THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 06/04/2022

 

Lưu ý: Khối 7 có 2 tiết Tin học tự chọn
            Khối 8 có 2 tiết Tin học tự chọn
            Khối 9 có 1 tiết Toán tự chọn, 1 tiết Văn tự chọn.