Trường THCS Thống Nhất hưởng ứng giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47