THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ 18/01/2021)

KHỐI 6

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

ANH

THÀNH

TOÁN

MY

VĂN

3

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

VĂN

4

VĂN

LIÊN

ANH

THÀNH

CN

THẢO

Thứ 3

1

SINH

LAN

ANH

THÀNH

LINH

2

TD

HẰNG

SINH

LAN

NHẠC

D.TRANG

3

LINH

TOÁN

MY

TOÁN

C.NHUNG

4

VĂN

LIÊN

LINH

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 4

1

ĐỊA

T.ANH

TD

HẰNG

SỬ

T.LINH

2

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

T.NGA

ANH

THÀNH

3

TOÁN

Đ.TRANG

GDCD

HUYỀN

TD

HẰNG

4

GDCD

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

ANH

OASINTON

Thứ 5

1

TD

HẰNG

CN

QUANG

HỌA

SÂM

2

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

MY

SINH

LAN

3

CN

QUANG

TIN

VÂN

TD

HẰNG

4

NHẠC

D.TRANG

HỌA

SÂM

VĂN

Thứ 6

1

ANH

THÀNH

TIN

VÂN

TOÁN

C.NHUNG

2

ANH

THÀNH

VĂN

T.NGA

VĂN

3

VĂN

LIÊN

VĂN

T.NGA

TOÁN

C.NHUNG

4

HỌA

SÂM

TD

HẰNG

SINH

LAN

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TOÁN

Đ.TRANG

SINH

LAN

TIN

VÂN

2

SINH

LAN

CN

QUANG

ANH

THÀNH

3

TIN

VÂN

ĐỊA

T.ANH

GDCD

HUYỀN

Thứ 3

1

SỬ

T.LINH

TV

TRANG

TV

TRANG

2

TIN

VÂN

VĂN

T.NGA

CN

THẢO

3

CN

QUANG

VĂN

T.NGA

TIN

VÂN

Thứ 4

1

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

T.NGA

VĂN

2

VĂN

LIÊN

SỬ

T.LINH

TOÁN

C.NHUNG

3

TV

TRANG

ANH

THÀNH

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 5

1

TOÁN

Đ.TRANG

ANH

OASINTON

ĐỊA

T.ANH

2

TD  (HẰNG-QUỐC-MẠNH)

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

ANH

THÀNH

2

ANH

OASINTON

TOÁN

MY

VĂN

3

SH

LIÊN

SH

MY

SH

 

