THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ 07/09/2020)

KHỐI 6

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

ANH

THÀNH

TOÁN

MY

VĂN

3

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

VĂN

4

VĂN

LIÊN

ANH

THÀNH

CN

QUANG

Thứ 3

1

SINH

H.LÝ

TD

HẰNG

LINH

2

TD

HẰNG

TOÁN

MY

SINH

H.LÝ

3

LINH

SINH

H.LÝ

TOÁN

C.NHUNG

4

VĂN

LIÊN

LINH

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 4

1

ANH

THÀNH

VĂN

T.NGA

SỬ

T.LINH

2

TOÁN

Đ.TRANG

TD

HẰNG

ANH

THÀNH

3

TOÁN

Đ.TRANG

CN

QUANG

TD

HẰNG

4

GDCD

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

ANH

OASINTON

Thứ 5

1

TD

HẰNG

CN

QUANG

TOÁN

C.NHUNG

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

SINH

H.LÝ

3

CN

QUANG

TIN

VÂN

TD

HẰNG

4

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

T.ANH

VĂN

Thứ 6

1

ANH

THÀNH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

C.NHUNG

2

ĐỊA

T.ANH

ANH

THÀNH

VĂN

3

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

T.NGA

HỌA

SÂM

4

HỌA

SÂM

VĂN

T.NGA

NHẠC

D.TRANG

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TOÁN

Đ.TRANG

SINH

H.LÝ

LINH

2

SINH

H.LÝ

LINH

ANH

THÀNH

3

LINH

TV

TRANG

TV

TRANG

Thứ 3

1

SỬ

T.LINH

HỌA

SÂM

GDCD

HUYỀN

2

TIN

VÂN

VĂN

T.NGA

CN

QUANG

3

CN

QUANG

VĂN

T.NGA

TIN

VÂN

Thứ 4

1

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

T.NGA

VĂN

2

VĂN

LIÊN

SỬ

T.LINH

TOÁN

C.NHUNG

3

TV

TRANG

ANH

THÀNH

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 5

1

TOÁN

Đ.TRANG

ANH

OASINTON

ĐỊA

T.ANH

2

TD  (HẰNG-QUỐC-MẠNH)

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

ANH

THÀNH

2

ANH

OASINTON

TOÁN

MY

VĂN

3

SH

LIÊN

SH

MY

SH

 

 

 

 

KHỐI 7

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

SỬ

T.LINH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

3

ANH

THÀNH

TOÁN

LOAN

TOÁN

V.ANH

VĂN

H.NGA

4

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

Thứ 3

1

CN

QUANG

VĂN

LIÊN

SỬ

T.LINH

TOÁN

THẢO

2

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

CN

QUANG

GDCD

3

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

GDCD

SỬ

T.LINH

4

TOÁN

V.ANH

SỬ

T.LINH

NHẠC

D.TRANG

SINH

QUANG

Thứ 4

1

GDCD

HUYỀN

HỌA

SÂM

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

2

SINH

H.LÝ

LINH

SỬ

T.LINH

TOÁN

THẢO

3

ANH

THÀNH

SỬ

T.LINH

HỌA

SÂM

LINH

4

ANH

THÀNH

CN

QUANG

LINH

HỌA

SÂM

Thứ 5

1

ĐỊA

T.ANH

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

T.ANH

3

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

ĐỊA

T.ANH

NHẠC

D.TRANG

4

LINH

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

5

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

T.ANH

SỬ

T.LINH

Thứ 6

1

VĂN

BÌNH

TD

MẠNH

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

2

VĂN

BÌNH

ANH

THÀNH

TIN

VÂN

TD

MẠNH

3

SINH

H.LÝ

ANH

THÀNH

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

T.ANH

4

SỬ

T.LINH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TD

MẠNH

SỬ

T.LINH

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

2

VĂN

BÌNH

TIN

VÂN

TD

MẠNH

TOÁN

THẢO

3

HỌA

SÂM

ANH

THÀNH

SỬ

T.LINH

TD

MẠNH

Thứ 3

1

TV

TRANG

TV

TRANG

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

2

SỬ

T.LINH

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

3

ANH

OASINTON

TD

MẠNH

TV

TRANG

TV

TRANG

Thứ 4

1

TD

MẠNH

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

TD

MẠNH

ANH

OASINTON

3

TOÁN

V.ANH

ANH

OASINTON

ANH

DUNG

SỬ

T.LINH

Thứ 5

1

TD  (HẰNG-QUỐC-MẠNH)

2

SỬ

T.LINH

ĐỊA

T.ANH

ANH

OASINTON

TOÁN

THẢO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

SINH

QUANG

2

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

ANH

THÀNH

3

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

 

 

 

 

KHỐI 8

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 8A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

