Toán lớp 6 – Luyện đề thi cuối kì 1 (Đề số 02) – Thầy Lê Ngọc Diên – Vinastudy.vn
Toán lớp 6 – Luyện đề thi cuối kì 1 (Đề số 02) – Thầy Lê Ngọc Diên – Vinastudy.vn

Đề thi khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6 – Đề 1 – Năm học 2020-2021

Câu 11: Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. A và B nằm khác phía đối với C. B. A và C nằm cùng phía đối với B.

C. A nằm giữa hai điểm B và C. D. B nằm giữa hai điểm A và C.

Câu 12: Hình vẽ bên là

A. tia AB. B. đường thẳng AB.

C. đoạn thẳng AB. D. đường thẳng BA.

Câu 13: Cho 4 số tự nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Trong 4 số trên có bao nhiêu số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 14: Trong các số sau: 323; 246; 7421; 7859, số nào chia hết cho 3 ?

A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7859

Câu 15: Kết quả phép tính 34 . 35 được viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 320 B. 99 C. 39 D. 920

Bạn đang xem tài liệu “Đề thi khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6 – Đề 1 – Năm học 2020-2021”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 1) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Số phần tử của tập hợp M = {10; 11; 12; . . . ; 99; 100} là A. 45. B. 50. C. 80. D. 91. Câu 2: Giá trị của 53 bằng A. 125. B. 15. C. 8. D. 25. Câu 3: Kết quả của 56:52 được viết dưới dạng một luỹ thừa là A. 53. B. 54. C. 13. D. 58. Câu 4: Cho tập hợp M = {1; 3; 5; 7}. Tập hợp con của của tập hợp M là A. {0; 3}. B. {3; 5}. C. {4; 6}. D. {5; 6}. Câu 5: Tích 7.7.7.7.7.7 được viết gọn bằng cách dùng lũy thừa là A. 67. B. 77. C. 76. D. 66. Câu 6: Nếu a 3; b 3 thì (a + b) chia hết cho? A. 9. B. 6. C. 3. D. 2. Câu 7: Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là A. 60. B. 100. C. 135. D. 900. Câu 8: Cho các số: 1111; 111; 11; 1. Số nguyên tố là A. 1. B. 11. C. 111. D. 1111. Câu 9: Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng? A. M = {1; 2; 3; 4}. B. M = {1, 2, 3, 4}. C. M = {1. 2. 3. 4}. D. m = {1, 2, 3, 4}. Câu 10: Khẳng định nào sau đây đúng? A. B. C. D. Câu 11: Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. A và B nằm khác phía đối với C. B. A và C nằm cùng phía đối với B. C. A nằm giữa hai điểm B và C. D. B nằm giữa hai điểm A và C. Câu 12: Hình vẽ bên là A. tia AB. B. đường thẳng AB. C. đoạn thẳng AB. D. đường thẳng BA. Câu 13: Cho 4 số tự nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Trong 4 số trên có bao nhiêu số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ? A. 1 B. 2. C. 3. D. 4. Câu 14: Trong các số sau: 323; 246; 7421; 7859, số nào chia hết cho 3 ? A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7859 Câu 15: Kết quả phép tính 34 . 35 được viết dưới dạng lũy thừa là: A. 320 B. 99 C. 39 D. 920 Câu 16: Cho tập hợp H = { x Î N * ê x £ 10 }. Số phần tử của tập hợp H là: A. 9 phần tử B. 12 phần tử C. 11 phần tử D. 10 phần tử Phần II. Tự luận: (6,0 điểm) Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 17 . 85 + 17 . 15-52 b) 57 – [41 + (7 – 4)2] Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x + 45) – 105 = 0 b) 2x + 10 = 45 : 43 Bài 3: a) Tìm các ước của 14, của 27. BCNN(14;27)? b) Viết tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 45 Bài 4: Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Biết AC = 5cm, AB = 10 cm. a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) So sánh AC và CB. Bài 5: Cho . Chứng minh rằng chia hết cho . __________________________________ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 2) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {1; 3; …; 99} là: A. 99 B. 98 C. 49 D. 50 Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: A. 11111 B.10234 C. 12345 D. 01234 Câu 3: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố có 1 chữ số? A. {0; 1; 2; 3; 5; 7} B. {1; 2; 3} C. {2; 3; 5; 7; 9} D. {2; 3; 5; 7} Câu 4: Số tự nhiên chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là: A. 5 B. 0 C. 2 và 5 D. 4 Câu 5: Kết quả phép tính 34 . 