THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 11/05/2020

Thực hiện chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid – 19, lịch học của các lớp có sự điều chỉnh và hình thức học có sự thay đổi sang kết hợp học trực tiếp trên lớp, học online và khuyến khích học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình".

1. Khuyến khích học sinh học theo chương trình "Học trên truyền hình".

Học sinh có thể học thêm vào thời gian học ngoài giờ lên lớp 

Lịch phát sóng kênh 1 (H1) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 9

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lịch phát sóng kênh 2 (H2) - Đài truyền hình Hà Nội

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/ Môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 8

8h30’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 7

9h15’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

Lớp 6

10h00’

Anh

Toán

Văn

Anh

Toán

Văn

2. Học sinh học theo thời khóa biểu trực tiếp trên lớp ca sáng

Khối 9

Thứ

Tiết

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

VĂN

3

VĂN

LIÊN

VĂN

T.NGA

VĂN

4

MPHƯƠG

VĂN

TNGA

ANH

DUNG

Thứ 3

1

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

ĐỊA

TUẤN

2

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

TOÁN

LOAN

3

ANH

HÒA

VĂN

TNGA

TOÁN

LOAN

4

ĐỊA

TUẤN

SINH

THANH

MPHƯƠG

Thứ 4

1

SINH

THANH

VĂN

TNGA

VĂN

2

HÓA

QUÂN

VĂN

TNGA

VĂN

3

VĂN

LIÊN

SỬ

HNGA

SINH

THANH

4

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

SỬ

HNGA

Thứ 5

1

VĂN

LIÊN

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

2

ANH

HÒA

TOÁN

T.MY

ANH

DUNG

3

ANH

HÒA

HÓA

QUÂN

HÓA

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

Thứ 6

1

SỬ

HNGA

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

LINH

TOÁN

LOAN

3

TOÁN

V.ANH

TOÁN

T.MY

VĂN

4

SH

LIÊN

SH

T.MY

SH

Thứ 7

1

HỌA

SÂM

GDCD

HƯƠNG

CN

LOAN

2

TD

T.HẰG

HỌA

SÂM

GDCD

HUYỀN

3

CN

T.MY

TD

T.HẰG

HỌA

SÂM

4

GDCD

HUYỀN

CN

T.MY

TD

T.HẰG

Khối 8

Thứ

Tiết

Lớp 8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

VĂN

THU

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

3

VĂN

THU

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

4

ANH

THÀNH

VĂN

THU

CN

T.MY

NHẠC

D.TRANG

Thứ 3

1

TOÁN

VI.ANH

VĂN

THU

SỬ

HẰNG

SINH

H.LÝ

2

TOÁN

VI.ANH

TD

T.HẰG

GDCD

HƯƠNG

ANH

DUNG

3

ĐỊA

TUẤN

VĂN

THU

SINH

H.LÝ

LINH

4

TD

T.HẰG

GDCD

HƯƠNG

HỌA

SÂM

TIN

VÂN

Thứ 4

1

TOÁN

VI.ANH

CN

THẢO

TOÁN

T.MY

VĂN

HƯƠNG

2

GDCD

HƯƠNG

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

T.MY

TOÁN

Đ.TRANG

3

CN

THẢO

TIN

VÂN

HÓA

QUÂN

TOÁN

Đ.TRANG

4

SINH

H.LÝ

LINH

VĂN

HUYỀN

CN

THẢO

Thứ 5

1

LINH

HÓA

QUÂN

ANH

THÀNH

TD

MẠNH

2

TIN

VÂN

ANH

THÀNH

LINH

HÓA

QUÂN

3

NHẠC

D.TRANG

SINH

H.LÝ

TD

MẠNH

TOÁN

Đ.TRANG

4

VĂN

THU

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

5

HÓA

HỌA

SÂM

NHẠC

D.TRANG

GDCD

HƯƠNG

Thứ 6

1

ANH

THÀNH

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

T.MY

SỬ

HẰNG

2

SỬ

HNGA

SỬ

HẰNG

ANH

THÀNH

HỌA

SÂM

3

HỌA

SÂM

ANH

THÀNH

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

4

SH

M.THU

SH

MPHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

Khối 7

Thứ

Tiết

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp 7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