CN

THẢO

SINH

THANH

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

LINH

3

VĂN

T.NGA

LINH

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

VĂN

M.THU

4

VĂN

T.NGA

TOÁN

THÚY

LINH

ANH

DUNG

VĂN

M.THU

Thứ 3

1

SỬ

H.NGA

TIN

VÂN

GDCD

HƯƠNG

HÓA

HIỀN

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

HÓA

HIỀN

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

LOAN

3

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

TUẤN

SINH

THANH

TIN

VÂN

TD

QUỐC

4

GDCD

HƯƠNG

SỬ

H.NGA

TD

QUỐC

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

Thứ 4

1

HÓA

QUÂN

TOÁN

THÚY

ĐỊA

TUẤN

NHẠC

D.TRANG

TIN

VÂN

2

NHẠC

D.TRANG

HỌA

SÂM

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

TIN

VÂN

3

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

THÚY

HÓA

QUÂN

4

TIN

VÂN

HÓA

HIỀN

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

THÚY

SINH

H.LÝ

Thứ 5

1

TOÁN

V.ANH

HÓA

HIỀN

TIN

VÂN

TD

QUỐC

CN

LOAN

2

TD

QUỐC

VĂN

TIN

VÂN

GDCD

HƯƠNG

NHẠC

D.TRANG

3

ANH

HÒA

VĂN

HÓA

HIỀN

SINH

H.LÝ

TOÁN

LOAN

4

ANH

HÒA

TD

QUỐC

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

HIỀN

TOÁN

LOAN

Thứ 6

1

LINH

VĂN

TD

QUỐC

CN

THẢO

HỌA

SÂM

2

VĂN

T.NGA

TD

QUỐC

SỬ

T.LINH

LINH

VĂN

M.THU

3

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

THÚY

VĂN

HUYỀN

SINH

H.LÝ

ANH

DUNG

4

TD

QUỐC

TOÁN

THÚY

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

HÓA

QUÂN

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 8A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ANH

OASINTON

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

HỌA

SÂM

SỬ

H.NGA

2

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

ANH

OASINTON

SỬ

T.LINH

TD

QUỐC

3

TOÁN

V.ANH

ANH

OASINTON

ANH

HÒA

TD

QUỐC

ANH

DUNG

Thứ 3

1

SINH

THANH

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

OASINTON

SINH

H.LÝ

2

HỌA

SÂM

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

THÚY

ANH

OASINTON

3

ANH

HÒA

VĂN

HỌA

SÂM

TOÁN

THÚY

VĂN

M.THU

Thứ 4

1

SỬ

H.NGA

H-L

HIỀN-LINH

SỬ

T.LINH

VĂN

HƯƠNG

VĂN

M.THU

2

VĂN

T.NGA

CN

THẢO

H-L

HIỀN-LINH

VĂN

HƯƠNG

ANH

DUNG

3

SINH

THANH

SỬ

H.NGA

CN

THẢO

H-L

HIỀN-LINH

TOÁN

LOAN

Thứ 5

1

H-L

QUÂN-LINH

TOÁN

THÚY

ANH

HÒA

SỬ

T.LINH

GDCD

HƯƠNG

2

TOÁN

V.ANH

GDCD

HƯƠNG

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

H-L

QUÂN-LINH

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

HÓA

QUÂN

SINH

THANH

VĂN

HUYỀN

TOÁN

THÚY

TOÁN

LOAN

2

VĂN

T.NGA

TOÁN

THÚY

SINH

THANH

VĂN

HƯƠNG

SỬ

H.NGA

3

SH

T.NGA

SH

THÚY

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

             

 

 

 

 

KHỐI 9

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

ĐỊA

TUẤN

VĂN

M.THU

ANH

DUNG

SỬ

H.NGA

3

HÓA

QUÂN

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

4

GDCD

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

Thứ 3

1

ĐỊA

TUẤN

ANH

HÒA

CN

MY

SINH

THANH

2

LINH

ANH

HÒA

SINH

THANH

VĂN

HƯƠNG

3

ANH

HÒA

TD

HẰNG

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

4

ANH

HÒA

SINH

THANH

TOÁN

MY

GDCD

Thứ 4

1

VĂN

M.THU

TD

HẰNG

M.PHƯƠG

LINH

2

VĂN

M.THU

ANH

OASINTON

HÓA

QUÂN

ĐỊA

TUẤN

3

ANH

OASINTON

VĂN

M.THU

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

4

TD

HẰNG

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

MY

ANH

DUNG

Thứ 5

1

ANH

HÒA

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

SINH

THANH

2

TD

HẰNG

ANH

HÒA

SINH

THANH

TOÁN

Đ.TRANG

3

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

4

SINH

THANH

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

Thứ 6

1

HÓA

QUÂN

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

TOÁN

Đ.TRANG

2

NHẠC

D.TRANG

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

TOÁN

Đ.TRANG

3

LINH

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

QUÂN

NHẠC

D.TRANG

4

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

MẠNH

LINH

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

SINH

THANH

CN

THẢO

M.PHƯƠG

HÓA

QUÂN

2

TOÁN

Đ.TRANG

HÓA

QUÂN

M.PHƯƠG

SINH

THANH

3

TOÁN

Đ.TRANG

M.PHƯƠG

SINH

THANH

CN

THẢO

Thứ 3

1

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

M.THU

TD

MẠNH

LINH

2

TOÁN

Đ.TRANG

SINH

THANH

VĂN

HUYỀN

TD

MẠNH

3

LINH

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

TOÁN

Đ.TRANG

Thứ 4

1

CN

THẢO

SINH

THANH

TOÁN

MY

ANH

OASINTON

2

SINH

THANH

SỬ

H.NGA

TOÁN

MY

TOÁN

Đ.TRANG

3

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

M.THU

GDCD

TD

MẠNH

Thứ 5

1

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

SỬ

H.NGA

ĐỊA

TUẤN

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

Đ.TRANG

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

SỬ

H.NGA

GDCD

ANH

OASINTON

VĂN

HƯƠNG

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

HÓA

QUÂN

3

SH

M.THU

SH

M.PHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

 

* Chú ý: - Các tiết tăng cường, tự chọn Anh NN được bôi đen

              -  Các tiết tăng cường L-H 8-9, giáo viên theo dõi thời khóa biểu và linh hoạt sắp xếp.