Tiếng anh lớp 6 – Từ vựng
Tiếng anh lớp 6 – Từ vựng

Tiếng Anh lớp | Gia sư tiếng Anh Ngoại thương Practical English | fb.com/GSTiengAnhNgoaiThuong | 0978 119 199 | pie.edu.vn Study online at quizlet.com/_2dmayh am /æm/ v là, ở, (Thì động từ BE) I am at home 22 Mr /’mɪstər/ abbr ông, ngài (đặt trước tên/họ người đàn ông) This is Mr Brown are /a:/ v là, ở, (Thì động từ BE) You are very kind 23 Mrs /’mɪsɪz/ abbr bà (chỉ người có chồng, đặt trước họ chồng) Mrs Smith is very old choose /tʃuːz/ v chọn, chọn lựa Listen and choose the best answer 24 Ms count /kaʊnt/ v đếm, tính Count from one to ten, Tom /mɪz/ abbr cô, bà (trước tên/họ người phụ nữ, không quan trọng có chồng hay chưa) Ms Sarah is my teacher 25 my /maɪ/ poss adj My name is Andy fine /faɪn/ adj mạnh khỏe, tốt I am fine 26 our Good afternoon /gʊd ‘ɑ:ftə’nu:n/ exclam Xin chào (dùng cho buổi chiều) Good afternoon, Mr Smith /ˈaʊə/ poss adj Our school is very nice 27 she Good evening /gʊd i’:vniŋ/ exclam Xin chào (dùng cho buổi tối) Good evening, Miss Hoa /ʃi:/ pron Cô ấy, bà ấy,bạn ấy, (dùng cho nữ giới) Daisy is my friend She is very kind Good morning /gʊd ‘mɔ:niŋ/ exclam Xin chào (dùng cho buổi sáng) Good morning, Miss Hoa How are you? 28 Sir /sɜː/ n ông, ngài Good afternoon, Sir 29 thank /θæŋk/ v cảm ơn Thank you very much 30 their /ðeə/ poss adj họ, bọn họ, Their school is very nice Good night /ɡʊd ‘naɪt/ exclam Chúc ngủ ngon Good night, Mom 31 they 10 Goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/ exclam Tạm biệt Goodbye! It was great to meet you /ðeɪ/ pron họ, bọn họ, bọn chúng, They are my friends 32 this /ðɪs/ det đây, This is my teacher 11 he /hi:/ pron anh ấy, ấy, bác ấy, cậu ấy, (dùng cho nam giới) He is 10 years old and he is a student 33 we /wi:/ pron chúng tôi, We are students Hello /həˈləʊ/ exclam Xin chào Hello My name is Mark 34 12 you /ju:/ pron bạn, bạn, anh, anh, ông, You are very kind her /hɜː/ poss adj cô ấy, bà ấy, em ấy, Her pen is very nice 35 13 your /jɔ:/ poss adj bạn, bạn, anh Your pen is very nice Hi /haɪ/ exclam Xin chào Hi, Peter 36 14 bag /bæg/ n túi, bao This bag is very heavy his /hɪz/ poss adj anh ấy, cậu ấy, ấy,của ông ấy, His pen is very nice 37 15 board /bɔːd/ n bảng There is a blackboard in my classroom I /aɪ/ pron tôi, mình, tớ I am a student 38 16 book /bʊk/ n sách, sách My book is thick Your book is thin 17 is /ɪz/ v là, ở, (Thì động từ BE) She is a teacher 39 city /ˈsɪti/ n thành phố I live in Hanoi city it /ɪt/ pron This is my dog It is very friendly 40 18 class /klɑ:s/ n lớp, lớp học My class has 25 students its /ɪts/ poss adj (dùng cho vật) I have a dog Its tail is very long 41 19 classroom /’klɑ:srʊm/ n lớp học, phòng học That is my classroom Madam /’mædəm/ n bà Good afternoon, Madam 42 20 clock /klɒk/ n đồng hồ treo tường There is a clock in my class 21 Miss /mɪs/ n cô (đặt trước tên/họ người phụ nữ trẻ, chưa có gia đình) Good morning, Miss Sarah 43 close /kləʊz/ v đóng, xếp lại These shops close at 10 o’clock every evening 44 come in /kʌm ɪn/ v vào May I come in, teacher? 70 sit down 45 desk /desk/ n bàn làm việc There is a book on that desk /sɪt daʊn/ v ngồi xuống Please sit down, students 71 spell /spel/ v đánh vần Spell your name please 46 door /dɔ:/ n cửa vào My classroom has one door 72 stand up /stænd ʌp/ v đứng dậy All students stand up 47 eraser /ɪˈreɪsə/ n tẩy I like this eraser very much 73 street /stri:t/ n đường phố I live on Wall Street 74 student 48 family /ˈfæməli/ n gia đình My family has four people /’stju:dənt/ n học sinh, sinh viên She is a student 75 surname /’sɜːneɪm/ n họ His surname is Smith 49 go out /gəʊ aʊt/ v May I go out, teacher? 76 teacher 50 house /haʊs/ n nhà My house is very big /’ti:tʃə/ n giáo viên Ms Sarah is my English teacher 51 in /ɪn/ prep There is a student in the classroom 77 that /ðæt/ pron kia, kia, người That is my school 52 live /lɪv/ v sống, sinh sống My parents live in New York 78 this /ðɪs/ pron đây, này, người This is my house 53 match /mætʃ/ v ghép, nối Match the following words with their Vietnamese meanings 79 waste basket /weɪst ‘bɑ:skɪt/ n giỏ rác, sọt rác You should put rubbish in the waste basket 54 name /neɪm/ n tên, tên họ My name is Mark 80 window 55 full name /’fʊl neɪm/ n tên đầy đủ (cả tên họ) My full name is Tom Smith /ˈwɪndəʊ/ n cửa sổ I sit next to the window 81 armchair family name /ˈfæməli neɪm/ n họ His family name is Smith /ˈɑː(r)mˌtʃeə(r) n ghế bành There is an armchair in the living room 82 bench /bentʃ/ n ghế băng I like this bench 57 first name /fɜːst neɪm/ n tên (gọi) His first name is Tom 83 bookcase /ˈbʊkkeɪs/ n tủ sách There are many books on the bookcase 58 given name /’gɪvn neɪm/ n tên (gọi), (bằng với first name) His given name is Tom 84 bookshelf /ˈbʊkʃelf/ n kệ sách, giá sách There are many books on this bookshelf 59 last name /lɑ:st neɪm/ n họ (bằng family name) His last name is Smith 85 brother /ˈbrʌðə(r)/ n anh/em trai My brother is a student 60 notebook /ˈnəʊtbʊk/ n My mother is buying me a notebook 86 chair /tʃeə(r)/ n ghế tựa The chair has four legs 87 couch 61 on /ɒn/ prep There is a book on the desk /kaʊtʃ/ n trường kỷ, ghế sa-lông dài This couch is very expensive 88 daughter /ˈəʊpən/ v mở These shops open at o’clock every morning /ˈdɔːtə(r)/ n gái Her daughter is in grade 89 doctor /ˈdɒktə(r)/ n bác sỹ I am a doctor 90 eighty /ˈeɪti/ no tám mươi My grandmother is eighty years old 56 62 open 63 pen /pen/ n bút mực My pen is red 64 pencil /’pensl/ n bút chì This is my pencil 65 pencil case /’pensl keɪs/ n hộp bút There are some pens in the pencil case 91 engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ n kỹ sư My brother is an engineer 66 ruler /’ru:lə/ n thước kẻ Her ruler is very long 92 father 67 say /seɪ/ v nói She wants to say something /ˈfɑːðə(r)/ n bố, ba, cha, My father is a doctor 68 school /sku:l/ n trường học This is my school 93 fifty 69 school bag /sku:l bæg/ n cặp sách His school bag is very heavy /ˈfɪfti/ no năm mươi I went to fifty countries in the world 94 forty /ˈfɔːrti/ no bốn mươi My father is forty years old 95 game /geɪm/ n trò chơi We often play games during recess 116 telephone /ˈtelɪfəʊn/ n điện thoại My father bought a new telephone yesterday 96 grandfather /ˈgrændfɑ:ðə(r)/ n ông (nội ngoại) This is my grandfather 117 television /ˈtelɪvɪʒən/ n TV, máy thu hình This television is very expensive 97 grandmother /ˈgrændmʌðə(r)/ n bà (nội ngoại) That is my grandmother 118 thirty /θɜː(r)ti/ no ba mươi There are thirty days in April 98 home /həʊm/ n nhà, gia đình I am at home now 119 who /hu:/ pron Who is this? 120 /haʊ ˈmeni/ How many students are there in your class? younger brother /ˈjʌŋɡə(r) ˈbrʌðə(r)/ n em trai My younger brother is ten years old 121 /dʒɒb/ n công việc, nghề nghiệp What is your job? younger sister /ˈjʌŋɡə(r)ˈsɪstə(r)/ n em gái My younger sister is very lovely 122 a.m (ante meridiem) /ˌei ˈem/ abbr trước 12 trưa (0 sáng đến 12 trưa) My father often gets up at 6.15 a.m 123 big /big/ adj to, lớn My school is very big 124 breakfast /’brekfəst/ n bữa ăn sáng, điểm tâm What time you have breakfast? 