VĂN

TNGA

NHẠC

D.TRANG

SINH

THANH

TOÁN

THÚY

ANH

THÀNH

3

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

T.ANH

LINH

ANH

THÀNH

SỬ

HNGA

4

ĐỊA

T.ANH

TOÁN

THÚY

CN

QUANG

GDCD

TOÁN

C.NHUNG

Thứ 3

1

VĂN

TNGA

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

TD

QUỐC

CN

QUANG

2

VĂN

TNGA

SỬ

HẰNG

GDCD

ANH

THÀNH

VĂN

THU

3

GDCD

SINH

THANH

SỬ

HẰNG

VĂN

HƯƠNG

HỌA

SÂM

4

TOÁN

VI.ANH

GDCD

VĂN

HUYỀN

CN

QUANG

ANH

THÀNH

Thứ 4

1

LINH

HỌA

SÂM

VĂN

HUYỀN

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

2

SINH

THANH

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

HỌA

SÂM

LINH

3

ANH

HÒA

VĂN

HỌA

SÂM

VĂN

HƯƠNG

NHẠC

D.TRANG

4

TD

QUỐC

TD

QUỐC

TIN

VÂN

VĂN

HƯƠNG

SINH

THANH

Thứ 5

1

TIN

VÂN

CN

QUANG

ANH

HÒA

ĐỊA

T.ANH

VĂN

THU

2

SỬ

HẰNG

VĂN

TD

QUỐC

TOÁN

THÚY

VĂN

THU

3

TOÁN

VI.ANH

VĂN

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

THÚY

TD

QUỐC

4

TOÁN

VI.ANH

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

SỬ

HẰNG

GDCD

Thứ 6

1

HỌA

SÂM

TOÁN

THÚY

ANH

HÒA

LINH

ĐỊA

T.ANH

2

ANH

HÒA

TOÁN

THÚY

TOÁN

MPHƯƠG

TIN

VÂN

TOÁN

C.NHUNG

3

CN

QUANG

ANH

HÒA

ĐỊA

T.ANH

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

C.NHUNG

4

SH

TNGA

SH

THÚY

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

Khối 6

Thứ

Tiết

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp 6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ 2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

CN

QUANG

3

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

HỌA

SÂM

TOÁN

THẢO

4

LINH

VĂN

LIÊN

GDCD

HUYỀN

HỌA

SÂM

Thứ 3

1

ANH

DUNG

LINH

CN

THẢO

ANH

THÀNH

2

CN

THẢO

HỌA

SÂM

LINH

SINH

QUANG

3

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

NHẠC

D.TRANG

GDCD

HUYỀN

4

TOÁN

V.ANH

NHẠC

D.TRANG

TD

MẠNH

SỬ

HẰNG

Thứ 4

1

NHẠC

D.TRANG

TD

MẠNH

TOÁN

Đ.TRANG

VĂN

HNGA

2

VĂN

BÌNH

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

VĂN

HNGA

3

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

VĂN

TUẤN

LINH

4

HỌA

SÂM

CN

LOAN

VĂN

TUẤN

ANH

THÀNH

Thứ 5

1

GDCD

HUYỀN

SỬ

HẰNG

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

2

ĐỊA

T.ANH

VĂN

LIÊN

TOÁN

Đ.TRANG

TOÁN

THẢO

3

SỬ

HẰNG

TIN

VÂN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

T.ANH

4

TD

MẠNH

GDCD

HUYỀN

ĐỊA

T.ANH

TIN

VÂN

Thứ 6

1

TIN

VÂN

ANH

DUNG

SINH

H.LÝ

TD

MẠNH

2

SINH

H.LÝ

ĐỊA

T.ANH

ANH

DUNG

NHẠC

D.TRANG

3

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

SỬ

HẰNG

VĂN

HNGA

4

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

Lưu ý: Thời gian các tiết học trên lớp:

                   Tiết 1: từ 7h30 - 8h15

                   Tiết 2: từ 8h20 - 9h05

                   Tiết 3: từ 9h25 - 10h10

                   Tiết 4: từ 10h15 - 11h00

Riêng lớp 9 học sinh học online vào sáng - chiều thứ 7