Toán 6. Tìm x (Chỉ một bài đủ các dạng) Rất hay đấy
Toán 6. Tìm x (Chỉ một bài đủ các dạng) Rất hay đấy

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Dạng toán tìm X môn Toán lớp 4 , tài liệu bao gồm 13 trang, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn Toán sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 4

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu

Phép chia: số bị chia : số chia = thương

Phép nhân: thừa số x thừa số = tích

Thực hiện phép nhân chia trước, phép cộng trừ sau.

Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện thao thứ tự từ trái qua phải.

+ Nhớ lại quy tắc tính toán của phép cộng, trừ, nhân, chia.

+ Triển khai tính toán

Bài tập 1: Tìm X, biết:

a, X + 678 = 7818

b, 4029 + X = 7684

c, X – 1358 = 4768

d, 2495 – X = 698

e, X x 33 = 1386

f, 36 x X = 27612

g, X : 50 = 218

h, 4080 : X = 24

2. Dạng 2: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số

Bài tập 2: Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

b, X – 285 + 85 = 2495

c, 2748 + X – 8593 = 10495

d, 8349 + X – 5993 = 95902

e, X : 7 x 34 = 8704

f, X x 8 : 9 = 8440

g, 38934 : X x 4 = 84

h, 85 x X : 19 = 4505

3. Dạng 3: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Bài tập 3: Tìm X, biết:

a, X + 847 x 2 = 1953 – 74

b, X – 7015 : 5 = 374 x 7

c, X : 7 x 18 = 6973 – 5839

d, X : 3 + 8400 = 4938 – 924

e, 479 – X x 5 = 896 : 4

f, 3179 : X + 999 = 593 x 2

g, 1023 + X – 203 = 9948 : 12

h, 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

4. Dạng 4: Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Bài tập 4: Tìm X, biết:

a, (1747 + X) : 5 = 2840

b, (2478 – X) x 16 = 18496

c, (1848 + X) : 23 = 83

d, (4282 + X) x 8 = 84392

e, (19429 – X) + 1849 = 5938

f, (2482 – X) -1940 = 492

g, (18490 + X) + 428 = 49202

h, (4627 + X) – 9290 = 2420

5. Dạng 5: Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập 5: Tìm X, biết:

a, (X + 2859) x 2 = 5830 x 2

b, (X – 4737) : 3 = 5738 – 943

c, (X + 5284) x 5 = 47832 + 8593

d, (X – 7346) : 9 = 8590 x 2

e, (8332 – X) + 3959 = 2820 x 3

f, (27582 + X) – 724 = 53839 – 8428

g, (7380 – X) : 132 = 328 – 318

h, (9028 + X) x 13 = 85930 + 85930

Đáp án

Bài tập 1:

a, X = 7140

b,X = 3655

c, X = 6126

d,X = 1797

e, X = 42

f, X = 767

g, X = 10900

h,X = 170

Bài tập 2:

a, X = 478

b,X = 2695

c, X = 16340

d,X = 93546

e, X = 1792

f, X = 9495

g, X = 1854

h,X = 1007

Bài tập 3:

a, X = 185

b, X = 1026

c, X = 441

d, X = 4138

e, X = 51

f, X = 17

g, X = 9

h, X = 721

Bài tập 4:

a, X = 12453

b, X = 1322

c, X = 61

d, X = 6267

e, X = 15340

f, X = 50

g, X = 30284

h, X = 7083

Bài tập 5:

a, X = 2971

b, X = 19122

c, X = 6001

d, X = 161966

e, X = 3831

f, X = 18553

g, X = 6060

h, X = 4192

BÀI TẬP TÌM X NÂNG CAO LỚP 4

Câu 1. X – 67421- 2345 x2 = 15687 X – 231 x 3 =263

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………… …………………………………………

……………………………………….. …………………………………………

……………………………………. …………………………………………

…………………………………… ………………………………………..

