TOÁN LỚP 6 TẬP 2 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) Chương 5 – Bài 7: HỖN SỐ – Bài tập TRANG 24
TOÁN LỚP 6 TẬP 2 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) Chương 5 – Bài 7: HỖN SỐ – Bài tập TRANG 24

Giải bài tập Toán lớp 6: Bài 7. Độ dài đoạn thẳng

Kiến thức cơ bản Đo đoạn thẳng: Mỗi đoạn thẳng có một độ dải. Độ dài đoạn thẳng là một số dương. So sánh hai đoạn thẳng: Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau nếu dộ dài của chúng bằng nhau: AB = CD Đoạn thẳng EG lớn hơn đoạn thẳng CD (EG > CD) nếu độ dài đoạn thẳng ED lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD, ngược lại đoạn thẳng CD bé hơn đoạn thẳng EG (CD < EG). Hướng dẫn giải bài tập Bài tập mẫu G rí So sánh các đoạn thẳng sau: AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm, MN = 3cm và sắp xếp độ dài của chúng theo thứ tự từ bé đến lớn. GIAI Tacó2<3 = 3<5 nên sắp xếp độ dài của các đoạn thẳng đã cho từ bé đến lớn ta được: EF < AB = MN < CD Bài tập cơ bản Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp \ dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau. Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần. a. Sắp xếp độ dài các đoạn AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần. Tính chu vi ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA). A Hình 45 Dô’: Nhìn hình 47a, b, đoán xem hình dự đoán. Hình 46 nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra V-! a) b) Hình 47 GIẢI Dùng thước có chia khoảng đo dộ dải một sô’ dụng cụ học tập và trả lời sau khi ghi kết quả vào chỗ trống (…): Bút chì dài: …; Thước kẻ dài: …; Hộp bút có độ dài: … Tương tự bải 40: Chiều dài: …; Chiều rộng: … Ta được AB = AC (hình 51). So sánh các đoạn thẳng AB, BC. CA sau đó sắp xếp độ dài của chúng theo thứ tự tăng dần ta được: AC < AB < BC. a. So sánh rồi sắp xẽ’p theo thứ tự giảm dần, ta được: DC > AD > BC > AB b. Dùng thước đo độ dài của các đoạn thẳng, ta được A = 1,2cm; BC = l,5cm; CD = 2,5cm; DA = 3cm. Nên chu vi hình ABCD là: AD + BC + CD + DA = 1,2cm + 1,5cm + 2,5cm + 3cm = 8,2cm 45. Hình 52 ■V a) b) Hình 52 Nhìn hình a, b dự đoán là hĩnh b có chu vi lớn hơn. Đo dể kiểm tra dự đoán: Hình a, hình b có chiều dải và chiều rộng bằng nhau. Nhưng hình b có AB = AC nên chu vi hình b bằng chu vi hình a cộng thêm độ dài BC. Vậy hình b có chu vi lớn hơn. Bài tập tương tự L Vẽ tam giác ABC. Hãy so sánh: AB, BC và CA. b. AB + AC và BC. 2. Cho hai đoạn thẳng AB và CD, với AB > CD. Giải thích vỉ sao ta có: AB + CD > AB b. AB – CD < AB

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 6: Bài 7. Độ dài đoạn thẳng. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.