Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1 – Ôn tập lý thuyết kỳ 1 / HeartQueen Quyên Hoàng
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1 – Ôn tập lý thuyết kỳ 1 / HeartQueen Quyên Hoàng

Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2020 – 2021

Cấu trúc – Ma trận đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 6 mới dưới đây nằm trong bộ đề giữa kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2020 – 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giữa kì 2 lớp 6 hiệu quả.

Nội dung Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

I. Cấu trúc thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 chương trình cũ

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Tenses: Present simple; Present progressive;

– Adjectives; Adverbs

– Polite requests: Would you…? / Do you like …?

– Quantifiers: some, any

– Partitives: a bottle of, a can of …

– Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally

– Adverbs of frequency: once a week, always, usually …

– Prepositions: on, in, at, from, to …

– Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ Which…?/ Which place…?/ Which language…?/ How…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ How high…?/ When…?/ Where …?/…

– Yes / No questions: Can you …?/…

– Like + verb-ing

– Would like/ want/ need …

– …

Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

II. Cấu trúc Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

1/ Pronunciation

The sounds /θ/ and /ð/, /eǝ/ and /iǝ/, /əu/ and /ai/, /dr/, /tr/

2/ Vocabulary

Vocabulary related to:

television

sports and games

adjectives used to describe cities, food, people, building, weather

household appliances

3/ Grammar and structure

– “Wh” questions

– Connectives (and, because, but, although, so)

– The past simple tense

– The present perfect tense

– The future simple tense (will)

– Imperatives

– The superlative of long adjectives.

4/ Reading and writing

Reading and writing should be connected with the vocabulary, grammar and structure above and the topics: Television, sports and games, cities of the world and our houses in the future.
Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 6 năm 2020. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Bạn đang xem bài viết: Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2020 – 2021. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.