THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 04/05/2020

Thực hiện chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid – 19, lịch học của các lớp có sự điều chỉnh và hình thức học có sự thay đổi sang kết hợp học trực tiếp trên lớp, học online và khuyến khích học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình".

1. Khuyến khích học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình".

Học sinh có thể học thêm vào thời gian học ngoài giờ lên lớp 

Lịch phát sóng kênh 1 (H1) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 9

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lịch phát sóng kênh 2 (H2) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 8

8h30’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 7

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 6

10h00’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

2. Học sinh học theo thời khóa biểu trực tiếp trên lớp và học online

+ Khối 9 học 4 buổi sáng trên lớp, 2 buổi chiều học online

+ Khối 678 học 3 buổi sáng trên lớp, 3 buổi chiều học online

Cụ thể:

Khối 9

Buổi sáng

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

MPHƯƠG

VĂN

TNGA

VĂN

2

VĂN

LIÊN

VĂN

TNGA

VĂN

3

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

4

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

MPHƯƠG

2

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

VĂN

3

ANH

HÒA

SINH

THANH

ANH

DUNG

4

ANH

HÒA

VĂN

TNGA

SINH

THANH

Thứ 4

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

VĂN

LIÊN

VĂN

TNGA

ANH

DUNG

2

VĂN

LIÊN

VĂN

TNGA

ANH

DUNG

3

SINH

THANH

HÓA

QUÂN

HÓA

4

x

x

x

x

x

x

Thứ 6

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

3

ANH

HÒA

LINH

VĂN

4

HÓA

QUÂN

ANH

HÒA

VĂN

Buổi chiều

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

ĐỊA

TUẤN

SỬ

HNGA

SỬ

HNGA

2

TD

HẰNG

HỌA

SÂM

GDCD

HUYỀN

3

HỌA

SÂM

CN

MY

TD

HẰNG

4

SH

LIÊN

SH

MY

SH

Thứ 5

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

SỬ

HNGA

ĐỊA

TUẤN

CN

LOAN

2

CN

MY

GDCD

HƯƠNG

ĐỊA

TUẤN

3

GDCD

HUYỀN

TD

HẰNG

HỌA

SÂM

Khối 8

Buổi sáng

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TOÁN

VI.ANH

ANH

THÀNH

HÓA

QUÂN

VĂN

HƯƠNG

2

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

T.MY

VĂN

HƯƠNG

3

SINH

H.LÝ

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

TOÁN

Đ.TRANG

4

ANH

THÀNH

SINH

H.LÝ

VĂN

HUYỀN

ĐỊA

TUẤN

Thứ 3

1

VĂN

THU

ĐỊA

TUẤN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

2

VĂN

THU

TOÁN

MPHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

3

TOÁN

VI.ANH

VĂN

THU

LINH

TOÁN

Đ.TRANG

4

ĐỊA

TUẤN

LINH

ANH

THÀNH

TOÁN

Đ.TRANG

Thứ 4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

HÓA

HÓA

QUÂN

ANH

THÀNH

SINH

H.LÝ

2

VĂN

THU

ANH

THÀNH

SINH

H.LÝ

HÓA

QUÂN

3

LINH

VĂN

THU

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

4

ANH

THÀNH

VĂN

THU

TOÁN

T.MY

LINH

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

NHẠC

TRANG

HỌA

SÂM

TD

MẠNH

GDCD

HƯƠNG

2

HỌA

SÂM

NHẠC

TRANG

GDCD

HƯƠNG

TD

MẠNH

3

TIN

VÂN

TD

HẰNG

NHẠC

TRANG

x

x

Thứ 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

x

x

CN

THẢO

CN

MY

TIN

VÂN

2

GDCD

HƯƠNG

SỬ

HẰNG

TIN

VÂN

CN

THẢO

3

SỬ

HNGA

TIN

VÂN

SỬ

HẰNG

NHẠC

TRANG

4

CN

THẢO

x

x

x

x

HỌA

SÂM

Thứ 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

TD

HẰNG

GDCD

HƯƠNG

HỌA

SÂM

SỬ

HẰNG

2

SH

THU

SH

PHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

3

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Khối 7

Buổi sáng

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

1

SỬ

HẰNG