99 how many 100 job 101 lamp /læmp/ n đèn This lamp looks very lovely 102 living room /ˈlɪvɪŋ ru:m/ n phòng khách Our living room is very big 103 mother /ˈmʌðə(r)/ n mẹ, má, My mother is a teacher 125 brush 104 ninety /ˈnaɪnti/ no chín mươi There are about ninety people in the hall /brʌʃ/ v đánh, chải (răng) Do you brush your teeth every day? 126 country 105 nurse /nɜː(r)s/ n y tá My father is a doctor and my mother is a nurse /’kʌntri/ n đất nước, quốc gia, miền quê, nông thôn Each country has its own flag 127 dinner /wʌn ˈhʌndrəd/ no trăm This vase costs one hundred dollars /’dɪnə/ n bữa tối I always have dinner with my family 128 /du/ v làm I my homework every day 129 early /’ɜːli/ adv sớm I often get up early 130 eighth /eɪtθ/ ordinal no thứ tám This is the eighth time I have seen this movie 131 every /ˈsɪstə(r)/ n chị/em gái My sister is a nurse /’evri/ det Every classroom has 25 desks 132 face /ˈsɪksti/ no sáu mươi There are 60 students in my class /feɪs/ n khuôn mặt I wash my face every morning 133 fifth /ˈsəʊfə/ n trường kỷ, ghế sa-lông dài I prefer the red sofa to the blue sofa /fɪfθ/ ordinal no thứ năm It’s her fifth birthday 134 first /sʌn/ n trai My son is fifteen years old /fɜːst / ordinal no thứ nhất, My classroom is on the first floor 135 floor /flɔː/ n tầng, lầu My classroom is on the third floor 136 fourth /fɔːrθ/ ordinal no thứ tư He wins the fourth prize in the competition 106 one hundred 107 people /ˈpi:pļ/ n người How many people are there in your family? 108 seventy /ˈsevnti/ no bảy mươi There are seventy stamps in my stamp collection 109 110 111 112 113 sister sixty sofa son stereo /ˈsteriəʊ/ n máy âm nổi, dàn máy nghe nhạc My father also bought a stereo 114 stool /stu:l/ n ghế đẩu My grandmother often sits on this stool 137 get dressed /get drest/ v phr mặc quần áo I often get dressed before breakfast 115 table /ˈteɪbl/ n bàn, bàn This table is very high 138 get ready /get ‘redi/ v phr chuẩn bị sẵn sàng I get ready for school at 6.30 a.m 139 get up /get ʌp/ phr v thức dậy I often get up late 162 time /taim/ n thời gian What time you get up? 140 go /gəʊ/ v I go to school by bus 163 tooth 141 grade /greɪd/ n lớp (xét trình độ) Mary is in grade /tu:θ/ n (một răng) My sister has a decayed tooth 164 toothbrush /hɑːf/ n nửa, phân nửa It’s half past five /’tu:θbrʌʃ/ n bàn chải đánh This toothbrush is very small 165 very /’veri/ adv My classroom is very big 142 half 143 have /hæv/ v có My family has four people 166 wash 144 hour /’aʊə/ n giờ, tiếng đồng hồ I can learn to play chess in an hour /wɒʃ/ v rửa, giặt Do you wash your face every morning? 167 action /ˈækʃn/ n hành động, hoạt động I like action films 145 late /leɪt/ adj muộn, trễ You are late 146 lunch /lʌntʃ/ n bữa trưa I often have lunch at 11 o’clock 168 after /ˈɑːftə(r)/ prep sau, sau Let’s meet after 147 midday /ˌmɪdˈdeɪ/ n trưa, buổi trưa (12 trưa) Can I meet you at midday? 169 badminton /’bædmɪntən/ n cầu lông My teacher is very good at badminton 148 midnight /’midnaɪt/ n nửa đêm, 12 đêm She often wakes up at midnight 170 bed /bed/ n giường I’m tired I’m going to bed 149 minute /’minit/ n phút I this exercise in 10 minutes 171 biology /baɪˈɒlədʒi/ n môn sinh học What day you have biology? 150 ninth /naɪnθ/ ordinal no thứ chín I am the ninth to come 172 day /deɪ/ n ngày I play badminton every day 151 noon /nu:n/ n trưa, buổi trưa (12 trưa) Can I meet you at noon? 173 eat /iːt/ v ăn What you eat? 174 English /’ɪɳglɪʃ/ n tiếng Anh, môn tiếng Anh I like learning English 175 every day /’evri deɪ/ adv hàng ngày My sister watches TV every day 176 finish /’fɪnɪʃ/ v hoàn thành, kết thúc My class finishes at 11 o’clock 152 o’clock /ə’klɑːk/ n (dùng nói chẵn) My father often gets up at o’clock p.m (post meridiem) /pi ˈem/ abbr sau 12 trưa (từ 12 trưa đến 24 giờ) My father often goes to bed at 10.30 p.m 154 second /ˈsekənd / ordinal no thứ hai, thứ nhì My birthday is on the second of June 177 Friday /ˈfraɪdeɪ/ n thứ Sáu I learn to draw every Friday 155 seventh /ˈsevnθ/ ordinal no thứ bảy My office is on the seventh floor of that building 178 geography /dʒiˈɒɡrəfi/ n môn điạ lý We know more about the countries through Geography 156 sixth / sɪksθ/ ordinal no thứ sáu He finished the sixth in the race 179 girl /ɡɜːl/ n gái My class has 20 girls and 15 boys 157 small /smɔ:l/ adj nhỏ, bé My house is small 180 history 158 teeth /ti:θ/ n (hai trở lên) I always brush my teeth three times a day /ˈhɪstri/ n môn lịch sử History is a very useful subject 181 homework /tenθ/ ordinal no thứ mười Lan is ranked the tenth in her class /ˈhəʊmwɜːk/ n tập nhà Why don’t you your homework? 182 housework /ðen/ adv sau I get up, then I brush my teeth and wash my face /ˈhaʊswɜːk/ n việc nhà Do you often housework? 183 Literature /ˈlɪtrətʃə(r)/ n môn văn học, văn chương My sister is very good at Literature 153 159 160 161 tenth then third /θɜːrd/ ordinal no thứ ba Today is the third of October 184 mathematics (math) /ˌmæθəˈmætɪks/ n môn toán We have Mathematics on Monday 207 volleyball /ˈvɒlibɔːl/ n bóng chuyền My brother plays volleyball very well 185 Monday /’mʌndeɪ/ n thứ Hai I have English on Monday 208 watch /wɑːtʃ/ v xem I want to watch this programme 186 music /’mju:zɪk/ n âm nhạc, môn nhạc I listen to music every day 209 Wednesday /ˈwenzdeɪ/ n thứ Tư I play chess every Wednesday afternoon 187 physical education /ˈfɪzɪkl ,edʒuˈkeɪʃn/ n môn thể dục We love Physical education 210 week /wi:k/ n tuần lễ Each week has seven days 188 play /pleɪ/ v chơi I play badminton every afternoon 211 weekday /’wi:kdeɪ/ n ngày tuần I have to get up at o’clock on weekdays 189 quarter /ˈkwɔːrtə(r)/ n 1/4, 15 phút It’s a quarter past five 212 weekend /ˌwiːkˈend/ n ngày cuối tuần What will you this weekend? 