau, số nào là bội của 4?

16 ; 24 ; 35

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 8 – Câu 2.2 trang 33

16

24

Câu 2.3: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

a) x ∈ B(7) và x < 70

b) y ∈ Ư(50) và y > 5

Hướng dẫn giải bài tập Câu 2.3: Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

a) x ∈ {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}

b) y ∈ {10; 25; 50}

Câu 2.4: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 Câu 2.4: Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

a) Tổng (15 + 1 975 + 2 019) không chia hết cho 5 vì 15 chia hết cho 5 và 1 975 chia hết cho 5 nhưng 2 019 không chia hết cho 5

b) Tổng (20 + 90 + 2 025 + 2 050) chia hết cho 5 vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 5.

Câu 2.5: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40

b) 80 – 16

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất – Câu 2.5: Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

a) Hiệu (100 – 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 – 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.

Câu 2.6: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7

b) 8.12 + 9 chia hết cho 3

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 Câu 2.6 Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên 219 . 7 chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8 không chia hết cho 7

Vậy khẳng định 219.7 + 8 chia hết cho 7 là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên 8. 12 chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Đo dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định 8.12 + 9 chia hết cho 3 là đúng

Câu 2.7: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk – giải bài tập toán lớp 6 bài 8 – kết nối tri thức và cuộc sống

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 ?
? 8
6 ?
8 ?
? 4

Giải bài tập toán lớp 6 bài 8 – Quan hệ chia hết và tính chất – Câu 2.7 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Bài làm:

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 10
5 8
6
8 5
10 4

Câu 2.8: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 Câu 2.8 Trang 33 toán 6 tập 1 SGK

Bài làm:

Gọi số người mỗi nhóm được chia là x.

Ta có mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên x ∈ Ư(45) và 2 < x ≤ 10

Do đó x ∈ {3; 5; 9}

Ta có bảng sau:

Số người 1 nhóm (x) Số nhóm
3 15
5 9
9 5

Vậy huấn luyện viên có thể chia thành 15 nhóm, 9 nhóm hoặc 5 nhóm

Câu 2.9: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập {22; 24; 45; 48} biết 60 + 6 không chia hết cho 6

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 Câu 2.9 Trang 33 toán 6 tập 1 SGK – Giải bài tập toán lớp 6 bài 8

Bài làm:

a) 56 – x chia hết cho 8 mà 56 chia hết cho 8 nên x chia hết cho 8

x thuộc tập {23; 24; 25; 26} nên x = 24

b)

60 + 6 không chia hết cho 6 mà 60 chia hết cho 6 nên x không chia hết cho 6

x thuộc tập {22; 24; 45; 48} nên x = 22 hoặc x = 45

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 1: Tập hợp [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất [Kết nối]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 9: Dấu hiệu chia hết [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 10: Số nguyên tố [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Luyện tập chung trang 43 [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất [Kết nối tri thức]
 • Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – 12: Bội chung, bội chung lớn nhất [Kết nối tri thức]

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 minutes.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.

  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất [Kết nối]. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.