THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 07/02/2022

Buổi sáng:

Buổi chiều:

Lưu ý: Khối 7 có 2 tiết Tin học tự chọn
            Khối 8 có 2 tiết Tin học tự chọn
            Khối 9 có 1 tiết Toán tự chọn, 1 tiết Văn tự chọn.