190 read /riːd/ v đọc I read every day 213 among 191 routine /ruːˈtiːn/ n thói quen Make exercise a part of your daily routine /ə’mʌŋ/ prep giữa, số (giữa từ ba người, vật trở lên) Which is your book among these books? 192 Saturday /ˈsætədeɪ/ n thứ Bảy We often go to the cinema on Saturday evening 214 bakery /ˈbeɪkəri/ n lò/ tiệm bánh mì I want to go to the bakery 193 school day /sku:l dei/ n ngày học My school days are from Monday to Friday 215 beautiful /’bju:tɪfl/ adj xinh đẹp My teacher is very beautiful 194 shower /ˈʃaʊə(r)/ n vòi tắm hoa sen I take a shower before going to school 216 behind /bɪˈhaɪnd/ prep phía sau The picture is behind the cupboard 195 soccer /ˈsɒkə(r)/ n bóng đá We usually play soccer after school 217 between 196 sport /spɔ:t/ n môn thể thao I like this sport /bɪˈtwiːn/ prep (hai người, hai vật) There is a toy store between the bookstore and the restaurant sports /spɔ:ts/ n thể thao (nói chung) Do you like sports? 218 bookstore 197 /bʊkstɔ:(r)/ n hiệu sách They often go to that bookstore on weekends start /stɑ:t/ v bắt đầu My class starts at o’clock 219 child 198 /tʃaɪld/ sing n trẻ con, trẻ em (số ít) They only have one child Sunday /ˈsʌndeɪ/ n Chủ nhật Why don’t we go out this Sunday? 220 children 199 /ˈtʃɪldrən/ pl n trẻ con, trẻ em (số nhiều) Most children love cartoons thing /θɪŋ/ n thứ, việc We have many things to this morning 221 cinema 200 /ˈsɪnəmə/ n rạp chiếu phim Do you often go to the cinema? Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ n thứ Năm What are you going to on Thursday evening? 222 drugstore 201 /’drʌgstɔ:(r)/ n hiệu thuốc tây My father has a drugstore timetable /’taɪmteɪbl/ n thời khóa biểu This is a new timetable 223 factory 202 /’fæktəri/ n nhà máy, xí nghiệp Does your brother work for this factory? today /tə’deɪ/ n hôm I visit my grandfather today 224 FALSE 203 /fɔ:ls/ adj giả, sai This piece of information is false tomorrow /təˈmɒrəʊ/ n ngày mai I will play football tomorrow 225 far 204 /fɑ:(r)/ adv xa My house is far from my school Tuesday /ˈtuːzdeɪ/ n thứ Ba What you learn on Tuesday? 226 flower 205 /ˈflaʊə(r)/ n hoa, hoa Do you like flowers? use /ju:z/ v sử dụng, dùng Can I use this computer? 227 hospital 206 /ˈhɒspɪtl/ n bệnh viện This hospital is very large 228 hotel /həʊˈtel/ n khách sạn I live near Horison hotel 248 police station /pə’li:s ‘steɪʃn/ n đồn công an, đồn cảnh sát Why did you go to the police station? 229 in front of /ɪn frʌnt əv/ prep phía trước The table is in front of the television 249 restaurant /ˈrestərɑːnt/ n nhà hàng, tiệm ăn My uncle wants to open a restaurant 230 lake /leɪk/ n hồ This is the biggest lake in France 250 rice /raɪs/ n lúa, gạo, cơm I usually have rice, vegetable and meat for lunch 231 left /left/ n bên trái The bookstore is to the left of our school 251 rice paddy /raɪs ‘pædi/ n ruộng lúa I love to see green rice paddies 232 like /laɪk/ v thích Do you like learning English? 252 right /raɪt/ n bên phải My bag is on your right 253 river /lʊk ət/ v phr nhìn Why you look at me like that? /’rɪvə/ n sông My house is near the Red river 254 stadium /lʌv/ v yêu I love my family very much /ˈsteɪdiəm/ n sân vận động Have you been to Old Trafford stadium? 255 store /miːt/ v gặp, gặp mặt We sometimes meet for a drink after school /stɔ:(r)/ n cửa hàng My grandmother has a small store 256 tall /tɔ:l/ adj cao My brother is very tall 233 look at 234 love 235 meet 236 mountain /’maʊntn/ n núi Do you see that mountain? 257 temple /’templ/ n đình, đền miếu Where is Ngoc Son temple? 237 movie /’mu:vi/ n phim, điện ảnh I like watching movies very much 258 town /taʊn/ n phố, thị trấn My grandparents live in a small town 238 movie theater /’mu:vi ˈθɪətə(r)/ n rạp chiếu phim We often go to the movie theater on weekends 259 toy store /tɔi stɔ:(r)/ n cửa hàng đồ chơi This toy store sells many kinds of toys museum /mju:’ziːəm/ n viện bảo tàng My class visited the Ho Chi Minh museum last Sunday 260 239 tree /tri:/ n My father likes planting trees 261 TRUE /tru:/ adj đúng, thật Is it a true story? 262 truth /tru:θ/ n thật, chân lý I want to know the truth 263 village /ˈvɪlɪdʒ/ n làng My village is very far from the town 264 well /wel/ n giếng There is a well to the left of the house 265 work /wɜ:k/ v làm việc She works very hard 266 yard /ˈɒpəsɪt/ prep đối diện The bookstore is opposite my house /jɑ:d/ n sân The yard at the front of our school is very big 267 apartment /pɑ:k/ n công viên There are many big trees in this park /ə’pɑ:rtmənt/ n hộ We live in a small apartment 268 bank /bæŋk/ n ngân hàng There is only one bank in this town 269 bike /baɪk/ n xe đạp Peter often goes to school by bike 240 241 242 243 244 near neighborhood next to opposite park /nɪə(r)/ prep gần My house is near my school /ˈneɪbəhʊd/ n hàng xóm, khu vực lân cận There is a big yard in our neighborhood /nekst tu/ prep kế bên The bookstore is next to the toy store photocopy store /ˈfəʊtəʊkɒpi stɔː(r)/ n cửa hàng phôtô, cửa hàng in The photocopy store is opposite the movie theater 246 place /pleɪs/ n nơi, chốn There are many beautiful places in Hanoi 270 bus 247 police /pə’li:s/ n công an, cảnh sát The police are busy /bʌs/ n xe buýt My sister goes to school by bus 271 car /kɑ:r/ n xe ô tô My father goes to work by car 245 272 clinic /ˈklɪnɪk/ n bệnh viện tư, phòng khám The service at this clinic is very good 294 train /treɪn/ n tàu hỏa We love travelling by train 273 dear /dɪər/ adj thân, thân mến Dear Sir or Madam, 295 travel /’trævl/ v lại, du lịch How often you travel abroad? 274 describe /dɪˈskraɪb/ v miêu tả Can you describe your house? 296 ugly /’ʌgli/ adj xấu She is quite ugly 297 vegetable /dɪˈskrɪpʃn/ n miêu tả This is the description of our new house /ˈvedʒtəbl/ n rau You should eat more vegetable 298 very /ˈɡɑːrdn/ n vườn, khu vườn The children are playing in the garden /ˈveri/ adv rất, Thanks very much! 299 walk /wɔ:k/ v I often walk to school 275 276 description garden 277 hour /ˈaʊər/ n giờ, tiếng I’ll be back in an hour 300 zoo /zu:/ n vườn thú There are many kinds of animals in this zoo 278 leave /li:v/ v khởi hành, rời khỏi When they leave their house? 301 accident /’æksidənt/ n tai nạn I saw an accident this morning 279 letter /’letər/ n thư, thư Do you often write letters to your friends? 302 ahead /əˈhed/ adv phía trước The road ahead is very long 280 market /ˈmɑːrkɪt/ n chợ My mother goes to the market every morning 303 arrive /ə’raiv/ v đến What time you arrive at the airport? 281 motorbike /ˈməʊtərbaɪk/ n xe máy, xe mô- tô My mother goes to work by motorbike 304 bus stop /bʌs stɔp/ n trạm xe buýt You can take a bus at any bus stop 282 move /muːv/ n di chuyển Don’t make a move! 305 businessman /ˈbɪznəsmən/ n doanh nhân, thương gia He wants to be a businessman 283 noise /nɔɪz/ n tiếng ồn Stop making noise 306 businesswoman 284 noisy /ˈnɔɪzi/ adj ồn This room is very noisy /ˈbɪznəswʊmən/ n nữ doanh nhân, nữ thương gia She wants to become a businesswoman 285 photo /ˈfəʊtəʊ/ n ảnh chụp, ảnh (viết tắt photograph) This is a photo of my parents 307 care /ker/ n chăm sóc, cẩn thận She is very happy with her mother’s care 286 photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/ n ảnh chụp, ảnh Do you want to take a photograph? 308 careful /’kerfl/ adj cẩn thận, thận trọng He is a careful driver 287 picture /ˈpɪktʃər/ n tranh There is a picture of flowers on the wall 309 change /tʃeinʤ/ v thay đổi We have to change classrooms 288 plane /pleɪn/ n máy bay They go to London by plane 310 copy /ˈkɑːpi/ v sao, chép I need to copy these papers 289 post office /pəʊst ˈɔːfɪs/ n bưu điện Can you show me the way to the post office? 311 correct /kə’rekt/ v sửa, điều chỉnh Can you correct my essay? 290 quiet /ˈkwaɪət/ adj yên tĩnh It’s very quiet in this village 312 correct /kə’rekt/ adj chuẩn, xác Is this exercise correct? 291 soon /suːn/ adv sớm See you soon! 313 cross 292 spend /spend/ v sử dụng, dành, dùng Daisy spends two hours doing this exercise /krɔːs/ v băng qua, ngang qua She crosses the road 314 crossroads /ˈkrɔːsrəʊdz/ n giao lộ, ngã tư Be careful when you cross that crossroads 315 danger /ˈdeɪndʒə(r)/ n nguy hiểm Is there any danger here? 293 supermarket /ˈsuːpərmɑːrkɪt/ n siêu thị This is Big C supermarket 316 dangerous /’deɪndʒərəs/ adj nguy hiểm This is a dangerous lion 339 road sign /rəʊd saɪn/ n biển báo giao thông There are many road signs along this street 317 difficult /ˈdɪfɪkəlt/ adj khó This homework is very difficult 340 slow down /sləʊ daʊn/ v phr giảm tốc độ, chậm lại You must slow down 318 discipline /ˈdɪsəplɪn/ n kỷ luật Discipline is necessary in any school 341 spider /’spaɪdə(r)/ n nhện There is a big spider here 319 drive /draɪv/ v lái xe (ô tô) Can you drive? 342 stop /stɑːp/ v dừng lại Stop making noise 320 driver /ˈdraɪvər/ n người lái xe (ô tô) My uncle is a truck driver 343 straight /streɪt/ adv thẳng We need to go straight ahead 321 easy /’i:zi/ adj dễ This homework is very easy 344 take /teɪk/ v đưa, đưa đi, mang theo We’ll take the dog with us 322 farm /fɑ:rm/ n nông trại, trang trại My grandparents have a large farm 345 traffic /ˈtræfɪk/ n giao thông The traffic in Vietnam is not very good 323 farmer /’fɑ:rmə(r)/ n nông dân My uncle is a farmer 346 traffic light /ˈtræfɪk laɪt/ n đèn giao thông You should stop when the traffic light turns red 324 fast /fæst/ adj nhanh She is a fast runner 347 truck /trʌk/ n xe tải My uncle has a truck 325 fast /fæst/ adv nhanh She runs very fast 348 turn /tɜːrn/ v rẽ, quẹo We cannot turn right 326 fly /flaɪ/ n ruồi I hate flies 349 327 fly /flaɪ/ v lái máy bay, bay This bird cannot fly turn right/ turn left /tɜːrn raɪt/, /tɜːrn left/ v phr rẽ phải / rẽ trái Can we turn left? foodstall /’fu:dstɔ:l/ n quầy bán đồ ăn vỉa hè This is my father’s foodstall 350 328 unload /ˌʌnˈləʊd/ v dỡ hàng We have to unload 351 video game /ˈvɪdiəʊ geɪm/ n trò chơi điện tử Do you like video games? 352 wait /weɪt/ v đợi, đợi chờ Wait for me! 353 warn /help/ v giúp đỡ, cứu giúp Can you help me? /wɔ:rn/ v cảnh báo I warn you, don’t go near the dog 354 way /help/ n giúp đỡ, cứu giúp I need your help /weɪ/ n đường, đường Can you tell me the way to Guom lake? 355 web /,intər’sekʃn/ n giao lộ, ngã tư There is an intersection ahead /web/ n mạng, mạng nhện There is a big web in this room 356 actor /laɪ/ v nằm My brother often lies on this sofa /’æktə(r)/ n diễn viên He is a famous actor 357 actress /ləʊd/ v chất hàng We are loading the truck with vegetables /’æktrəs/ n diễn viên nữ She dreams about becoming an actress 358 arm /ɑ:rm/ n cánh tay There is a bruise on his arm 359 black /blæk/ adj đen I have a black dress 360 blue /raɪd/ v lái xe, đạp xe The boys are riding their bikes around the streets /blu:/ adj xanh da trời I have a blue pencil case 361 body /rəʊd/ n đường This road is very narrow /’bɑːdi/ n thể, thân thể You should keep your body clean 362 brown /braʊn/ adj nâu Do you like this brown table? 329 330 331 332 333 334 go straight (ahead) help help intersection lie load /ɡəʊ streɪt (əˈhed) / v phr tiếp tục thẳng You need to go straight, then turn right 335 park /pɑ:rk/ v đậu, đỗ (xe) Can I park here? 336 policeman /pəˈliːsmən/ n cảnh sát I want to be a policeman 337 338 ride road 363 chest /tʃest/ n ngực There is a red spot on his chest 390 oval /ˈəʊvl/ adj trái xoan She has an oval face 391 parts of the body /pɑ:rts əv ðə ‘bɑːdi/ n phr phận thể Can you name the main parts of the body? 392 purple /ˈpɜːpl/ adj màu tía My mother likes this purple hat 364 colour/ color /’kʌlə(r)/ n màu What colour you like? 365 ear /ɪə(r)/ n tai Her ears look very weird 366 eye /aɪ/ n mắt My teacher has brown eyes 367 face /feɪs/ n khuôn mặt She has a round face 393 red /red/ adj đỏ I like this red dress 368 fat /fæt/ adj béo, mập My brother is very fat 394 round 369 feet /fi:t/ pl n bàn chân (số nhiều) You have to wash your feet before going to bed /raʊnd/ adj tròn There is a round table in the