TOÁN 6 Tập 2 (Cánh Diều), CHƯƠNG V, Bài 1: PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN – BT (Trang 30)
TOÁN 6 Tập 2 (Cánh Diều), CHƯƠNG V, Bài 1: PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN – BT (Trang 30)

Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) \(\frac{{21}}{{13}}\); b) \(\frac{{12}}{{ – 25}}\); c) \(\frac{{18}}{{ – 48}}\); d) \(\frac{{ – 42}}{{ – 24}}\).

Phương pháp:

Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phần số mới bằng phân số đã cho.

Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

– Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

– Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) Ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

b) Ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên khác 0 bất kỳ để được phân số mới bằng phân số đã cho.

c) Ta có thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

d) Ta có thể chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau:

\(\frac{{12}}{{ – 24}}\); \(\frac{{ – 39}}{{75}}\); \(\frac{{132}}{{ – 264}}\).

Phương pháp:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải:

Rút gọn các phân số trên (chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng), ta được:

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

\(\frac{1}{{ – 2}}\); \(\frac{{ – 3}}{{ – 5}}\); \(\frac{2}{{ – 7}}\).

Phương pháp:

Nhân hoặc chia cả tử và mẫu của các phân số đã cho cho \(( – 1)\).

Lời giải:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Các phân số \(\frac{1}{{ – 2}}\); \(\frac{{ – 3}}{{ – 5}}\); \(\frac{2}{{ – 7}}\) đều có mẫu là số nguyên âm.

Do đó để viết các phân số trên thành phân số có mẫu dương thì ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên âm và là ước chung của tử số và mẫu số của phân số đó.

Chẳng hạn:

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiều phần của một giờ?

a) 15 phút; b) 20 phút; c) 45 phút; d) 50 phút.

Phương pháp:

Phân số cần tìm = Số phút : 60

Sau đó rút gọn phân số trên.

Lời giải:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Để tìm phân số biểu thị số phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ, ta lấy số phút chia cho 60.

a) Phân số biểu thị 15 phút chiếm số phần của một giờ là \(\frac{{15}}{{60}}\)

Rút gọn phân số, ta được

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 15 phút là \(\frac{{1}}{{4}}\)giờ.

b) Phân số biểu thị 20 phút chiếm số phần của một giờ là \(\frac{{20}}{{60}}\)

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 20 phút là \(\frac{{1}}{{3}}\)giờ.

c) Phân số biểu thị 45 phút chiếm số phần của một giờ là \(\frac{{45}}{{60}}\)

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 45 phút là \(\frac{{3}}{{4}}\) giờ.

d) Phân số biểu thị 50 phút chiếm số phần của một giờ là \(\frac{{50}}{{60}}\)

Rút gọn phân số, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 50 phút là \(\frac{{5}}{{6}}\) giờ.

Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg; b) 55 kg; c) 87 kg d) 91 kg.

Phương pháp:

1 tạ = 100 kg, 1 tấn = 1000 kg.

Lời giải:

Các đơn vị đo khối lượng sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 tạ = 100 kg, 1 tấn = 1 000 kg.

Khi đổi từ kg sang tạ, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ kg sang tấn, ta chia số đó cho 1000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số để viết các đại lượng khối lượng theo tạ, theo tấn là:

Bài 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau.

Phương pháp:

Phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình = Số ô tô màu/ tổng số ô

Lời giải:

– Hình a là hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau và tô màu 2 phần.

Nên phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản có mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong Hình a là

– Hình b có 12 hình tròn như nhau và tô màu 9 hình tròn.

Nên phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản có mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong Hình b là

– Hình c là hình chữ nhật được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 15 phần.

Nên phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là:

Rút gọn phân số về phân số tối giản có mẫu số dương, ta được:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong Hình c là .

– Hình d là hình vuông được chia thành 49 phần bằng nhau và tô màu 25 phần.

Nên phân số biểu thị phần tô màu trong hình vẽ là:

Phân sốlà phân số tối giản có mẫu số dương.

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong Hình d là

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 12 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.