THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 13/04/2020

Buổi sáng Học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình"

Lịch phát sóng kênh 1 (H1) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 9

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

 

Lịch phát sóng kênh 2 (H2) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 8

8h30’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 7

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 6

10h00’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

 

Buổi chiều Học sinh học trên phần mềm Zoom với 13 môn

Khối 9

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

ANH

HÒA

GDCD

HƯƠNG

ĐỊA

TUẤN

2

CN

T.MY

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

3

GDCD

HUYỀN

CN

T.MY

MPHƯƠG

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

HỌA

SÂM

TOÁN

LOAN

2

HỌA

SÂM

VĂN

TNGA

SỬ

HNGA

3

×

×

×

×

×

×

Thứ 4

1

VĂN

LIÊN

SINH

THANH

VĂN

2

ĐỊA

TUẤN

ANH

HÒA

SINH

THANH

3

MPHƯƠG

SỬ

HNGA

CN

LOAN

Thứ 5

1

ANH

HÒA

TD

T.HẰG

HÓA

2

TD

T.HẰG

ANH

HÒA

ANH

DUNG

3

×

×

×

×

×

×

Thứ 6

1

HÓA

QUÂN

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

HÓA

QUÂN

GDCD

HUYỀN

3

SỬ

HNGA

LINH

TD

T.HẰG

Thứ 7

1

SINH

THANH

TOÁN

T.MY

VĂN

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

HỌA

SÂM

3

x

x

x

x

x

x

 

Khối 8

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

CN

THẢO

SINH

H.LÝ

SỬ

HẰNG

TIN

VÂN

2

GDCD

HƯƠNG

TD

T.HẰG

TIN

VÂN

TD

MẠNH

3

TD

T.HẰG

CN

THẢO

TD

MẠNH

SINH

H.LÝ

Thứ 3

1

TOÁN

VI.ANH

SỬ

HẰNG

TOÁN

T.MY

GDCD

HƯƠNG

2

SINH

H.LÝ

ANH

THÀNH

GDCD

HƯƠNG

TOÁN

Đ.TRANG

3

SỬ

HNGA

GDCD

HƯƠNG

HỌA

SÂM

LINH

Thứ 4

1

TOÁN

VI.ANH

HÓA

QUÂN

NHẠC

D.TRANG

CN

THẢO

2

TIN

VÂN

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

3

VĂN

THU

TIN

VÂN

ANH

THÀNH

VĂN

HƯƠNG

Thứ 5

1

ĐỊA

TUẤN

VĂN

THU

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

2

HÓA

ĐỊA

TUẤN

LINH

HÓA

QUÂN

3

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 6

1

NHẠC

D.TRANG

LINH

ĐỊA

TUẤN

SỬ

HẰNG

2

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

T.MY

HỌA

SÂM

3

HỌA

SÂM

NHẠC

D.TRANG

CN

T.MY

TOÁN

Đ.TRANG

Thứ 7

1

VĂN

THU

HỌA

SÂM

SINH

H.LÝ

ĐỊA

TUẤN

2

ANH

THÀNH

VĂN

THU

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

3

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Khối 7

 

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

GDCD

SINH

THANH

CN

QUANG

ANH

THÀNH

TD

QUỐC

2

ANH

HÒA

NHẠC

D.TRANG

SINH

THANH

SỬ

HẰNG

GDCD

3

NHẠC

D.TRANG

GDCD

ANH

HÒA

TD

QUỐC

ANH

THÀNH

Thứ 3

1

VĂN

TNGA

TOÁN

THÚY

TOÁN

MPHƯƠG

GDCD

TIN

VÂN

2

TOÁN

VI.ANH

TIN

VÂN

GDCD

LINH

VĂN

THU

3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 4

1

LINH

HỌA

SÂM

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

CN

QUANG

2

VĂN

TNGA

VĂN

HỌA

SÂM

CN

QUANG

LINH

3

ĐỊA

T.ANH

ANH

HÒA

LINH

HỌA

SÂM

NHẠC

D.TRANG

Thứ 5

1

SINH

THANH

LINH

TD

QUỐC

ĐỊA

T.ANH

HỌA

SÂM

2

CN

QUANG

ĐỊA

T.ANH

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

THÚY

VĂN

THU

3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 6

1

HỌA

SÂM

CN

QUANG

TIN

VÂN

TOÁN

THÚY

ĐỊA

T.ANH

2

SỬ

HẰNG

TOÁN

THÚY

ĐỊA

T.ANH

SINH

H.LÝ

SỬ

HNGA

3

TOÁN

VI.ANH

SỬ

HẰNG

TOÁN

MPHƯƠG

TIN

VÂN

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 7

1

TIN

VÂN

TD

QUỐC

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

C.NHUNG

2

TD

QUỐC

VĂN

SỬ

HẰNG

NHẠC

D.TRANG

SINH

THANH

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Khối 6

 

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

LINH

GDCD

HUYỀN

NHẠC

D.TRANG

HỌA

SÂM

2

GDCD

HUYỀN

HỌA

SÂM

LINH

TOÁN

THẢO

3

SỬ

HẰNG

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

LINH

Thứ 3

1

ANH

DUNG

LINH

TOÁN

Đ.TRANG

ANH

THÀNH

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

TOÁN

THẢO

3

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 4

1

VĂN

BÌNH

ĐỊA

T.ANH

TIN

VÂN

VĂN

HNGA

2

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

TD

MẠNH

ĐỊA

T.ANH

3

CN

THẢO

TD

MẠNH

VĂN

TUẤN

GDCD

HUYỀN

Thứ 5

1

SINH

H.LÝ

NHẠC

D.TRANG

SỬ

HẰNG

SINH

QUANG

2

HỌA

SÂM

SỬ

HẰNG

SINH

H.LÝ

VĂN

HNGA

3

×

×

×

×

×

×

×

×

Thứ 6

1

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

GDCD

HUYỀN

TD

MẠNH

2

TIN

VÂN

TOÁN

LOAN

TOÁN

Đ.TRANG

NHẠC

D.TRANG

3

TD

MẠNH

CN

LOAN

CN

THẢO

CN

QUANG

Thứ 7

1

NHẠC

D.TRANG

VĂN

LIÊN

ĐỊA

T.ANH

SỬ

HẰNG

2

ĐỊA

T.ANH

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

TIN

VÂN

3

×

×

×

×

×

×

×

×

 

Lưu ý: Thời gian các tiết học trên phần mềm Zoom

             Tiết 1: từ 14h00 - 14h40

             Tiết 2: từ 14h55 - 15h35

             Tiết 3: từ 15h50 - 16h30