TOÁN

THÚY

SINH

THANH

ANH

THÀNH

LINH

2

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

THÚY

LINH

ANH

THÀNH

SINH

THANH

3

VĂN

TNGA

VĂN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

C.NHUNG

4

ĐỊA

T.ANH

VĂN

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

VĂN

THU

Thứ 4

1

VĂN

TNGA

TOÁN

THÚY

ANH

HÒA

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

C.NHUNG

2

VĂN

TNGA

LINH

SỬ

HẰNG

TOÁN

THÚY

TOÁN

C.NHUNG

3

LINH

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

SINH

H.LÝ

VĂN

THU

4

ANH

HÒA

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

LINH

VĂN

THU

Thứ 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

SINH

THANH

SỬ

HẰNG

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

ĐỊA

T.ANH

2

ANH

HÒA

VĂN

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

THÚY

SỬ

HNGA

3

TOÁN

VI.ANH

SINH

THANH

TOÁN

MPHƯƠG

ĐỊA

T.ANH

ANH

THÀNH

4

TOÁN

VI.ANH

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

MPHƯƠG

SỬ

HẰNG

ANH

THÀNH

 

Buổi chiều

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

TD

QUỐC

TIN

VÂN

GDCD

x

x

CN

QUANG

2

ĐỊA

TANH

TD

QUỐC

CN

QUANG

GDCD

TIN

VÂN

3

x

x

x

x

HỌA

SÂM

CN

QUANG

x

x

Thứ 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

GDCD

NHẠC

TRANG

x

x

x

x

HỌA

SÂM

2

SH

NGA

SH

THÚY

NHẠC

TRANG

TD

QUỐC

SH

HNGA

3

x

x

x

x

SH

THANH

SH

HƯƠNG

x

x

4

TIN

VÂN

x

x

x

x

x

x

x

x

Thứ 5

1

HỌA

SÂM

CN

QUANG

TIN

VÂN

NHẠC

TRANG

GDCD

2

CN

QUANG

HỌA

SÂM

TD

QUỐC

TIN

VÂN

NHẠC

TRANG

3

NHẠC

TRANG

GDCD

x

x

HỌA

SÂM

TD

QUỐC

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối 6

Buổi sáng

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

VĂN

TUẤN

SINH

QUANG

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ĐỊA

T.ANH

ANH

THÀNH

3

VĂN

BÌNH

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

ANH

THÀNH

4

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

TOÁN

Đ.TRANG

ĐỊA

T.ANH

Thứ 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

LINH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

SỬ

HẰNG

2

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

VĂN

HNGA

3

VĂN

BÌNH

SỬ

HẰNG

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

4

SỬ

HẰNG

SINH

H.LÝ

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

Thứ 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

SINH

H.LÝ

LINH

2

TOÁN

V.ANH

LINH

ANH

DUNG

TOÁN

THẢO

3

SINH

H.LÝ

VĂN

LIÊN

SỬ

HẰNG

VĂN

HNGA

4

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

LINH

VĂN

HNGA

Buổi chiều

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

1

HỌA

SÂM

TD

MẠNH

NHẠC

TRANG

TIN

VÂN

2

GDCD

HUYỀN

HỌA

SÂM

TD

MẠNH

NHẠC

TRANG

3

TD

MẠNH

GDCD

HUYỀN

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

Thứ 4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

CN

THẢO

CN

LOAN

GDCD

HUYỀN

TD

MẠNH

2

SH

VANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

3

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 6

1

TIN

VÂN

NHẠC

TRANG

CN

THẢO

GDCD

HUYỀN

2

NHẠC

TRANG

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

CN

QUANG

3

x

x

x

x

x

x

x

x

Lưu ý: Thời gian các tiết học trên lớp:

                   Tiết 1: từ 7h30 - 8h15

                   Tiết 2: từ 8h25 - 9h10

                   Tiết 3: từ 9h20 - 10h05

                   Tiết 4: từ 10h15 - 11h00

            Thời gian các tiết học online:

                   Tiết 1: từ 14h00 - 14h40

                   Tiết 2: từ 14h50 - 15h30

                   Tiết 3: từ 15h40 - 16h20

                   Tiết 4: từ 16h30 - 17h10