X – (562 + 236) x 5 = 569 X – 560 : 4 = 426 x 9

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………… …………………………………………

……………………………………….. …………………………………………

……………………………………. …………………………………………

…………………………………… ………………………………………..

X – 564 : 4 + 123 = 265 + 456 X – 12 x 5 x 9 + 567= 1000

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 2. (X – 963) : 5 = 236 +456 (X – 236 x 6) x 6 = 936

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

(X – 569 + 987) -1236 = 4569 (X -590 : 5 + 2369) = 78945

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 3. X + 69421 = 15687 X + 236 x 6 = 2639

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 4 .X + (5621+ 1236) x 5 = 225690 X + 2564 : 4 = 486 x 9

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

X+5640 : 4 + 1230 = 2650 + 4565 X + 12 x 5 x 8 + 567= 1000

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 5. (X + 963) x 5 = 2365 +4560 (X + 236 x 6) : 6 = 536

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

(X +569 + 987) + 1236 = 20569 (X+5590 : 5 +2369) = 78945

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 6. X : 6 = 5687 X : 231 = 263 x 8

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

X : (556 – 236) x 5 = 560 X : 50 : 4 = 445 x 9

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

X : 5 : 4 + 123 = 265 + 456 X : 8 : 9 + 567= 1000

……………………………………………….. …………………………………………

…………………………………….. …………………………………………

…………………………………………. …………………………………………

……………………………………… …………………………………………

…………………………………….. ………………………………………..

Câu 7. (X : 9) x 5 = 236 +454 (X : 6: 4) : 10 = 936

(X : 11 + 987) -1236 = 4569 (X :11+ 590: 5+2369) = 78945

Câu 8. X x 7 = 5687 X x 9 = 720 x 3

X x (62 + 36 ) x 5 = 48020 X x 9 : 4 = 426 x 9

X x 10 : 80 + 123 = 186 X x 5 x 9 + 567= 1692

Câu 9. (X x 9) : 5 = 5236 +1456 (X x 236 x 6) x 6 =59472

(X x 5 + 980) -1230 = 4560 X x 10 : 5 + 2360 = 78940

Câu 10. 720 : X = 80 (560-260) : X = 10

(231+ 129) x 7 : X = 252 569 – X : 9 + 236 = 633

Câu 11. (1238 + 2506) : X + 456 = 552 4569 – X : 9 – 695 = 2633

26952- X =785 x 25 (6977- X) +385 =492

Câu 12.(1389- X) : 17= 15 (6975 – X + 785) : 4=859

856 x 13 – X + 856 = 13258 2100 – X + 262 x 3 = 1562

Câu 13 : X x 2 + X x 3 = 2650 X + 2 + X + 4 + X + 6 + X + 8 = 25760

X x 9 – X x 5 = 10248 X x 134 – X x 24 – X x 10

Câu 14. 24 : X + 16 : X = 5 72 : X – 27 : X = 5

Câu 15. ( X – 153) x a =aaa X : 15 – 254 = abab : ab

Dạng toán tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo)

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x – 358 = 4768 2495 – x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

x – 3254 = 237 x 145 124 – x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

x : 54 = 246 x 185 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

( x – 2048) : 145 = 246 (2043 – x) x 84 = 132552

Bài 6*: Tìm x

x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374

15892 : x x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48

Bài 7*: Tìm x

75 x ( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84

69 x ( x – 157) = 18837 41846 : ( x – 384) = 98

4057 + ( x : 38) = 20395 21683 – ( x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

Bài 9*: Tìm x

x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 – x x 86 = 3400

x x 623 – x x 123 = 1000 x x 75 + 57 x x = 32604

125 x x – x x 47 = 25350 216 : x + 34 : x = 10

2125 : x – 125 : x = 100

Bài 14*: Tìm x

x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab

Bài 15*: Tìm x

xx + x + 5 = 125 xxx – xx – x – 25 = 4430

xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001

4725 + xxx + xx + x = 54909

35655 – xxx – xx – x = 5274

Bạn đang xem bài viết: Dạng toán tìm X môn Toán lớp 4. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.