Giải bài 6 trang 10 SGK toán 9 tập 1
Giải bài 6 trang 10 SGK toán 9 tập 1

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

March 28, 2022

Soạn Giải Toán 9 | SGK Tập 1 & Tập 2

MỤC LỤC

MỤC LỤC SÁCH

Soạn Toán 9 tập 1

ĐẠI SỐ

Phần Đại số – Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • Bài 1: Căn bậc hai
 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Luyện tập trang 11-12
 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Luyện tập trang 15-16
 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Luyện tập trang 19-20
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai
 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 30
 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Luyện tập trang 33-34
 • Bài 9: Căn bậc ba
 • Ôn tập chương I

Phần Đại số – Chương 2: Hàm số bậc nhất

 • Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Luyện tập trang 45-46
 • Bài 2: Hàm số bậc nhất
 • Luyện tập trang 48
 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
 • Luyện tập trang 51-52
 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Luyện tập trang 55
 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • Luyện tập trang 59
 • Ôn tập chương II

HÌNH HỌC

Phần Hình học – Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 • Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 69-70
 • Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Luyện tập trang 77
 • Bài 3: Bảng lượng giác
 • Luyện tập trang 84
 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 89
 • Ôn tập chương I

Phần Hình học – Chương 2: Đường tròn

 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 • Luyện tập trang 100-101
 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Luyện tập trang 106
 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 • Bài luyện tập trang 111, 112
 • Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Luyện tập trang 116
 • Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 123
 • Ôn tập chương II

Soạn Toán 9 tập 2

ĐẠI SỐ

Phần Đại số – CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Luyện tập trang 12
 • Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Luyện tập trang 15-16 (Tập 2)
 • Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 • Luyện tập trang 19-20 (Tập 2)
 • Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
 • Luyện tập trang 24-25
 • Ôn tập chương 3

Phần Đại số – CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y= AX² (A#0) – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

 • Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
 • Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax² (a ≠ 0)
 • Luyện tập trang 38-39
 • Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
 • Luyện tập trang 49-50
 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Luyện tập trang 54
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Luyện tập trang 56-57
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Luyện tập trang 59-60
 • Ôn tập chương 4

HÌNH HỌC

Phần Hình học – CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 • Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
 • Luyện tập trang 69-70 (Tập 2)
 • Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
 • Bài 3: Góc nội tiếp
 • Luyện tập trang 75-76
 • Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Phần Hình học – CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

 • Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
 • Luyện tập trang 111-112-113
 • Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Luyện tập trang 119-120
 • Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 • Luyện tập trang 126
 • Ôn tập chương 4
 • Bài tập ôn cuối năm

Related Posts

Soạn Giải Toán 9 | SGK Tập 1 & Tập 2

Bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Author

April 5, 2022

Soạn Giải Toán 9 | SGK Tập 1 & Tập 2

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Author

April 5, 2022

Soạn Giải Toán 9 | SGK Tập 1 & Tập 2

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Author

March 28, 2022

Bạn đang xem bài viết: Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ – Soạn Giải Toán 9. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.