THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 30/12/2019

Khối 9

          Ca sáng

 

Thứ

 

Tiết

9A1

9A2

9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

GDCD

HUYỀN

TOÁN

MY

VĂN

3

HÓA

QUÂN

VĂN

T.NGA

TOÁN

LOAN

4

TOÁN

V.ANH

VĂN

T.NGA

SINH

THANH

 

 

Thứ  3

1

ANH

HÒA

VĂN

T.NGA

TD

HẰNG

2

VĂN

LIÊN

TD

HẰNG

VĂN

3

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

VĂN

4

M.PHƯƠG

LINH

SỬ

H.NGA

 

 

Thứ  4

1

TD

HẰNG

VĂN

T.NGA

HÓA

QUÂN

2

TOÁN

V.ANH

TD

HẰNG

ĐỊA

TUẤN

3

ANH

OASINTON

GDCD

HƯƠNG

TD

HẰNG

4

HÓA

QUÂN

ANH

OASINTON

ANH

DUNG

 

 

Thứ  5

1

SINH

THANH

ANH

HÒA

SỬ

H.NGA

2

HỌA

SÂM

SỬ

H.NGA

VĂN

3

TD

HẰNG

TOÁN

MY

TOÁN

LOAN

4

SỬ

H.NGA

HÓA

QUÂN

TOÁN

LOAN

 

 

Thứ  6

1

ANH

HÒA

SINH

THANH

CN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

LINH

HÓA

3

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

M.PHƯƠG

4

M.PHƯƠG

TOÁN

MY

ANH

DUNG

          Ca chiều

 

Thứ

 

Tiết

9A1

9A2

9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

Thứ  2

1

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

TOÁN

LOAN

2

VĂN

LIÊN

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

3

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

VĂN

 

 

Thứ  3

1

TOÁN

V.ANH

SINH

THANH

TOÁN

LOAN

2

CN

MY

SỬ

H.NGA

TOÁN

LOAN

3

ĐỊA

TUẤN

CN

MY

GDCD

HUYỀN

 

 

Thứ  4

1

SỬ

H.NGA

TOÁN

MY

M.PHƯƠG

2

SINH

THANH

VĂN

T.NGA

L-H

VŨ-PHƯG

3

ANH

HÒA

VĂN

T.NGA

HỌA

SÂM

 

 

Thứ  5

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

ANH

OASINTON

2

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

3

      

 

 

Thứ  6

1

L-H

QUÂN-PHƯG

L-H

QUÂN-LINH

SINH

THANH

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

MY

VĂN

3

SH

LIÊN

SH

MY

SH

 

Khối 8

         Ca sáng

 

Thứ

 

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

VI.ANH

VĂN

M.THU

NHẠC

D.TRANG

LINH

3

TOÁN

VI.ANH

ANH

NHUNG

TOÁN

MY

NHẠC

D.TRANG

4

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

NHUNG

VĂN

HƯƠNG

 

 

Thứ  3

1

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

CN

MY

TOÁN

THẢO

2

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

TOÁN

MY

TOÁN

THẢO

3

TD

HẰNG

TOÁN

M.PHƯƠG

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

4

HỌA

SÂM

TD

HẰNG

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

 

 

Thứ  4

1

TOÁN

VI.ANH

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

VĂN

HƯƠNG

2

ANH

NHUNG

TIN

VÂN

HÓA

QUÂN

VĂN

HƯƠNG

3

HÓA

SINH

H.LÝ

VĂN

HUYỀN

TIN

VÂN

4

TD

HẰNG

ANH

NHUNG

VĂN

HUYỀN

TIN

VÂN

 

 

Thứ  5

1

TOÁN

VI.ANH

TD

HẰNG

GDCD

HƯƠNG

HÓA

QUÂN

2

VĂN

M.THU

HÓA

QUÂN

TOÁN

MY

ANH

DUNG

3

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

QUÂN

TOÁN

THẢO

4

ANH

NHUNG

TOÁN

M.PHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

CN

THẢO

 

 

Thứ  6

1

HÓA

SỬ

N.HẰNG

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

2

ANH

NHUNG

CN

THẢO

SỬ

N.HẰNG

SINH

H.LÝ

3

CN

THẢO

ANH

NHUNG

HỌA

SÂM

ANH

DUNG

4

SINH

H.LÝ

ĐỊA

TUẤN

ANH

NHUNG

SỬ

N.HẰNG

         Ca chiều

 