living room 395 short /ʃɔ:t/ adj thấp, ngắn He is short and fat 370 finger /’fɪŋgə/ n ngón tay Each person has 10 fingers 396 shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ n vai You can cry on my shoulder 371 foot /fʊt/ sing n bàn chân (số ít) I often go to school on foot 397 singer /ˈsɪŋə(r)/ n ca sĩ Britney Spears is a famous singer 372 full /fʊl/ adj đầy đặn, dày She has a full face 398 strong 373 goodlooking /ɡʊd-lʊkɪŋ/ adj ưa nhìn, đẹp Your sister is good-looking /strɔːŋ/ adj khỏe, mạnh That boy is very strong 399 teeth 374 gray/grey /greɪ/ adj xám Do you see my grey pen? /ti:θ/ pl n (số nhiều) You should brush your teeth three times a day green /gri:n/ adj xanh My hat is green 400 375 thin /θɪn/ adj gầy, mỏng My father is very thin gymnast /’ʤɪmnæst/ n vận động viên thể dục My brother is a gymnast 401 376 toe /təʊ/ n ngón chân That man has 11 toes 402 tooth /tu:θ/ sing n (số ít) I have a decayed tooth 403 weak /wi:k/ adj yếu My grandmother is quite weak now 404 weight lifter /ˈweɪt lɪftə(r)/ n vận động viên cử tạ He is a weight lifter 405 white /waɪt/ adj trắng I have a white shirt 406 yellow /ˈjeləʊ/ adj vàng Is your new shirt yellow? 407 apple /’æpl/ n táo There are some apples on the table 408 apple juice /’æpl ʤu:s/ n nước táo I will buy some apple juice 409 banana /bə’nɑ:nə/ n chuối I like bananas 377 378 379 380 hair hand handsome head /heə(r)/ n tóc, mái tóc My sister has long black hair /hænd/ n bàn tay I want to hold your hand /’hænsəm/ adj đẹp trai He is very handsome /hed/ n đầu She shakes her head when she doesn’t agree 381 heavy /’hevi/ adj nặng This bag is very heavy 382 knee /niː/ n đầu gối His right knee hurts 383 leg /leg/ n chân His leg was broken yesterday 384 light /laɪt/ adj nhẹ This bag is heavy but that bag is light 410 bean /bi:n/ n hạt đậu/đỗ My mother buys a kilogram of beans 385 lip /lɪp/ n môi Her lips are quite thin 411 beef /biːf/ n thịt bò I would like some beef 386 long /lɔːŋ/ adj dài Her hair is very long 412 387 mouth /maʊθ/ n miệng Please open your mouth black coffee / blæk ˈkɔːfi/ n cà phê đen My father likes black coffee 413 bowl /bəʊl/ n tô I would like a bowl of noodles 414 bread /bred/ n bánh mì Would you like some pieces of bread? 388 389 nose orange /nəʊz/ n mũi That man has a very big nose /ˈɔːrɪnʤ/ adj cam This orange bag is very nice 415 cabbage /ˈkæbɪdʒ/ n cải bắp Can I have more cabbage? 439 matter /’mætə(r)/ n vấn đề What’s the matter with you? 416 carrot /’kærət/ n cà rốt Rabbits like eating carrots 440 meat /mi:t/ n thịt He likes eating meat 441 menu /’menju:/ n thực đơn This is the menu 417 chicken /ˈtʃɪkɪn/ n gà, thịt gà My mother buys some chicken 442 milk /mɪlk/ n sữa She is drinking milk coffee /ˈkɔːfi/ n cà phê I often drink a cup of coffee in the morning 443 418 noodle /’nu:dl/ n mì I like this kind of noodles 444 onion /kəʊld/ adj lạnh, rét I would like some cold water /’ʌnjən/ n củ hành Can you buy me some onions? 445 orange cold drink /kəʊld driŋk/ n thức uống lạnh Would you like a cold drink? /ˈɔːrɪndʒ/ n cam Oranges are quite expensive 446 421 cool /ku:l/ adj mát mẻ I like cool weather orange juice /ˈɔːrɪndʒ ʤu:s/ n nước ép cam Orange juice is very good for your health drink /driŋk/ n thức uống This drink is good for your health 447 422 pea /pi:/ n đậu/đỗ hạt tròn My mother buys a kilogram of peas drink /driŋk/ v uống He is drinking wine 448 423 pork /pɔ:k/ n thịt lợn She eats pork every day favorite /ˈfeɪvərɪt/ adj ưa thích, yêu thích It’s one of my favorite movies 449 424 potato /pə’teɪtəʊ/ n khoai tây Those farmers are planting potatoes feel /fi:l/ v cảm thấy Do you feel cold? 450 425 rice /raɪs/ n cơm, gạo I have rice and fish for my lunch 426 fish /fɪʃ/ n cá There are many fish in this pond 451 sense /sens/ n giác quan How many senses you have? 427 food /fu:d/ n thức ăn, lương thực Do we have enough food for this winter? 452 soda /ˈsəʊdə/ n sô-đa, đồ uống có ga Do you like a soda? 428 fruit /fru:t/ n trái You should eat more fruit 453 stay /steɪ/ v giữ, giữ gìn My father exercises every morning to stay healthy 429 full /fʊl/ adj no, đầy Are you full? 454 taste /teist/ v nếm Can I taste this dish? 430 glass /glɑ:s/ n cốc, cốc Would you like a glass of water? 455 tea /ti:/ n trà Would you like a cup of tea? healthy /ˈhelθi/ adj có sức khoẻ, khoẻ mạnh Stay healthy by eating well and exercising regularly 456 431 thirsty /ˈθɜːrsti/ adj khát He is very thirsty 457 tired /’taɪəd/ adj mệt He is very tired 458 tomato /təˈmeɪtəʊ/ n cà chua There are some tomatoes in the fridge 459 want /wɑːnt/ v muốn, muốn có Do you want some more tea? 460 water /’wɔ:tə(r)/ n nước I need some water 419 420 cold 432 hot /hɑːt/ adj nóng It’s very hot today 433 hungry /’hʌŋgri/ adj đói She is very hungry 434 iced coffee /aɪst ˈkɔːfi/ n cà phê đá Would you like a cup of iced coffee? 435 iced tea /aɪst ti:/ n trà đá I would like a glass of iced tea 461 white coffee /waɪt ˈkɔːfi/ n cà phê sữa I would like some white coffee 436 juice /ʤu:s/ n nước cốt Would you like a glass of orange juice? 462 wind /wɪnd/ n gió There is a strong wind blowing 437 lemonade /,lemə’neɪd/ n nước chanh I like drinking lemonade 463 would like /wʊd laɪk/ v muốn (mang tính lịch sự) I would like some oranges 438 lettuce /’letɪs/ n rau diếp My father likes lettuce very much 464 anything /ˈeniθɪŋ/ n vật gì, thứ gì, If you remember anything, please let us know 465 bar /bɑ:r/ n thỏi, Can I have a bar of chocolate, Mom? 488 thousand /ˈθaʊznd/ no nghìn, ngàn It costs about one thousand dong 466 bottle /’bɑːtl/ n chai I would like to buy a bottle of water 489 toothpaste /ˈtuːθpeɪst/ n kem đánh răng, thuốc đánh Buy a tube of toothpaste, son! 467 box /bɑːks/ n hộp I would like a box of chocolates 490 tube /tu:b/ n ống, tuýp I want to buy a few meters of tube 468 cake /keɪk/ n bánh She is making a cake 491 wine /waɪn/ n rượu My father sometimes drinks wine 469 can /kæn/ n hộp, lon I would like to buy a can of milk 492 about /əˈbaʊt/ adv khoảng, tầm It costs about $10 470 canteen /kænˈtiːn/ n căng-tin We often go to the canteen to buy snacks 493 aerobics /əˈrəʊbɪks/ n thể dục nhịp điệu I aerobics every day 471 chocolate /ˈtʃɔːklət/ n sô-cô-la Would you like chocolate? 