Ôn tập lý thuyết cuối HK 2 – tiếng Anh 6 mới – cô giáo Quang Thị Hoàn
Ôn tập lý thuyết cuối HK 2 – tiếng Anh 6 mới – cô giáo Quang Thị Hoàn

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THCS Phương Trung là tài liệu luyện thi học kỳ 1 lớp 6 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh giúp các bạn học sinh lớp 6 củng cố lại kiến thức, nhằm học tập môn Tiếng Anh tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi cuối kì. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo đề thi. | Phương Trung secondary school Class: 6 Full name: THE FIRST SEMESTER TEST School year: 2017–2018 Subject: ENGLISH 6 Time: 45 minutes Marks Teacherʹs comment I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.(1 p) 1. a. chair b. teacher c. school d. children 2. a. goes b. watches c. boxes d. brushes 3. a. house b. home c. hotel d. hour 4. a. truck b. bus c. ruler d. lunch II. Choose the correct answer. () 1. How many books does Ba_? – He has eight. A. have B. has C. to have D. having 2. Does Lan have Math on Tuesday? – No, she_. A. donʹt B. doesnʹt C. hasnʹt D. havenʹt 3. She _ her teeth every evening. A. brush B. to brush C. brushing D. brushes 4. What is she doing ? she _ to music A. listen B. listens C. is listening D. listening 5. He has breakfast _ six o’clock. A. in B. at C. on D. for 6. My school is _ to a hospital. A. near B. next C. beside D. between 7. Where is school? – It’s in the country. A. Namsʹ B. Nam C. the Namʹs D. Namʹs ′s _ name? – Her name is Mai. A. your B. his C. her D. she students are there in your school? A. What B. How many C. Who D. Where live _ the city. III. Give the correct form of verbs in bracket. () 1. They (be) . engineers. 2. She (live) . on Tran Phu street 3. My sisters can (play) soccer. 4. Minh (watch) television now. IV. Read the passage below then answer the questions. () Linh is twelve years old. She is a student in Nguyen Hue School. The school is near her house so she goes to school by bike every morning. She has classes from to . She has lunch at . In the afternoon, She does the housework and plays badminton. She usually does her homework in the evening. She goes to bed at . 1. How old is Linh? .

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THCS Phương Trung. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.