Thứ

 

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

Thứ  2

1

ANH

OASINTON

HÓA

QUÂN

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

2

ĐỊA

TUẤN

ANH

OASINTON

TD

MẠNH

SINH

H.LÝ

3

SINH

H.LÝ

GDCD

HƯƠNG

VĂN

HUYỀN

TD

MẠNH

 

Thứ  3

1

TOÁN

VI.ANH

ANH

NHUNG

LINH

ĐỊA

TUẤN

2

GDCD

HƯƠNG

VĂN

M.THU

SINH

H.LÝ

ANH

DUNG

3

VĂN

M.THU

SINH

H.LÝ

ANH

NHUNG

GDCD

HƯƠNG

 

Thứ  4

1

VĂN

M.THU

LINH

ANH

OASINTON

TD

MẠNH

2

ANH

NHUNG

CN

THẢO

TOÁN

MY

ANH

OASINTON

3

LINH

ĐỊA

TUẤN

CN

MY

CN

THẢO

 

Thứ  5

1

ĐỊA

TUẤN

VĂN

M.THU

ANH

NHUNG

TOÁN

THẢO

2

CN

THẢO

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

3

      

 

 

 

Thứ  6

1

SỬ

H.NGA

VĂN

M.THU

TD

MẠNH

VĂN

HƯƠNG

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

HÓA

QUÂN

3

SH

M.THU

SH

M.PHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

 

Khối 7

          Ca sáng

 

Thứ

 

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

ĐỊA

PHƯƠG

TOÁN

T.HÀ

SINH

THANH

ANH

NHUNG

SỬ

H.NGA

3

CN

QUANG

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

QUỐC

VĂN

M.THU

4

TOÁN

VI.ANH

VĂN

SỬ

N.HẰNG

CN

QUANG

LINH

 

 

Thứ  3

1

HỌA

SÂM

SỬ

N.HẰNG

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

QUỐC

VĂN

M.THU

2

VĂN

T.NGA

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

SINH

H.LÝ

TD

QUỐC

3

VĂN

T.NGA

TD

QUỐC

SỬ

N.HẰNG

ANH

NHUNG

VĂN

M.THU

4

ANH

HÒA

GDCD

TD

QUỐC

TOÁN

T.HÀ

ANH

NHUNG

 

 

Thứ  4

1

TD

QUỐC

SINH

THANH

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

ANH

NHUNG

2

TOÁN

VI.ANH

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

ĐỊA

PHƯƠG

SINH

THANH

3

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

T.HÀ

TD

QUỐC

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

PHƯƠG

4

SỬ

N.HẰNG

TOÁN

T.HÀ

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

NHẠC

D.TRANG

 

 

Thứ  5

1

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

T.HÀ

ĐỊA

PHƯƠG

ANH

NHUNG

CN

QUANG

2

ĐỊA

PHƯƠG

NHẠC

D.TRANG

ANH

HÒA

VĂN

HƯƠNG

ANH

NHUNG

3

ANH

HÒA

CN

QUANG

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

C.NHUNG

4

ANH

HÒA

ĐỊA

PHƯƠG

LINH

GDCD

TOÁN

C.NHUNG

 

 

Thứ  6

1

LINH

TD

QUỐC

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

T.HÀ

TOÁN

C.NHUNG

2

TD

QUỐC

ANH

HÒA

GDCD

TOÁN

T.HÀ

HỌA

SÂM

3

TIN

VÂN

VĂN

VĂN

HUYỀN

ĐỊA

PHƯƠG

SINH

THANH

4

GDCD

HỌA

SÂM

ANH

HÒA

VĂN

HƯƠNG

TD

QUỐC

          Ca chiều

 

Thứ

 

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

Thứ  2

1

SỬ

N.HẰNG

CN

QUANG

TIN

VÂN

SINH

H.LÝ

TOÁN

C.NHUNG

2

VĂN

T.NGA

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

CN

QUANG

TIN

VÂN

3

VĂN

T.NGA

TIN

VÂN

CN

QUANG

SỬ

N.HẰNG

VĂN

M.THU

 