3 là: A. 35 B. 33 C. 34 D. 64 Câu 6: Tập hợp các ước của 9 là: A. {0; 1; 3; 9} B. {1; 3; 18} C. {1; 3; 6} D. {1; 3; 9} Câu 7: ƯCLN(18; 36; 72) là: A. 9 B. 36 C. 4 D. 18 Câu 8: Số nào sau đây là hợp số? A. 13 B. 29 C. 71 D. 119 Câu 9: Cho 3 điểm U, T, V sao cho TU = 1cm; VU = 2cm; VT = 3cm. Khi đó A. Điểm U nằm giữa hai điểm T và V B. Điểm V nằm giữa hai điểm U và T C. ĐIểm T nằm giữa hai điểm U và V D. Trong 3 điểm U, T, V không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại Câu 10: Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai? A. Tia Ay và tia AB là hai tia trùng nhau B. Tia Bx và tia By là hai tia đối nhau C. Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau D. Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau Câu 11: Trên tia Ox, lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 4cm, OC = 2cm. Khi đó: A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C B. Điểm C nằm giữa hai điểm B và A C. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C D. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: A. M nằm giữa A và B B. C. MA + AB = MB và MA = MB D. M cách đều A và B. II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 350 . 82 + 350 . 62 b) c) Bài 2: Tìm x, biết: a) 6x : 27 = 8 b) 72 + (x – 15) = 146 c) d) Bài 3: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển; 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150. Bài 4: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 8cm a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. b) Lấy điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng AC. c) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = 4cm. Hãy so sánh AC và AD. Bài 5: Tìm số nguyên n, sao cho: 2n-3 chia hết cho n+1 __________________________________________ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 3) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho tập hợp M = {4; 5; 6; 7}. Cách viết nào sau đây đúng? A. B. C. D. Câu 2: BCNN(6; 8) là: A. 48 B. 36 C. 24 D. 6 Câu 3: Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây? A. 9 B. 7 C. 5 D. 3 Câu 4: Kết quả của phép tính 315 : 35 là: A. 13 B. 320 C. 310 D. 33 Câu 5: Kết quả phép tính 55 . 253 là: A. 510 B. 511 C. 12515 D. 530 Câu 6: Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng đơn vị? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 7: Kết quả sắp xếp các số –98; –1; –3; –89 theo thứ tự giảm dần là: A. –1; –3; –89; –98 B. –98; –89; –3; –1; C. –1; –3; –98; –89 D. –98; –89; –1; –3 Câu 8: Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: A. –789 B. –987 C. –123 D. –102 Câu 9: Cho điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Tia MN trùng với tia PN. B. Tia MP trùng với tia NP. C. Tia MN và tia NM là hai tia đối nhau. D. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau. Câu 10: Cho hai tia OM, ON đối nhau, lấy điểm P nằm giữa điểm O và N. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Điểm M và P nằm cùng phía đối với điểm O. B. Điểm M và N nằm cùng phía đối với điểm O. C. Điểm O và N nằm khác phía đối với điểm M. D. Điểm M và N nằm khác phía đối với với điểm P. Câu 11: Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt) nhưng không có 3 điểm nào thẳng hàng cho trước? A. 1 B. 5 C. 10 D. Vô số Câu 12: Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm, NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng EF bằng A. 4cm B. 5cm C. 3,5cm D. 2cm II. TỰ LUẬN Bài 1: Tính (tính bằng cách hợp lí nếu có thể) a) ; b) 20 . 45 + 20 . 55; c) ; d) . Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết a) ; b) ; c) . Bài 3: Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em. Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em, còn nếu xếp mỗi hàng 6 em, 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu em? Bài 4: Trên tia Ox, lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 8cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng MN b) Trên tia đối của tia NM, lấy một điểm P sao cho NP = 6cm. Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MP. ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 4) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Để số thì * phải bằng A. 0 B. 1 C. 5 D. 9 Câu 2: Cho 3 điểm M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng, nếu MP + PN = MN thì: A. Điểm M nằm giữa N và P B. Điểm N nằm giữa M và P C. Điểm P nằm giữa M và N D. Không có điểm nào nằm giữa Câu 3: Cho đoạn thẳng EF = 8cm. Trên tia EF lấy điểm Q sao cho EQ = 2cm. Độ dài đoạn thẳng QF là: A. 8cm B. 2cm C. 10cm D. 6cm Câu 4: Tập hợp P = {10; 12; 14; …; 106; 108} có số phần tử là: A. 98 B. 99 C. 49 D. 50 Câu 5: Cho các số –12; 4; 1; –13; 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: A. –12; –13; 4; 1; 11 B. –13; –12; 1; 4; 11 C. –12; –13; 1; 4; 11 D. 1; 4; 11; –12; –13 Câu 6: Kết quả phép tính (–11) + (–39) là: A. –40 B. –50 C. –28 D. 50 Câu 7: Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 5cm, OB = 7cm. Điểm nằm giữa 2 điểm còn lại là: A. Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B B. Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A C. Điểm O nằm giữa 2 điểm A và B D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Câu 8: Cho các điểm và đường thẳng như hình bên. Khẳng định đúng là: A. B. C. D. Câu 9: Số phần tử của tập hợp là: A. 67 B. 68 C. 69 D. 66 Câu 10: Tổng 156 + 18 + 27 chia hết cho A. 2 B. 3 C. 5 C. 9 Câu 11: ƯCLN(24; 36; 160) bằng A. 2 B. 3 C. 4 D. 24 Câu 12: BCNN(12; 56; 14) bằng A. 12 B. 56 C. 168 D. 96 II. TỰ LUẬN Bài 1: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) 58.75 + 58.50 – 58.25 b) 80 – 4.52 + 3.23 c) d) 23.17 – 23.14 Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết a) –13 – x = 39 b) 3x – (–17) = 14 c) 2x + (5x + 11) = 25 d) 32x.3 = 32020 : 32017 Bài 3: Người ta dự định chia hết 108 bút chì; 144 chiếc thước kẻ và 180 quyển vở thành nhiều phần quà sao cho số lượng bút chì, thước kẻ và vở giữa các phần quà là giống nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Bài 4: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? b) Tính AB. c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Bài 5: a) Tính tổng sau: S = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + … + 2001 + 2005 b) b) Chứng minh: 3 + 33 + 35 + 37 + … +331 chia hết cho 30 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 5) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tập hợp các ước nguyên tố của 45 là: A. {1; 2; 4; 5} B. {3; 5} C. {1; 3; 5} D. {2; 3; 5} Câu 2: Số 1 là: A. Hợp số B. Số nguyên tố C. Số không có ước nào cả D. Ước của bất kì số tự nhiên nào Câu 3: Số nguyên nhỏ nhất trong các số –97; –9; 0;–2018 là: A. 0 B. –97 C. –9 D. –2018 Câu 4: Cho điểm N thuộc tia AB thì A. Điểm N nằm giữa hai điểm A và B B. Điểm A nằm giữa hai điểm B và N C. Điểm N nằm cùng phía B đối với A D. Điểm B nằm giữa hai điểm A và N Câu 5: Số đối của 15 + (–9) là: A. 4 B. –4 C. 34 D. –34 Câu 6: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố A. {3; 5; 7} B. {3; 9; 11} C. {7; 9; 11} D. {6; 9; 11} Câu 7: Tìm số nguyên x, biết , khi đó x bằng A. 2 B. 2 hoặc –2 C. –2 D. 12 Câu 8: ƯCLN của 30; 60; 120 là: A. 60 B. 120 C. 10 D. 30 Câu 9: Cho đoạn thẳng AB = 14cm; M là trung điểm của AB thì MA bằng A. 7cm B. 8cm C. 6cm D. 10cm Câu 10: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng biết AB = 3cm, AC = 7cm; BC = 4cm. Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại A. Điểm B B. Điểm A C. Điểm C D. Không điểm nào Câu 11: Đoạn thẳng CD là hình gồm A. Hai điểm C và D B. Tất cả các điểm nằm giữa C và D C. Hai điểm C và D và tất cả các điểm nằm giữa C và D. D. Hai điểm C và D và trung điểm của CD. Câu 12: Số a mà –7 < a + (–3) < 5 A. a = 3 B. a = –3 C. a = –4 D. a = –6 II. TỰ LUẬN Bài 1: Tính a) b) Bài 2: Tìm số nguyên x, biết a) b) Bài 3: Tính số học sinh của lớp 6C biết rằng nếu vắng 1 học sinh thì số học sinh có mặt khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng; và số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 45 em. Bài 4: Trên tia Ox cho hai điểm C và D. Biết OC = 4cm, OD = 8cm a) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng OD không? Vì sao? b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tính độ dài đoạn thẳng OI. c) M là điểm thuộc tia đối của Ox, biết rằng khoảng cách giữa hai điểm M và I là 9cm. Tính khoảng cách giữa hai điểm O và M. ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 6) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tập A = {1; 3; 5; 7; …; 2013} có số phần tử là: A. 1007 B. 1006 C. 2012 D. 2013 Câu 2: Tập nào sau đây là tập rỗng A. B. C. D. Câu 3: Tìm a để số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 thì a bằng A. 0 B. 5 C. 2 D. 6 Câu 4: Tìm số để chia hết cho 2; 3; 5; 9 thì bằng A. 05 B. 50 C. 15 D. 60 Câu 5: ƯCLN(2013; 2014) là: A. 2013 B. 2014 C. 1 D. 0 Câu 6: BCNN(1; 2; 3; 4; 5) là: A. 20 B. 30 C. 60 D. 80 Câu 7: Kết quả phép tính là: A. – 2 B. 2 C. – 32 D. 32 Câu 8: Kết quả phép tính 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 99 – 100 là: A. 5050 B. – 50 C. 50 D. Đáp án khác Câu 9: Nếu AB + BC = AC thì trong 3 điểm A, B, C điểm nằm giữa là: A. Điểm A B. Điểm B C. Điểm C D. Không có điểm nào Câu 10: Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 8cm, OB = 5cm. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa A. Điểm O B. Điểm A C. Điểm B D. Không có điểm nào Câu 11: M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu AB = 12cm thì MA bằng A. 12cm B. 24cm C. 3cm D. 6cm Câu 12: Bốn đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau thì có ít nhất bao nhiêu giao điểm: A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 II. TỰ LUẬN Bài 1: Tính a) 15.117 – 17.15 b) c) Bài 2: Tìm x, biết a) 2x – 28 = 23.32 b) Bài 3: Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ sao cho số nam và nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? Bài 4: Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? b) Tính AB? c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? Bài 5: Trong một phép chia số bị chia là 86, số dư là 9, thương khác 1. Tìm số chia ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ 7) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm ) Lựa chọn câu trả lời đúng Câu 1: ( 0,25 điểm) Kết quả 34. 33 = A. 37 B: 31 C. 312 D. 97 Câu 2: ( 0,25 điểm) Cho biểu thức A = 1.2.3.4.5 + 10, tổng đó chỉ chia hết: A. 2 B: 3 C. 2 và 5 D. 9 Câu 3:( 0,25 điểm) Tập hợp A các ước của 12 là A.; B.; D. A = 1;2;3 Câu 4: ( 0,25 điểm) Tập hợp B các bội của 4 nhỏ hơn 20 là A.; B.; D. B = 0 Câu 5: ( 0,25 điểm) BCNN(12; 1) = A. 11 B. 1 C. 10 D. 12 Câu 6:( 0,25 điểm) Số liền trước của – 8 là A. – 9 ; B. – 7 C. 7 D. 0 Câu 7: ( 0,25 điểm) Số đối của – 7 là A. B. – 7 C.- D. 7 Câu 8: ( 0,25 điểm) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì A. AM + MB = AB B. MA+ AB = AB C. MA+ MB = MB D. Cả A, B, C đều đúng II. TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 9: ( 2 điểm). Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố. a) 54: 52 + 3 .23 b) 15. 24 + 76. 15 Câu 10: (1 điểm) . Tìm ƯCLN của 12 và 18 Câu 11: (1,25 điểm). Hai lớp 6 và lớp 8 đều trồng đầu năm với số cây như nhau, mỗi bạn lớp 6 phải trồng 6 cây; lớp 8 phải trồng 8 cây. Tính số cây phải trồng của hai lớp ? Biết của hai lớp trồng từ 30 đến 60 cây Câu 12: ( 2 điểm ). Tìm x biết a) 21 + x = 7 Câu 13: (1,75 điểm). Vẽ đoạn thẳng CD = 8 cm. Trên tia CD lấy điểm M sao cho CM = 4 cm a) Điểm M có nằm giữa C, D không ? Vì sao ? b) Tính CM. So sánh CM và MD c) M có là trung điểm của CD không, Vì sao ?

Tài liệu đính kèm:

  • de_thi_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_i_mon_toan_lop_6_de_1_nam.docx

Bạn đang xem bài viết: Đề thi khảo sát chất lượng học kì I môn Toán Lớp 6. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.