THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ 01/10/2021)

 

Khối 9

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Lớp 9A5

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

 

Thứ 2

1

SH - Quân

SH - Thúy

SH - Thanh

SH - Hương

SH - H. Nga

2

Sinh - Thanh

Toán - Thúy

Anh - Hà

GDCD - Hương

Văn - Thu

3

Văn - Thu

Anh - Hà

Sinh - Thanh

Văn - Hương

Lý - Linh Lý

4

Văn - Thu

Văn - Lê

Toán - Phương

Văn - Hương

TD - Quốc

5

CN - Thảo

GDCD - Hương

TD - Quốc

Sử - H. Nga

CN - My

 

Thứ 3

1

Anh - Hà

Văn - Lê

TD - Quốc

Toán - Đ. Trang

Anh - Châu

2

Địa - Tuấn

Văn - Lê

Hóa - Quân

Lý - Linh Lý

Nhạc - D. Trang

3

Toán - Đ. Trang

Anh - Hà

Văn - Huyền

TD - Quốc

GDCD - Lê

4

GDCD - Lê

Lý - Linh Lý

Văn - Huyền

Hóa - Quân

TD - Quốc

5

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

Anh - Hà

Toán - Thúy

Văn - Huyền

Toán - Đ. Trang

Văn - Thu

2

Địa - Tuấn

Toán - Thúy

Nhạc - D. Trang

Toán - Đ. Trang

Văn - Thu

3

Văn - Thu

Sinh - Thanh

Địa - Tuấn

TD - Quốc

Toán - Loan

4

Văn - Thu

TD - Quốc

Anh - Hà

Nhạc - D. Trang

Toán - Loan

5

TD - Quốc

Nhạc - D. Trang

CN - My

Địa - Tuấn

Sinh - Thanh

 

Thứ 5

1

Anh - Hà

Hóa - Quân

Sinh - Thanh

Lý - Linh Lý

Địa - Tuấn

2

Hóa - Quân

Anh - Hà

Lý - Phương

Văn - Hương

Lý - Linh Lý

3

Lý - Phương

Sinh - Thanh

Hóa - Quân

Văn - Hương

Anh - Châu

4

Sử - H. Nga

Địa - Tuấn

Anh - Hà

Anh - Châu

Hóa - Quân

5

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

Toán - Đ. Trang

Hóa - Quân

Văn - Huyền

Anh - Châu

Toán - Loan

2

Lý - Phương

Văn - Lê

Văn - Huyền

Toán - Đ. Trang

Toán - Loan

3

Hóa - Quân

Văn - Lê

Toán - Phương

Văn - Hương

Văn - Thu

4

TD - Quốc

Lý - Linh Lý

Toán - Phương

Hóa - Quân

Sinh - Thanh

5

Nhạc - D. Trang

TD - Quốc

Sử - H. Nga

Sinh - Thanh

Hóa - Quân

 

Thứ 7

1

Toán - Đ. Trang

Toán - Thúy

GDCD - Hương

CN - My

Địa - Tuấn

2

Toán - Đ. Trang

CN - My

Địa - Tuấn

Anh - Châu

Văn - Thu

3

Sinh - Thanh

Sử - H. Nga

Toán - Phương

Địa - Tuấn

Anh - Châu

4

Văn - Thu

Địa - Tuấn

Lý - Phương

Sinh - Thanh

Sử - H. Nga

5

SH - Quân

SH - Thúy

SH - Thanh

SH - Hương

SH - H. Nga

 

Khối 8

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

 

Thứ 2

1

SH - V. Anh

SH - Loan

SH - Hà

SH - Thảo

2

Sử - Linh sử

Văn - Liên

Toán - V. Anh

Địa - Tú Anh

3

Toán - V. Anh

TD - Mạnh

Văn - Tuấn

Văn - H. Nga

4

CN - Thảo

Hóa - Hưng

Văn - Tuấn

Văn - H. Nga

5

Hóa - Hưng

Sử - Linh sử

Anh - Hà

Nhạc - D. Trang

 

 

Thứ 3

1

Hóa - Hưng

Toán - Loan

Lý - Linh Lý

CN - Thảo

2

Anh - Châu

Toán - Loan

Sinh - Quang

Hóa - Hưng

3

Văn - Bình

Anh - Châu

Hóa - Hưng

Toán - Thảo

4

Văn - Bình

Sinh - Quang

Anh - Hà

Toán - Thảo

5

Lý - Linh Lý

Tin - Vân

CN - Thảo

Sinh - Quang

 

Thứ 4

1

Toán - V. Anh

Toán - Loan

Tin - Vân

TD - Mạnh

2

Toán - V. Anh

Anh - Châu

Anh - Hà

Tin - Vân

3

Tin - Vân

GDCD - Huyền

TD - Mạnh

Anh - Thành

4

TD - Mạnh

Sử - Linh sử

CN - Thảo

Họa - Sâm

5

Sinh - Quang

CN - Loan

GDCD - Hương

CN - Thảo

 

Thứ 5

1

Địa - Tú Anh

Văn - Liên

Hóa - Hưng

Anh - Thành

2

Họa - Sâm

Văn - Liên

Văn - Tuấn

Hóa - Hưng

3

Văn - Bình

Hóa - Hưng

Văn - Tuấn

Sinh - Quang

4

Văn - Bình

Họa - Sâm

Nhạc - D. Trang

Tin - Vân

5

Nhạc - D. Trang

Sinh - Quang

Họa - Sâm

GDCD - Huyền

 