Thứ  3

1

ANH

OASINTON

TOÁN

T.HÀ

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

CN

QUANG

2

SINH

THANH

ANH

OASINTON

VĂN

HUYỀN

LINH

ANH

NHUNG

3

TOÁN

VI.ANH

SINH

THANH

ANH

OASINTON

TOÁN

T.HÀ

TOÁN

C.NHUNG

 

Thứ  4

1

CN

QUANG

SỬ

N.HẰNG

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

TOÁN

C.NHUNG

2

ANH

HÒA

LINH

HỌA

SÂM

SỬ

N.HẰNG

VĂN

M.THU

3

SINH

THANH

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

OASINTON

VĂN

M.THU

 

Thứ  5

1

TOÁN

VI.ANH

VĂN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

ĐỊA

PHƯƠG

2

TOÁN

VI.ANH

VĂN

VĂN

HUYỀN

TIN

VÂN

ANH

OASINTON

3

      

 

 

 

 

 

Thứ  6

1

VĂN

T.NGA

ĐỊA

PHƯƠG

CN

QUANG

TOÁN

T.HÀ

GDCD

2

VĂN

T.NGA

TOÁN

T.HÀ

SINH

THANH

ANH

NHUNG

SỬ

H.NGA

3

SH

T.NGA

SH

THÚY

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

 

Khối 6

          Ca sáng

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

TIN

VÂN

SINH

QUANG

3

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

ANH

DUNG

VĂN

H.NGA

4

CN

THẢO

VĂN

LIÊN

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

H.NGA

Thứ  3

1

LINH

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

CN

QUANG

2

VĂN

BÌNH

LINH

VĂN

TUẤN

ANH

NHUNG

3

VĂN

BÌNH

NHẠC

D.TRANG

CN

THẢO

LINH

4

NHẠC

D.TRANG

SỬ

N.HẰNG

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

Thứ  4

1

CN

THẢO

ĐỊA

PHƯƠG

GDCD

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

2

SỬ

N.HẰNG

ANH

OASINTON

CN

THẢO

VĂN

H.NGA

3

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

VĂN

H.NGA

4

SINH

H.LÝ

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

TOÁN

THẢO

Thứ  5

1

HỌA

SÂM

CN

LOAN

ANH

DUNG

TOÁN

THẢO

2

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

3

VĂN

BÌNH

ANH

DUNG

TD

MẠNH

HỌA

SÂM

4

ANH

DUNG

SINH

H.LÝ

NHẠC

D.TRANG

TD

MẠNH

Thứ  6

1

TIN

VÂN

GDCD

HUYỀN

VĂN

TUẤN

ANH

NHUNG

2

GDCD

HUYỀN

TIN

VÂN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

PHƯƠG

3

SINH

H.LÝ

TOÁN

LOAN

SỬ

N.HẰNG

CN

QUANG

4

ĐỊA

PHƯƠG

TOÁN

LOAN

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

          Ca chiều

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

TD

MẠNH

HỌA

SÂM

TV

TRANG

TV

TRANG

2

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

HỌA

SÂM

SỬ

N.HẰNG

3

ANH

OASINTON

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

ANH

NHUNG

Thứ  3

1

TV

TRANG

TV

TRANG

ANH

DUNG

TD

MẠNH

2

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

TD

MẠNH

TOÁN

THẢO

3

TOÁN

V.ANH

CN

LOAN

LINH

VĂN

H.NGA

Thứ  4

1

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

VĂN

TUẤN

TOÁN

THẢO

2

VĂN

BÌNH

TD

MẠNH

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

3

TD

MẠNH

ANH

DUNG

TIN

VÂN

GDCD

HUYỀN

Thứ  5

1

TIN

VÂN

TD

MẠNH

TOÁN

V.ANH

VĂN

H.NGA

2

TD  (QUỐC-MẠNH)

3

      

 

 

Thứ  6

1

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

ANH

OASINTON

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

OASINTON

SINH

QUANG

3

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

*Lưu ý: 

- Tiết tự chọn Tiếng ANH nước ngoài (ANH) được bôi đen

 - Tiết tăng cường, tự chọn, ANH được bôi đen

Các tiết tăng cường L-H 8-9, giáo viên theo dõi thời khóa biểu và linh hoạt sắp xếp.