494 always /ˈɔːlweɪz/ adv luôn I always get up early 472 cooking oil /ˈkʊkɪŋ ɔɪl/ n dầu ăn This is cooking oil 495 badminton /’bædmɪntən/ n cầu lông I like playing badminton very much 473 dozen /’dʌzn/ n tá (= 12) I have a dozen pens 496 boot 474 egg /eg/ n trứng I often have egg for my lunch /buːt/ n ủng, bốt I like a pair of leather boots 497 camp /fraɪd raɪs/ n cơm rang, cơm chiên This is fried rice /kæmp/ v cắm trại My friends and I never camp overnight 498 diary /’daɪəri/ n nhật ký I have a small diary 475 fried rice 476 glass /ɡlɑːs/ n cốc I’d like a glass of lemon juice 499 fly a kite /flaɪ ə kaɪt/ v phr thả diều I often fly a kite on Sunday afternoons 477 gram /græm/ n gam This apple is 500 grams 500 free time /friː taɪm/ n phr thời gian rảnh What you often in your free time? 478 ice-cream /ˈaɪs ˌkriːm/ n kem Would you like icecream? 501 go camping /ɡəʊ ˈkæmpiŋ/ v phr cắm trại Why don’t we go camping? 479 kilogram (kilo) /ˈkɪləɡræm/ n ki-lô-gam, kí, cân How many kilograms is this bag? 502 go fishing /ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/ v phr câu cá Do you want to go fishing? 480 lemon /’lemən/ n chanh vàng How much is a kilo of lemons? 503 go to the movies 481 list /lɪst/ n danh sách I have to buy the food on the list /ɡəʊ tə the ‘mu:viz / v phr xem phim I usually go to the movies on the weekend 504 How often /haʊ ˈɔːfn/ adv lần, thường xuyên How often you go to the cinema? 482 need /ni:d/ v cần I need some food 483 packet /ˈpækɪt/ n gói nhỏ, bao nhỏ This packet of cigarettes is very expensive 505 jog salesgirl /ˈseɪlzɡɜːrl/ n cô bán hàng Do you know the salesgirl? /ʤɑːg/ v chạy đều, chạy She jogs every morning 506 kite sandwich /ˈsænwɪtʃ/ n bánh mỳ sandwich, bánh mỳ kẹp I like this sandwich very much /kaɪt/ n diều My father can make a very colorful kite 507 movie soap /səʊp/ n xà phòng, xà How much is a bar of soap? /’mu:vi/ n phim, điện ảnh I love movies so much 508 never storekeeper = shopkeeper /ˈstɔːrkiːpər/, n chủ cửa hàng My father is the storekeeper for that store /ˈnevər/ adv chưa She never goes to school on foot 509 often /’ɔ:fn/ adv thường xuyên, hay My mother often goes to work by car 484 485 486 487 510 once /wʌns/ adv lần I visit my sister once a week 533 dry season /draɪ ‘si:zn/ n mùa khô It seldom rains in the dry season 511 overnight /ˌəʊvəˈnaɪt/ adv suốt đêm, qua đêm We stayed overnight in London 534 fall /fɔ:l/ n mùa thu Do you like fall? 535 /’pɑ:staɪm/ n trò giải trí, giải trí, thú vui My main pastime is playing soccer go for a walk /ɡəʊ fə(r) ə wɔ:k/ v phr dạo I want to go for a walk 536 /ˈpɪknɪk/ n dã ngoại My sister goes on a picnic go sailing /ɡəʊ ˈseɪlɪŋ/ v phr chơi thuyền buồm Do you want to go sailing? 537 hot /hɑːt/ adj nóng I feel very hot 512 513 pastime picnic 514 skip /skɪp/ v nhảy qua, bỏ qua, nhảy dây Do you want to skip rope? 538 humid /’hju:mɪd/ adj ẩm, ẩm ướt I hate humid weather 515 sometimes /’sʌmtaɪmz/ adv thỉnh thoảng, She sometimes goes to school on foot 539 rain /reɪn/ n mưa There is heavy rain in Hanoi now 516 sport / spɔːrt/ n thể thao, môn thể thao I don’t like sport 540 rainy /ˈreɪni/ adj mưa, có mưa, nhiều mưa Today is a rainy day 517 stove /stəʊv/ n lò, bếp lò They always take a stove when they go camping 541 rainy season /’reɪni ‘si:zn/ n mùa mưa It rains every day in the rainy season 518 swim /swɪm/ v bơi He can swim very fast 542 season 519 table tennis /’teɪbl ‘tenɪs/ n bóng bàn Can you play table tennis? /’si:zn/ n mùa There are four seasons in my country 543 snow tennis /ˈtenɪs/ n ten-nít, quần vợt I am playing tennis /snəʊ/ n tuyết The children are playing in the snow 544 snowy /tent/ n trại, lều We need to bring our tent when we go on a picnic /ˈsnəʊi/ adj có tuyết rơi, nhiều tuyết It was snowy yesterday 545 spring /sprɪŋ/ n mùa xuân It’s warm in the spring 520 521 tent 522 time /taɪm/ n lần I brush my teeth three times a day 546 summer /ˈsʌmər/ n mùa hè It’s very hot in the summer 523 twice /twaɪs/ adv hai lần I visit my sister twice a week 547 sunny / ‘sʌni/ adj nắng, có nắng It’s very hot in the sunny season 524 usually /’ju:ʒuəli/ adv thường thường, thường xuyên I usually play soccer on Sunday afternoon 548 weather /ˈweðər/ n thời tiết What is the weather like today? volleyball /ˈvɔːlɪbɔːl/ n bóng chuyền My sister is interested in volleyball 549 525 winter /wɪntər/ n mùa đông I hate the winter 550 aunt /ænt/ n cô, dì, bác gái My aunt lives in Canada 551 bay /beɪ/ n vịnh Ha Long bay is very beautiful 552 beach /’ɔ:təm/ n mùa thu It’s very cool in the autumn /bi:tʃ/ n bãi biển We are going to Sam Son beach 553 bring /’bɑ:skɪtbɔ:l/ n bóng rổ He likes playing basketball /brɪŋ/ v mang You should bring the umbrella in case it rains 554 camera /kəʊld/ adj lạnh, rét Would you like a glass of cold water? /’kæmərə/ n máy ảnh, máy quay phim I bought a new camera yesterday 555 citadel /ˈsɪtədel/ n thành quách, thành trì This is a very ancient citadel 526 warm /wɔːrm/ adj ấm, ấm áp It’s warm today 527 activity /ækˈtɪvəti/ n hoạt động, sinh hoạt Do you like sporting activities? 528 529 530 autumn basketball cold 531 cool /ku:l/ adj mát, mát mẻ I like cool weather 532 dry /draɪ/ adj khô It’s cold and dry 556 destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n điểm đến, nơi đến The next destination is Ha Long bay 579 Canadian /kəˈneɪdiən/ adj thuộc nước Ca-na-đa That Canadian boy is very friendly 557 finally /ˈfaɪnəli/ adv cuối cùng, sau Finally we arrived at home 580 capital /’kæpɪtl/ n thủ đô Paris is the capital of France 558 group /gru:p/ n nhóm The class is divided into two groups 581 China /’tʃaɪnə/ n Nước Trung Quốc This computer is made in China 559 idea /aɪˈdiːə/ n ý, ý tưởng That’s a good idea 582 Chinese 560 match /mætʃ/ n trận đấu This is a very important football match /ˌtʃaɪ’ni:z/ n tiếng Trung Quốc, người Trung Quốc Can you speak Chinese? 583 Chinese /ˈmɪnɪbʌs/ n xe buýt loại nhỏ Let’s go by minibus /ˌtʃaɪ’ni:z/ adj thuộc Trung Quốc Chinese goods invade Vietnamese market 584 desert /nəʊt/ n ghi chép, ghi You need to take note /’dezərt/ n sa mạc Have you ever been to the Sahara desert? 