THỜI KHÓA BIỂU 

ÁP DỤNG TỪ  15/ 06/ 2020 

KHỐI 9

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

VĂN

3

VĂN

LIÊN

VĂN

T.NGA

VĂN

4

TOÁN

V.ANH

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

5

MPHƯƠG

LINH

SỬ

HNGA

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

3

ANH

HÒA

TOÁN

T.MY

VĂN

4

ANH

HÒA

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

5

ĐỊA

TUẤN

SINH

THANH

MPHƯƠG

Thứ 4

1

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

TOÁN

LOAN

2

VĂN

LIÊN

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

3

ANH

HÒA

VĂN

TNGA

ANH

DUNG

4

ANH

HÒA

VĂN

TNGA

ANH

DUNG

5

HÓA

QUÂN

SỬ

HNGA

SINH

THANH

Thứ 5

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

2

ANH

HÒA

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

3

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

VĂN

4

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

VĂN

5

SỬ

HNGA

HÓA

QUÂN

ĐỊA

TUẤN

Thứ 6

1

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

TOÁN

LOAN

3

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

VĂN

4

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

VĂN

5

SINH

THANH

ĐỊA

TUẤN

HÓA

Thứ 7

1

HỌA

SÂM

GDCD

HƯƠNG

CN

LOAN

2

TD

T.HẰG

HỌA

SÂM

GDCD

HUYỀN

3

CN

T.MY

TD

T.HẰG

HỌA

SÂM

4

GDCD

HUYỀN

CN

T.MY

TD

T.HẰG

5

SH

LIÊN

SH

T.MY

SH

KHỐI 8

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

ANH

THÀNH

VĂN

THU

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

3

VĂN

THU

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

4

VĂN

THU

TOÁN

MPHƯƠG

CN

T.MY

NHẠC

D.TRANG

Thứ 3

1

TOÁN

VI.ANH

TD

T.HẰG

SỬ

HẰNG

SINH

H.LÝ

2

TOÁN

VI.ANH

VĂN

THU

TIN

VÂN

ANH

DUNG

3

TD

T.HẰG

VĂN

THU

SINH

H.LÝ

LINH

4

ĐỊA

TUẤN

GDCD

HƯƠNG

HỌA

SÂM

TIN

VÂN

Thứ 4

1

TOÁN

VI.ANH

CN

THẢO

TOÁN

T.MY

VĂN

HƯƠNG

2

GDCD

HƯƠNG

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

T.MY

TOÁN

Đ.TRANG

3

CN

THẢO

TIN

VÂN

HÓA

QUÂN

TOÁN

Đ.TRANG

4

SINH

H.LÝ

LINH

VĂN

HUYỀN

CN

THẢO

Thứ 5

1

LINH

HÓA

QUÂN

ANH

THÀNH

TD

MẠNH

2

TIN

VÂN

ANH

THÀNH

LINH

HÓA

QUÂN

3

HỌA

SÂM

SINH

H.LÝ

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

Đ.TRANG

4

HÓA

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

5

NHẠC

D.TRANG

HỌA

SÂM

TD

MẠNH

GDCD

HƯƠNG

Thứ 6

1

SỬ

HNGA

TOÁN

MPHƯƠG

ANH

THÀNH

SỬ

HẰNG

2

ANH

THÀNH

SỬ

HẰNG

GDCD

HƯƠNG

HỌA

SÂM

3

VĂN

THU

ANH

THÀNH

TOÁN

T.MY

ĐỊA

TUẤN

4

SH

M.THU

SH

MPHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

KHỐI 7

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

LINH

NHẠC

D.TRANG

SINH

THANH

TOÁN

THÚY

SỬ

HNGA

3

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

T.ANH

LINH

TD

QUỐC

ANH

THÀNH

4

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

THÚY

CN

QUANG

GDCD

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 3

1

ANH

HÒA

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

CN

QUANG

2

SINH

THANH

ANH

HÒA

GDCD

VĂN

HƯƠNG

ANH

THÀNH

3

VĂN

TNGA

SINH

THANH

SỬ

HẰNG

ANH

THÀNH

HỌA

SÂM

4

VĂN

TNGA

GDCD

VĂN

HUYỀN

LINH

VĂN

THU

Thứ 4

1

VĂN

TNGA

HỌA

SÂM

VĂN

HUYỀN

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

2

TOÁN

VI.ANH

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

GDCD

3

GDCD

TD

QUỐC

HỌA

SÂM

ANH

THÀNH

NHẠC

D.TRANG

4

TD

QUỐC

VĂN

TIN

VÂN

VĂN

HƯƠNG

SINH

THANH

Thứ 5

1

TIN

VÂN

VĂN

ANH

HÒA

ĐỊA

T.ANH

VĂN

THU

2

SỬ

HẰNG

VĂN

TD

QUỐC

TOÁN

THÚY

VĂN

THU

3

TOÁN

VI.ANH

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

THÚY

TD

QUỐC

4

TOÁN

VI.ANH

CN

QUANG

TOÁN

MPHƯƠG

SỬ

HẰNG

LINH

Thứ 6

1

HỌA

SÂM

TOÁN

THÚY

ANH

HÒA

CN

QUANG

ĐỊA

T.ANH

2

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

TOÁN

MPHƯƠG

TIN

VÂN

TOÁN

C.NHUNG

3

CN

QUANG

SỬ

HẰNG

ĐỊA

T.ANH

HỌA

SÂM

TOÁN

C.NHUNG

4

SH

TNGA

SH

THÚY

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

KHỐI 6

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

ANH

DUNG

CN

QUANG

3

VĂN

BÌNH

CN

LOAN

HỌA

SÂM

TOÁN

THẢO

4

LINH

VĂN

LIÊN

SỬ

HẰNG

HỌA

SÂM

Thứ 3

1

ANH

DUNG

LINH

CN

THẢO

ANH

THÀNH

2

CN

THẢO

HỌA

SÂM

LINH

NHẠC

D.TRANG

3

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

NHẠC

D.TRANG

GDCD

HUYỀN

4

TOÁN

V.ANH

NHẠC

D.TRANG

TD

MẠNH

SỬ

HẰNG

Thứ 4

1

NHẠC

D.TRANG

TD

MẠNH

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

HNGA

2

VĂN

BÌNH

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

VĂN

HNGA

3

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

LINH

4

HỌA

SÂM

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

ANH

THÀNH

Thứ 5

1

GDCD

HUYỀN

SỬ

HẰNG

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

2

ĐỊA

T.ANH

GDCD

HUYỀN

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

3

SỬ

HẰNG

VĂN

LIÊN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

T.ANH

4

TD

MẠNH

VĂN

LIÊN

ĐỊA

T.ANH

TIN

VÂN

Thứ 6

1

TIN

VÂN

ANH

DUNG

SINH

H.LÝ

TD

MẠNH

2

SINH

H.LÝ

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

SINH

QUANG

3

ANH

DUNG

TOÁN

LOAN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HNGA

4

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG