THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 30/03/2020

Buổi sáng Học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình"

Lịch phát sóng kênh 1 (H1) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 9

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

 

Lịch phát sóng kênh 2 (H2) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 8

8h30’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 7

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 6

10h00’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

 

Buổi chiều Học sinh học  trên phần mềm Zoom với 9 môn

Khối 9

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

GDCD

HUYỀN

GDCD

HƯƠNG

MPHƯƠG

2

ANH

HÒA

SINH

THANH

ĐỊA

TUẤN

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

LOAN

2

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

T.MY

GDCD

HUYỀN

Thứ 4

1

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

VĂN

2

ANH

HÒA

LINH

SỬ

HNGA

Thứ 5

1

MPHƯƠG

HÓA

QUÂN

ANH

HÒA

2

HÓA

QUÂN

ANH

HÒA

HÓA

Thứ 6

1

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

2

SINH

THANH

SỬ

HNGA

ANH

HÒA

Thứ 7

1

SỬ

HNGA

VĂN

TNGA

VĂN

2

VĂN

LIÊN

VĂN

TNGA

SINH

THANH

 

Khối 8

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ĐỊA

TUẤN

ĐỊA

TUẤN

LINH

LINH

2

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

ANH

DUNG

Thứ 3

1

SINH

H.LÝ

SINH

H.LÝ

TOÁN

T.MY

TOÁN

Đ.TRANG

2

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

MPHƯƠG

SINH

H.LÝ

SINH

H.LÝ

Thứ 4

1

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

ANH

DUNG

2

VĂN

THU

HÓA

QUÂN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

Thứ 5

1

SỬ

HNGA

VĂN

THU

GDCD

HƯƠNG

GDCD

HƯƠNG

2

GDCD

HƯƠNG

GDCD

HƯƠNG

ĐỊA

TUẤN

ĐỊA

TUẤN

Thứ 6

1

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

MPHƯƠG

HÓA

QUÂN

TOÁN

Đ.TRANG

2

LINH

LINH

TOÁN

T.MY

HÓA

QUÂN

Thứ 7

1

VĂN

THU

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

2

HÓA

VĂN

THU

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

 

Khối 7

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ANH

HÒA

ANH

HÒA

ANH

HÒA

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

2

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

GDCD

GDCD

GDCD

Thứ 3

1

VĂN

TNGA

X

X

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

LINH

TOÁN

C.NHUNG

2

TOÁN

LINH

TOÁN

LINH

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

VĂN

THU

Thứ 4

1

ĐỊA

T.ANH

ĐỊA

T.ANH

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

VĂN

THU

2

VĂN

TNGA

VĂN

ĐỊA

T.ANH

ĐỊA

T.ANH

ĐỊA

T.ANH

Thứ 5

1

GDCD

GDCD

LINH

LINH

LINH

2

LINH

LINH

SINH

THANH

X

X

SINH

THANH

Thứ 6

1

ANH

HÒA

ANH

HÒA

ANH

HÒA

TOÁN

LINH

SỬ

HNGA

2

TOÁN

LINH

TOÁN

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

SINH

H.LÝ

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 7

1

SINH

THANH

SINH

THANH

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

X

X

2

X

X

VĂN

X

X

ANH

THÀNH

ANH

THÀNH

 

Khối 6

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ANH

DUNG

ANH

DUNG

ANH

DUNG

SINH

QUANG

2

LINH

LINH

GDCD

HUYỀN

GDCD

HUYỀN

Thứ 3

1

GDCD

HUYỀN

GDCD

HUYỀN

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

Thứ 4

1

VĂN

BÌNH

X

X

VĂN

TUẤN

VĂN

HNGA

2

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

X

X

ANH

THÀNH

Thứ 5

1

ANH

DUNG

ANH

DUNG

ANH

DUNG

X

X

2

SỬ

HẰNG

SỬ

HẰNG

ĐỊA

T.ANH

ĐỊA

T.ANH

Thứ 6

1

ĐỊA

T.ANH

ĐỊA

T.ANH

LINH

LINH

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

Thứ 7

1

X

X

VĂN

LIÊN

VĂN

TUẤN

ANH

THÀNH

2

SINH

H.LÝ

SINH

H.LÝ

SINH

H.LÝ

VĂN

HNGA

 

Lưu ý: Thời gian tiết học trên phần mềm Zoom

                  Tiết 1: từ 14h00 -> 14h40'

                 Tiết 2: Từ 14h55 -> 15h35