SÁCH BÀI TẬP – Toán 6 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 11 – ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
SÁCH BÀI TẬP – Toán 6 – KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 11 – ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT


Giải Bài 2.51 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Kết nối tri thức

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Tìm các số tự nhiên a và b (a < b), biết:

a) ƯCLN(a, b) = 15 và BCNN(a, b) = 180;

b) ƯCLN(a, b) = 11 và BCNN(a, b) = 484.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng kết quả ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) =a.b

Lời giải chi tiết

a) Ta có: ab = ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) = 15. 180 = 2 700.

Vì ƯCLN(a, b) = 15 nên a ⁝ 15, b ⁝ 15, ta giả sử a = 15. m, b = 15. n. Do a < b nên m < n; m, n ∈ N* và ƯCLN(m, n) = 1.

Ta có: ab = 2 700

15. m. 15. n = 2 700

m. n. 225 = 2 700

m. n = 2 700: 225

m. n = 12 = 1. 12 = 2. 6 = 3. 4

Vì m < n; m, n ∈ N* và ƯCLN(m, n) = 1 nên ta có:

(m; n) ∈{(1; 12); (3; 4)}

+) Với (m; n) = (1; 12) thì a = 1. 15 = 15; b = 12. 15 = 180.

+) Với (m; n) = (3; 4) thì a = 3. 15 = 45; b = 4. 15 = 60.

Vậy các cặp (a; b) thỏa mãn là (15; 180); (45; 60).

b) Ta có: ab = ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) = 11. 484 = 5 324.

Vì ƯCLN(a, b) = 11 nên , ta giả sử a = 11. m, b = 11. n. Do a < b nên m < n; m, n ∈ N* và ƯCLN(m, n) = 1.

Ta có: ab = 5 324

11. m. 11. n = 5 324

m. n. 121 = 5 324

m. n = 5 324: 121

m. n = 44 = 1. 44 = 4. 11

Vì m < n; m, n ∈ N* và ƯCLN(m, n) = 1 nên ta có:

(m; n) ∈{(1; 44); (4; 11)}

+) Với (m; n) = (1; 44) thì a = 1. 11 = 11; b = 44. 11 = 484.

+) Với (m; n) = (4; 11) thì a = 4. 11 = 44; b = 11. 11 = 121.

Vậy các cặp (a; b) thỏa mãn là (11; 484); (44; 121).

Lời giải hay

  • Giải Bài 2.52 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 2.53 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 2.54 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 2.55 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 2.50 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 – Kết nối tri thức – Xem ngay

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Giải Bài 24 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 23 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 22 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 21 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 20 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.