KHỐI 7

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

SỬ

T.LINH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

3

ANH

THÀNH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

4

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

SỬ

T.LINH

TOÁN

THẢO

2

CN

QUANG

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

3

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

GDCD

SINH

QUANG

4

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

NHẠC

D.TRANG

SỬ

T.LINH

Thứ 4

1

HỌA

SÂM

ANH

THÀNH

SINH

LAN

TOÁN

THẢO

2

SINH

LAN

LINH

SỬ

T.LINH

TOÁN

THẢO

3

ANH

THÀNH

NHẠC

D.TRANG

HỌA

SÂM

LINH

4

ANH

THÀNH

SỬ

T.LINH

LINH

HỌA

SÂM

Thứ 5

1

ĐỊA

T.ANH

SINH

LAN

VĂN

TUẤN

GDCD

2

LINH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

T.ANH

3

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

ĐỊA

T.ANH

NHẠC

D.TRANG

4

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

CN

QUANG

TIN

VÂN

5

CN

QUANG

SỬ

T.LINH

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

T.ANH

Thứ 6

1

SINH

LAN

CN

QUANG

TOÁN

V.ANH

VĂN

H.NGA

2

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

ĐỊA

T.ANH

VĂN

H.NGA

3

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

TIN

VÂN

SỬ

T.LINH

4

SỬ

T.LINH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TD

MẠNH  

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

2

VĂN

BÌNH

TD

MẠNH  

ANH

DUNG

TOÁN

THẢO

3

VĂN

BÌNH

ANH

THÀNH

CN

QUANG

TD

MẠNH  

Thứ 3

1

GDCD

HUYỀN

HỌA

SÂM

VĂN

TUẤN

VĂN

H.NGA

2

SỬ

T.LINH

SINH

LAN

VĂN

TUẤN

CN

QUANG

3

ANH

OASINTON

TD

MẠNH  

SINH

LAN

TOÁN

THẢO

Thứ 4

1

TD

MẠNH  

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

ANH

THÀNH

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

TD

MẠNH  

ANH

OASINTON

3

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

TD

MẠNH  

Thứ 5

1

TIN

VÂN

ANH

THÀNH

ANH

DUNG

VĂN

H.NGA

2

ANH

THÀNH

VĂN

LIÊN

ANH

OASINTON

TOÁN

THẢO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

ĐỊA

T.ANH

ANH

OASINTON

TD

MẠNH  

SINH

QUANG

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

ANH

THÀNH

3

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

 

KHỐI 8

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 8A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

CN

THẢO

TOÁN

THÚY

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

LINH

3

VĂN

T.NGA

SỬ

T.LINH

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

DUNG

TD

QUỐC

4

VĂN

T.NGA

SINH

THANH

LINH

TD

QUỐC

VĂN

M.THU

Thứ 3

1

NHẠC

D.TRANG

TIN

VÂN

TD

QUỐC

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

LOAN

2

ĐỊA

TUẤN

TIN

VÂN

HÓA

HIỀN

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

LOAN

3

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

TUẤN

GDCD

HƯƠNG

TIN

VÂN

TD

QUỐC

4

TOÁN

V.ANH

HÓA

HIỀN

SINH

THANH

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

Thứ 4

1

LINH

TOÁN

THÚY

HÓA

HIỀN

NHẠC

D.TRANG

TIN

VÂN

2

HÓA

QUÂN

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

TIN

VÂN

3

TIN

VÂN

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

HIỀN

HÓA

QUÂN

4

TIN

VÂN

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

THÚY

ANH

DUNG

Thứ 5

1

TD

QUỐC

HÓA

HIỀN

TIN

VÂN

GDCD

HƯƠNG

CN

LOAN

2

ANH

HÒA

VĂN

TIN

VÂN

TD

QUỐC

NHẠC

D.TRANG

3

ANH

HÒA

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

HIỀN

TOÁN

LOAN

4

GDCD

HƯƠNG

ANH

HÒA

ĐỊA

T.ANH

SINH

LAN

TOÁN

LOAN

Thứ 6

1

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

TD

QUỐC

SINH

LAN

HỌA

SÂM

2

TD

QUỐC

TOÁN

THÚY

SỬ

T.LINH

LINH

VĂN

M.THU

3

ĐỊA

TUẤN

VĂN

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

ANH

DUNG

4

VĂN

T.NGA

TD

QUỐC

ANH

HÒA

ANH

DUNG

HÓA

QUÂN

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 8A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ANH

OASINTON

LINH

VĂN

HUYỀN

HỌA

SÂM

ANH

DUNG

2

TOÁN

V.ANH

HỌA

SÂM

ANH

OASINTON

ĐỊA

T.ANH

VĂN

M.THU

3

TOÁN

V.ANH

ANH

OASINTON

TOÁN

M.PHƯƠG

CN

THẢO

SINH

LAN

Thứ 3

1

SINH

THANH

TOÁN

THÚY

CN

THẢO

ANH

OASINTON

SINH

LAN

2

HỌA

SÂM

VĂN

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

ANH

OASINTON

3

SỬ

H.NGA

VĂN

HỌA

SÂM

TOÁN

THÚY

VĂN

M.THU

Thứ 4

1

ANH

HÒA

CN

THẢO

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

GDCD

HƯƠNG

2

VĂN

T.NGA

GDCD

HƯƠNG

ANH

HÒA

CN

THẢO

VĂN

M.THU

3

SINH

THANH

ANH

HÒA

CN

THẢO

SỬ

T.LINH

CN

LOAN

Thứ 5

1

CN

THẢO

TD

QUỐC

SINH

THANH

TOÁN

THÚY

ĐỊA

TUẤN

2

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

TUẤN

VĂN

HUYỀN

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

HÓA

QUÂN

SINH

THANH

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

LOAN

2

VĂN

T.NGA

CN

THẢO

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

SỬ

H.NGA

3

SH

T.NGA

SH

THÚY

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

             