585 Everest /pəˈɡəʊdə/ n chùa My grandmother usually goes to the pagoda /’evərɪst/ n Everest Everest is the highest mountain in the world 586 feature /plæn/ n kế hoạch, dự án Do you have any plans for this summer? /’fi:tʃər/ n nét đặc biệt, điểm đặc trưng Her big eyes are her most attractive feature 587 flow /fləʊ/ v chảy Water always flows downhill 561 562 563 564 minibus note pagoda plan 565 stay /steɪ/ v lại We will stay at the hotel 588 forest 566 suggestion /səˈdʒestʃən/ n lời đề nghị, gợi ý Thank you so much for your suggestion /ˈfɔːrɪst/ n rừng We have to protect the forest 589 France /fræns/ n Nước Pháp He lives in France 590 French /frentʃ/ n tiếng Pháp, người Pháp He can speak French fluently 591 French /frentʃ/ adj thuộc nước Pháp She is a nice French girl 592 great /greɪt/ adj tuyệt vời She’s really great 593 Great Britain /greɪt ‘brɪtn/ n Nước Anh They are living in Great Britain 567 summer vacation / ‘sʌmə veɪ’keɪʃn/ n kỳ nghỉ hè We often enjoy our summer vacation in the countryside take a photo /teɪk ə ˈfəʊtəʊ/ v phr chụp ảnh Do you want to take a photo? 569 tomorrow /təˈmɒrəʊ/ adv ngày mai She’s leaving tomorrow 570 tonight /təˈnaɪt/ adv tối It’s cold tonight 594 gulf 571 uncle /ˈʌŋkl/ n chú, cậu, bác trai I’m going to visit my uncle /gʌlf/ n vịnh A gulf is another name for a large bay 595 /veɪ’keɪʃn/ n kỳ nghỉ What are you going to for vacation? Gulf of Tonkin /’gʌlf əv tʌŋkɪn/ n Vịnh Bắc Bộ Have you ever been to the Gulf of Tonkin? 596 high /haɪ/ adj cao That table is quite high 568 572 vacation 573 visit /’vɪzɪt/ v thăm, viếng We are going to visit Uncle Ho’s mausoleum 597 Japan /ʤə’pæn/ n Nước Nhật Bản I’ve been to Japan twice 574 Australia /ɔːˈstreɪliə / n Nước Úc I am going to Australia next Sunday 598 Japanese /,ʤæpə’ni:z/ n Tiếng Nhật, Người Nhật I can speak Japanese 575 Australian /ɔːˈstreɪliən/ adj thuộc nước Úc I know that Australian girl 599 Japanese /,ʤæpə’ni:z/ adj thuộc Nhật Japanese household appliances are very good 576 British /ˈbrɪtɪʃ/ adj thuộc nước Anh Her nationality is British 600 Kuala Lumpur /’kʊələ lʊmpʊə/ n tên thủ đô Mã Lai He is working in Kuala Lumpur 577 building /ˈbɪldɪŋ/ n tòa nhà, tòa cao ốc My house is near that building 601 language /’læŋgwɪʤ/ n ngôn ngữ English is the international language 578 Canada /’kænədə/ n Nước Ca-na-đa She is from Canada 602 long /lɔːŋ/ adj dài She has long hair 603 Mekong River /’mɪkɒŋ ‘rɪvər/ n Sông Cửu Long The Mekong River is the longest river in Vietnam 622 Vietnamese /,vɪetnə’mi:z/ n tiếng Việt Nam, người Việt Nam The Vietnamese are very friendly 604 Mexico City /’meksɪkəʊ ‘sɪti/ n tên thủ đô Mê-hi-cô He lives in Mexico City 623 Vietnamese /,vɪetnə’mi:z/ adj thuộc Việt Nam I love Vietnamese dishes 605 million /ˈmɪljən/ n triệu It must be worth a million dollars 624 world /wɜːld/ n giới Russia is the largest country in the world 606 mount /maʊnt/ n núi, đỉnh núi He climbed Mount Everest last year 625 air /eə(r)/ n không khí I like the fresh air in the countryside 607 mountain /’maʊntən/ n núi There are some high mountains near my hometown 626 animal /ˈænɪml/ n động vật, vật There are many kinds of animals in this zoo 608 nationality /ˌnæʃəˈnæləti/ n quốc tịch, quốc gia What nationality are you? 627 be in danger 609 natural /’nætʃrəl/ adj thuộc thiên nhiên, thuộc tự nhiên This bag is made from natural materials /bi: ɪn ‘deɪndʒər/ v phr lâm nguy, lâm vào tình trạng nguy hiểm Many animals are in danger 628 buffalo /ˈbʌfələʊ/ n trâu He has a buffalo 629 burn /bɜːrn/ v đốt Many people still burn the forests every day 630 cart /kɑːrt/ n xe bò, xe ngựa There is a cart over there 631 cat /kæt/ n mèo, mèo I love cats 632 chicken /ˈtʃɪkɪn/ n gà, thịt gà My uncle raises some chickens 633 coal /kəʊl/ n than Coal can be used for cooking 634 collect /kə’lekt/ v thu nhặt, sưu tập I often collect stamps 635 cow /kaʊ/ n bò They raise many cows 636 cut /kʌt/ v đốn, cắt, chặt He cuts my hair 637 damage /’dæmɪʤ/ v làm hư hại, huỷ hoại, phá huỷ The storm damaged many houses 638 danger /’deɪndʒər/ n nguy hiểm Is there any danger here? 639 destroy /dɪˈstrɔɪ/ v tàn phá, phá hủy We can’t destroy the forests anymore 640 empty /ˈempti/ adj trống, trống không The room is empty of furniture 641 environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ n môi trường We have to protect our environment 642 faucet /ˈfɔːsɪt/ n vòi nước (tiếng Anh Mỹ) She always turns off the faucet after washing clothes 643 dripping faucet /ˈdrɪpɪŋ ˈfɔːsɪt/ n vòi nước chảy nhỏ giọt When you see a dripping faucet, turn it off 610 611 North Africa population /nɔ:θ ˈæfrɪkə/ n Bắc Phi He lives in North Africa /ˌpɑːpjuˈleɪʃn/ n dân số The population of the world is increasing rapidly 612 Red River /red ‘rɪvər/ n Sông Hồng My house is near the Red River 613 structure /ˈstrʌktʃər/ n cấu trúc, công trình kiến trúc Tell me about the structure of the examination 614 The Great Wall /ðə greɪt wɔ:l/ n Vạn Lý Trường Thành Have you ever been to The Great Wall? 615 The Mediterranean Sea /ðə medɪtə’reɪniən si:/ n biển Địa Trung Hải I saw The Mediterranean Sea yesterday 616 The USA /ðə ju:es’eɪ/ n Nước Hoa Kỳ (Mỹ) She is studying in the USA 617 thick /θɪk/ adj dày That’s a thick book 618 Tibet /tɪ’bet/ n Tây Tạng She is living in Tibet 619 Tokyo /’təʊkɪəʊ/ n tên thủ đô Nhật My sister is studying in Tokyo 620 tower /ˈtaʊər/ n tháp This is the highest tower in the city 621 Twin Towers /twɪn ‘taʊərz/ n tháp Đôi The Petronas Twin Towers are in Malaysia 644 field /fiːld/ n cánh đồng My parents are working in the field 667 rule /ru:l/ n quy tắc, phép tắc You need to follow the rules 645 gas /gæs/ n hơi, khí đốt thiên nhiên Gas is more expensive than coal 668 save /seɪv/ v tiết kiệm, cứu We need to save power 646 grow /ɡrəʊ/ v trồng, phát triển, tăng trưởng They grow a lot of rice here 669 scrap metal /skræp ‘metl/ n kim loại phế thải They earn money by collecting scrap metal 647 keep off /ki:p ɔ:f/ v rời xa, tránh xa Please keep off the grass 670 switch off /swɪtʃ ɔ:f/ v tắt (tắt đèn, tivi, đài, ) Can you switch off the TV, please? 