Toán Lớp 6 Chương 6 | Luyện Tập Chung | Trang 26 | Kết nối tri thức
Toán Lớp 6 Chương 6 | Luyện Tập Chung | Trang 26 | Kết nối tri thức

Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

Video hướng dẫn giải

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

LG a

\(\dfrac{7}{21}+\dfrac{9}{-36}\) ;

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {7 \over {21}} + {9 \over { – 36}} = {1 \over 3} + {-1 \over 4} \cr&= {4 \over {12}} + {-3 \over {12}} = {4+(-3) \over {12}} = {1 \over {12}}. \cr} \)

LG b

\(\dfrac{-12}{18}+\dfrac{-21}{35}\) ;

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {{ – 12} \over {18}} + {{ – 21} \over {35}} = {{ – 2} \over 3} + {{ – 3} \over 5} \cr&= {{ – 10} \over {15}} + {{ – 9} \over {15}} = {{ – 10 + (-9)} \over {15}} = {{ – 19} \over {15}}. \cr} \)

LG c

\(\dfrac{-3}{21}+\dfrac{6}{42}\) ;

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {{ – 3} \over {21}} + {6 \over {42}} = {{ – 1} \over 7} + {1 \over 7} = {{ – 1+1} \over {7}}= 0. \cr} \)

LG d

\(\dfrac{-18}{24}+\dfrac{15}{21}\) .

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {{ – 18} \over {24}} + {{15} \over {-21}} = {{ – 3} \over 4} + {-5 \over 7} \cr&= {{ – 21} \over {28}} + {{-20} \over {28}} \cr&= {{ – 21+(-20)} \over {28}} = {{ – 41} \over {28}}. \cr} \)

HocTot.Nam.Name.Vn


Bạn đang xem bài viết: Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.