KHỐI 9

Ca sáng

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

ĐỊA

TUẤN

VĂN

M.THU

ANH

DUNG

SINH

THANH

3

HÓA

QUÂN

VĂN

M.THU

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

4

GDCD

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

HÓA

QUÂN

Thứ 3

1

TD

HẰNG

ANH

HÒA

ĐỊA

TUẤN

SINH

THANH

2

LINH

ANH

HÒA

SINH

THANH

ANH

DUNG

3

ANH

HÒA

TD

HẰNG

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

4

ANH

HÒA

HÓA

QUÂN

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

Thứ 4

1

VĂN

M.THU

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

TOÁN

Đ.TRANG

2

VĂN

M.THU

ANH

OASINTON

M.PHƯƠG

HỌA

SÂM

3

ANH

OASINTON

VĂN

M.THU

CN

MY

ANH

DUNG

4

TD

HẰNG

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

HÓA

QUÂN

Thứ 5

1

ANH

HÒA

SỬ

H.NGA

SINH

THANH

LINH

2

SINH

THANH

TD

HẰNG

HỌA

SÂM

VĂN

HƯƠNG

3

SỬ

H.NGA

HỌA

SÂM

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

4

TOÁN

Đ.TRANG

SINH

THANH

TOÁN

MY

SỬ

H.NGA

Thứ 6

1

HÓA

QUÂN

SỬ

H.NGA

ANH

DUNG

ĐỊA

TUẤN

2

HỌA

SÂM

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

TOÁN

Đ.TRANG

3

LINH

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

QUÂN

TOÁN

Đ.TRANG

4

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

M.PHƯƠG

GDCD

LINH

 

Ca chiều

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

H-S

THA-QUÂ

CN

MY

M.PHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

2

TOÁN

Đ.TRANG

M.PHƯƠG

H-S

THA-QUÂ

VĂN

HƯƠNG

3

VĂN

M.THU

H-S

THA-QUÂ

ANH

DUNG

CN

MY

Thứ 3

1

TOÁN

Đ.TRANG

ANH

HÒA

TD

MẠNH  

GDCD

2

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

M.THU

VĂN

HUYỀN

TD

MẠNH  

3

ANH

HÒA

ĐỊA

TUẤN

VĂN

HUYỀN

TOÁN

Đ.TRANG

Thứ 4

1

SINH

THANH

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

ANH

OASINTON

2

SỬ

H.NGA

SINH

THANH

TOÁN

MY

TOÁN

Đ.TRANG

3

TOÁN

Đ.TRANG

M.PHƯƠG

ANH

OASINTON

SỬ

H.NGA

Thứ 5

1

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

TD

MẠNH  

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

SỬ

H.NGA

TOÁN

Đ.TRANG

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

CN

THẢO

GDCD

SỬ

H.NGA

ANH

DUNG

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

MẠNH  

H-S

THA-QUÂ

3

SH

M.THU

SH

M.PHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

 

* Chú ý: - Các tiết tăng cường, tự chọn Anh NN được bôi đen

              -  Các tiết tăng cường H-S-9, giáo viên theo dõi thời khóa biểu và linh hoạt sắp xếp.

              - Tiết 4 chiều thứ 3, luyện thi HSG K8 các môn văn hóa

 

Xin mời xem file đính kèm:

tkb_23_01_2021_v4.xls