Thứ 6

1

Sử - Linh sử

TD - Mạnh

Toán - V. Anh

Văn - H. Nga

2

Sinh - Quang

Anh - Châu

Toán - V. Anh

Văn - H. Nga

3

TD - Mạnh

Toán - Loan

Sinh - Quang

Lý - Linh Lý

4

Anh - Châu

Nhạc - D. Trang

Sử - Linh sử

TD - Mạnh

5

Tin - Vân

CN - Loan

TD - Mạnh

Sử - Linh sử

 

Thứ 7

1

Anh - Châu

Tin - Vân

Toán - V. Anh

Toán - Thảo

2

Toán - V. Anh

Địa - Tú Anh

Tin - Vân

Toán - Thảo

3

GDCD - Hương

Văn - Liên

Sử - Linh sử

Anh - Thành

4

CN - Thảo

Lý - Linh Lý

Địa - Tú Anh

Sử - Linh sử

5

SH - V. Anh

SH - Loan

SH - Hà

SH - Thảo

 

Khối 7

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

 

Thứ 2

1

SH - Liên

SH - My

SH - Lê

2

Họa - Sâm

Lý - Linh Lý

Văn - Lê

3

Văn - Liên

Toán - My

Toán - Nhung

4

Nhạc - D. Trang

Toán - My

Anh - Thành

5

Anh - Thành

Văn - Liên

Địa - Tú Anh

 

Thứ 3

1

Sinh - H. Linh

Văn - Liên

Toán - Nhung

2

Tin - Vân

Văn - Liên

Toán - Nhung

3

TD - Hằng

Nhạc - D. Trang

Lý - Linh Lý

4

Toán - Đ. Trang

Sử - Linh sử

Anh - Thành

5

 

 

 

 

Thứ 4

1

Anh - Thành

Sinh - H. Linh

Sử - Linh sử

2

GDCD - Huyền

Toán - My

Sinh - H. Linh

3

Văn - Liên

Sử - Linh sử

TD - Hằng

4

Văn - Liên

Anh - Thành

Tin - Vân

5

Sử - Linh sử

TD - Hằng

Anh - Thành

 

Thứ 5

1

Toán - Đ. Trang

Sinh - H. Linh

Toán - Nhung

2

Toán - Đ. Trang

Anh - Thành

Sinh - H. Linh

3

Địa - Tú Anh

Tin - Vân

Văn - Lê

4

Sinh - H. Linh

Văn - Liên

Văn - Lê

5

 

 

 

 

Thứ 6

1

Địa - Tú Anh

TD - Hằng

Văn - Lê

2

Sử - Linh sử

Tin - Vân

Nhạc - D. Trang

3

Tin - Vân

Họa - Sâm

Địa - Tú Anh

4

TD - Hằng

GDCD - Huyền

Họa - Sâm

5

Lý - Linh Lý

Địa - Tú Anh

TD - Hằng

 

Thứ 7

1

Anh - Thành

Địa - Tú Anh

Sử - Linh sử

2

CN - Quang

Anh - Thành

GDCD - Huyền

3

Toán - Đ. Trang

CN - Quang

Tin - Vân

4

Văn - Liên

Toán - My

CN - Quang

5

SH - Liên

SH - My

SH - Lê

 

Khối 6

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

Môn - Giáo viên

 

Thứ 2

1

HĐTN - Thu

HĐTN - Phương

HĐTN - Huyền

2

Toán - My

Anh - Thành

KHTN(H) - Hưng

3

KHTN(H) - Quân

Toán - Phương

Toán - Thúy

4

Họa - Sâm

KHTN(H) - Quân

Toán - Thúy

5

Văn - Thu

KHTN(S) - Thanh

TD - Mạnh

 

Thứ 3

1

Địa - Tuấn

Toán - Phương

Văn - Huyền

2

Anh - Hà

Toán - Phương

Văn - Huyền

3

GDĐP - Tuấn

Anh - Thành

Tin - Vân

4

TD - Hằng

Nhạc - D. Trang

Anh - Châu

5

Nhạc - D. Trang

TD - Hằng

Sử - Linh sử

 

Thứ 4

1

KHTN(S) - Thanh

GDĐP - Tuấn

Anh - Châu

2

TD - Hằng

KHTN(S) - Thanh

Sử - Linh sử

3

Anh - Hà

Văn - Hương

Toán - Thúy

4

Toán - My

Văn - Hương

KHTN(S) - H.Linh

5

Tin - Vân

Họa - Sâm

TD - Mạnh

 

Thứ 5

1

Toán - My

Toán - Phương

Anh - Châu

2

Toán - My

GDCD - Lê

Địa - H.Thúy

3

Sử - H. Nga

Anh - Thành

Nhạc - D. Trang

4

HĐTN - Thu

HĐTN - Phương

HĐTN - Huyền

5

 

 

 

 

Thứ 6

1

Văn - Thu

Văn - Hương

KHTN(S) - H.Linh

2

Văn - Thu

Văn - Hương

GDĐP - H.Thúy

3

Sử - H. Nga

TD - Hằng

Văn - Huyền

4

CN - Quang

Sử - H. Nga

GDCD - Lê

5

GDCD - Lê

CN - Quang

Họa - Sâm

 

Thứ 7

1

KHTN(S) - Thanh

Sử - H. Nga

CN - Quang

2

KHTN(L)- Linh Lý

KHTN(L) - Phương

Toán - Thúy

3

Văn - Thu

Địa - H.Thúy

KHTN(L)- Linh Lý

4

Anh - Hà

Tin - Vân

Văn - Huyền

5

HĐTN - Thu

HĐTN - Phương

HĐTN - Huyền