648 land /lænd/ n đất His land is very large 671 throw 649 leave /li:v/ v bỏ, bỏ lại, rời bỏ Don’t leave your key here /θrəʊ/ v ném, quăng You shouldn’t throw trash out the window 672 trash /træʃ/ n rác Don’t throw trash on the street 650 light /laɪt/ n đèn (điện) My father bought a new light yesterday 673 trash can /træʃ kæn/ n thùng rác Please put rubbish in the trash can 651 metal /’metl/ n kim loại This table is made from metal 674 turn off /tɜːn ɔ:f/ v tắt (tắt đèn, tivi, đài, ) Turn off the light before going out 652 ocean /ˈəʊʃn/ n đại dương, biển Ocean levels are rising 675 waste /weɪst/ v phung phí, lãng phí Don’t waste your money on that game 653 oil / ɔɪl/ n dầu, dầu mỏ We are burning too much coal and oil 676 waste /weɪst/ n rác, chất thải, vật dư thừa The power plant creates too much waste 654 pick /pik/ v hái, nhặt They are picking ripe tomatoes 677 waste food /weɪst fu:d/ n thức ăn thừa We can use the waste food for feeding pigs 655 plant /plɑ:nt/ n thực vật, Do you know this plant? 678 waste paper /weɪst ˈpeɪpər/ n giấy vụn We should collect waste paper 656 plant /plɑ:nt/ v trồng (cây) He is planting a tree in front of his house 679 wild /waɪld/ adj hoang dã Do you like wild nature? 657 plants and animals /plɑ:nts ænd ‘æniməlz/ n động thực vật There are various kinds of plants and animals here 680 wild animal /waɪld ‘æniməl/ n thú rừng, động vật hoang dã I saw a wild animal yesterday 681 658 plastic /ˈplæstɪk/ n nhựa, chất dẻo This chair is made from plastic wild flower /waɪld ˈflaʊər/ n hoa dại This wild flower is very beautiful 659 plow /plaʊ/ n cày I have never seen a plow 660 plow /plaʊ/ v cày Farmers use buffaloes to plow rice paddies 661 pollute /pə’lu:t/ v làm ô nhiễm People should not pollute their environment 662 pollution /pə’lu:ʃn/ n ô nhiễm Water pollution is becoming more serious now 663 power /ˈpaʊər/ n điện, lượng They sometimes cut the power in the summer 664 produce /prə’dju:s/ v sản xuất, sản sinh, tạo People produce a lot of goods every year 665 pull /pul/ v kéo The cow has to pull the cart 666 recycle /ˌriːˈsaɪkl/ v tái chế We can recycle waste paper […]… the highest tower in the city 62 1 Twin Towers /twɪn ‘taʊərz/ n tháp Đôi The Petronas Twin Towers are in Malaysia 64 4 field /fiːld/ n cánh đồng My parents are working in the field 66 7 rule /ru:l/ n quy tắc, phép tắc You need to follow the rules 64 5 gas /gæs/ n hơi, khí đốt thiên nhiên Gas is more expensive than coal 66 8 save /seɪv/ v tiết kiệm, cứu We need to save power 64 6 grow /ɡrəʊ/ v trồng, phát… saw a wild animal yesterday 68 1 65 8 plastic /ˈplæstɪk/ n nhựa, chất dẻo This chair is made from plastic wild flower /waɪld ˈflaʊər/ n hoa dại This wild flower is very beautiful 65 9 plow /plaʊ/ n cái cày I have never seen a plow 66 0 plow /plaʊ/ v cày Farmers use buffaloes to plow rice paddies 66 1 pollute /pə’lu:t/ v làm ô nhiễm People should not pollute their environment 66 2 pollution /pə’lu:ʃn/ n sự… environment 66 2 pollution /pə’lu:ʃn/ n sự ô nhiễm Water pollution is becoming more serious now 66 3 power /ˈpaʊər/ n điện, năng lượng They sometimes cut the power in the summer 66 4 produce /prə’dju:s/ v sản xuất, sản sinh, tạo ra People produce a lot of goods every year 66 5 pull /pul/ v kéo The cow has to pull the cart 66 6 recycle /ˌriːˈsaɪkl/ v tái chế We can recycle waste paper … Everest is the highest mountain in the world 5 86 feature /plæn/ n kế hoạch, dự án Do you have any plans for this summer? /’fi:tʃər/ n nét đặc biệt, điểm đặc trưng Her big eyes are her most attractive feature 587 flow /fləʊ/ v chảy Water always flows downhill 561 562 563 564 minibus note pagoda plan 565 stay /steɪ/ v ở lại We will stay at the hotel 588 forest 566 suggestion /səˈdʒestʃən/ n lời đề nghị, sự… million dollars 62 4 world /wɜːld/ n thế giới Russia is the largest country in the world 60 6 mount /maʊnt/ n ngọn núi, đỉnh núi He climbed Mount Everest last year 62 5 air /eə(r)/ n không khí I like the fresh air in the countryside 60 7 mountain /’maʊntən/ n núi There are some high mountains near my hometown 62 6 animal /ˈænɪml/ n động vật, con vật There are many kinds of animals in this zoo 60 8 nationality… mèo, con mèo I love cats 63 2 chicken /ˈtʃɪkɪn/ n gà, thịt gà My uncle raises some chickens 63 3 coal /kəʊl/ n than Coal can be used for cooking 63 4 collect /kə’lekt/ v thu nhặt, sưu tập I often collect stamps 63 5 cow /kaʊ/ n bò cái They raise many cows 63 6 cut /kʌt/ v đốn, cắt, chặt He cuts my hair 63 7 damage /’dæmɪʤ/ v làm hư hại, huỷ hoại, phá huỷ The storm damaged many houses 63 8 danger /’deɪndʒər/… triển, tăng trưởng They grow a lot of rice here 66 9 scrap metal /skræp ‘metl/ n kim loại phế thải They earn money by collecting scrap metal 64 7 keep off /ki:p ɔ:f/ v rời xa, tránh xa Please keep off the grass 67 0 switch off /swɪtʃ ɔ:f/ v tắt (tắt đèn, tivi, đài, ) Can you switch off the TV, please? 64 8 land /lænd/ n đất His land is very large 67 1 throw 64 9 leave /li:v/ v bỏ, bỏ lại, rời bỏ Don’t leave… levels are rising 67 5 waste /weɪst/ v phung phí, lãng phí Don’t waste your money on that game 65 3 oil / ɔɪl/ n dầu, dầu mỏ We are burning too much coal and oil 67 6 waste /weɪst/ n rác, chất thải, vật dư thừa The power plant creates too much waste 65 4 pick /pik/ v hái, nhặt They are picking ripe tomatoes 67 7 waste food /weɪst fu:d/ n thức ăn thừa We can use the waste food for feeding pigs 65 5 plant /plɑ:nt/… been to The Great Wall? 61 5 The Mediterranean Sea /ðə medɪtə’reɪniən si:/ n biển Địa Trung Hải I saw The Mediterranean Sea yesterday 61 6 The USA /ðə ju:es’eɪ/ n Nước Hoa Kỳ (Mỹ) She is studying in the USA 61 7 thick /θɪk/ adj dày That’s a thick book 61 8 Tibet /tɪ’bet/ n Tây Tạng She is living in Tibet 61 9 Tokyo /’təʊkɪəʊ/ n tên thủ đô của Nhật My sister is studying in Tokyo 62 0 tower /ˈtaʊər/ n tháp… nguy hiểm Is there any danger here? 63 9 destroy /dɪˈstrɔɪ/ v tàn phá, phá hủy We can’t destroy the forests anymore 64 0 empty /ˈempti/ adj trống, trống không The room is empty of furniture 64 1 environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ n môi trường We have to protect our environment 64 2 faucet /ˈfɔːsɪt/ n vòi nước (

tiếng Anh

Mỹ) She always turns off the faucet after washing clothes 64 3 dripping faucet /ˈdrɪpɪŋ ˈfɔːsɪt/

Bạn đang xem bài viết: Bộ 700 từ vựng tiếng anh lớp 6 cần ghi nhớ. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.