THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ 06/09/2019

Khối 9

        Ca sáng

 Thứ

Tiết

9A1

9A2

9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

GDCD

HUYỀN

TOÁN

MY

VĂN

3

HÓA

QUÂN

VĂN

T.NGA

TOÁN

LOAN

4

TOÁN

V.ANH

VĂN

T.NGA

HÓA

QUÂN

Thứ  3

1

ANH

HÒA

VĂN

T.NGA

TD

HẰNG

2

VĂN

LIÊN

TD

HẰNG

VĂN

3

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

VĂN

4

M.PHƯƠG

LINH

SỬ

H.NGA

Thứ  4

1

TD

HẰNG

VĂN

T.NGA

HÓA

QUÂN

2

TOÁN

V.ANH

TD

HẰNG

ĐỊA

TUẤN

3

ANH

OASINTON

GDCD

HƯƠNG

TD

HẰNG

4

HÓA

QUÂN

ANH

OASINTON

ANH

DUNG

Thứ  5

1

ĐỊA

TUẤN

ANH

HÒA

NHẠC

D.TRANG

2

SINH

THANH

NHẠC

D.TRANG

VĂN

3

TD

HẰNG

TOÁN

MY

TOÁN

LOAN

4

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

MY

TOÁN

LOAN

Thứ  6

1

ANH

HÒA

SINH

THANH

CN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

LINH

SINH

THANH

3

TOÁN

V.ANH

ANH

HÒA

M.PHƯƠG

4

M.PHƯƠG

TOÁN

MY

ANH

DUNG

        Ca chiều

Thứ

Tiết

9A1

9A2

9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

VĂN

LIÊN

ANH

HÒA

TOÁN

LOAN

2

VĂN

LIÊN

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

3

ANH

HÒA

L-S

THA-LIH

VĂN

Thứ  3

1

TOÁN

V.ANH

SINH

THANH

TOÁN

LOAN

2

CN

THẢO

ĐỊA

TUẤN

TOÁN

LOAN

3

ĐỊA

TUẤN

HÓA

QUÂN

GDCD

HUYỀN

Thứ  4

1

SINH

THANH

TOÁN

MY

M.PHƯƠG

2

SỬ

H.NGA

VĂN

T.NGA

ĐỊA

TUẤN

3

ANH

HÒA

VĂN

T.NGA

SINH

THANH

Thứ  5

1

VĂN

LIÊN

ĐỊA

TUẤN

ANH

OASINTON

2

TOÁN

V.ANH

SỬ

LIÊN

ANH

DUNG

3

      

Thứ  6

1

L-S

THA-PHƯG

TOÁN

MY

L-S

THA-PHƯG

2

VĂN

LIÊN

CN

MY

VĂN

3

SH

LIÊN

SH

MY

SH

Khối 8

         Ca sáng

Thứ

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

VI.ANH

VĂN

M.THU

NHẠC

D.TRANG

LINH

3

TOÁN

VI.ANH

ANH

NHUNG

GDCD

HƯƠNG

NHẠC

D.TRANG

4

NHẠC

D.TRANG

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

NHUNG

VAN

HƯƠNG

Thứ  3

1

TIN

VÂN

NHẠC

D.TRANG

CN

MY

TOÁN

THẢO

2

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

TOÁN

MY

TOÁN

THẢO

3

TD

HẰNG

TOÁN

M.PHƯƠG

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

4

HỌA

SÂM

TD

HẰNG

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

Thứ  4

1

TOÁN

VI.ANH

TIN

VÂN

SỬ

H.NGA

VĂN

HƯƠNG

2

HÓA

QUÂN

TIN

VÂN

LINH

VĂN

HƯƠNG

3

ANH

NHUNG

SINH

H.LÝ

VĂN

HUYỀN

TIN

VÂN

4

TD

HẰNG

ANH

NHUNG

VĂN

HUYỀN

TIN

VÂN

Thứ  5

1

VĂN

M.THU

TD

HẰNG

TOÁN

MY

CN

THẢO

2

VĂN

M.THU

HÓA

QUÂN

TOÁN

MY

ANH

DUNG

3

SINH

H.LÝ

TOÁN

M.PHƯƠG

HÓA

QUÂN

TOÁN

THẢO

4

ANH

NHUNG

TOÁN

M.PHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

HÓA

QUÂN

Thứ  6

1

TOÁN

VI.ANH

SỬ

H.NGA

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

2

ANH

NHUNG

CN

THẢO

SỬ

H.NGA

SINH

H.LÝ

3

LINH

ANH

NHUNG

HỌA

SÂM

ANH

DUNG

4

ĐỊA

TUẤN

LINH

ANH

NHUNG

SỬ

H.NGA

         Ca chiều

Thứ

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

ANH

OASINTON

HÓA

QUÂN

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

2

VĂN

M.THU

ANH

OASINTON

VĂN

HUYỀN

TD

MẠNH

3

HÓA

QUÂN

GDCD

HƯƠNG

TD

MẠNH

SINH

H.LÝ

Thứ  3

1

TOÁN

VI.ANH

ANH

NHUNG

HÓA

QUÂN

SỬ

H.NGA

2

GDCD

HƯƠNG

VĂN

M.THU

SINH

H.LÝ

ANH

DUNG

3

VĂN

M.THU

SINH

H.LÝ

ANH

NHUNG

GDCD

HƯƠNG

Thứ  4

1

SINH

H.LÝ

SỬ

H.NGA

ANH

OASINTON

TD

MẠNH

2

L-H

LIH-QU

L-H

LIH-QU

ANH

NHUNG

ANH

OASINTON

3

SỬ

H.NGA

ĐỊA

TUẤN

L-H

LIH-QU

L-H

LIH-QU

Thứ  5

1

ANH

NHUNG

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

TOÁN

THẢO

2

CN

THẢO

VĂN

M.THU

TOÁN

MY

VĂN

HƯƠNG

3

      

 

 

Thứ  6

1

SỬ

H.NGA

VĂN

M.THU

TD

MẠNH

VĂN

HƯƠNG

2

VĂN

M.THU

TOÁN

M.PHƯƠG

VĂN

HUYỀN

HÓA

QUÂN

3

SH

M.THU

SH

M.PHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

Khối 7

         Ca sáng

Thứ

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

ĐỊA

PHƯƠG

TOÁN

SINH

THANH

ANH

NHUNG

SỬ

H.NGA

3

CN

QUANG

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

QUỐC

ĐỊA

PHƯƠG

4

TD

QUỐC

VĂN

SỬ

TRÀ

TOÁN

LINH

Thứ  3

1

TV

TRANG

SỬ

TRÀ

TOÁN

M.PHƯƠG

TD

QUỐC

VĂN

M.THU

2

VĂN

T.NGA

ANH

HÒA

TOÁN

M.PHƯƠG

SINH

H.LÝ

TD

QUỐC

3

VĂN

T.NGA

TD

QUỐC

SỬ

TRÀ

ANH

NHUNG

VĂN

M.THU

4

ANH

HÒA

GDCD

TD

QUỐC

CN

QUANG

ANH

NHUNG

Thứ  4

1

TD

QUỐC

CN

QUANG

ANH

HÒA

TOÁN

SINH

H.LÝ

2

TOÁN

VI.ANH

ANH

HÒA

VĂN

HUYỀN

HỌA

SÂM

ANH

NHUNG

3

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

HỌA

SÂM

NHẠC

D.TRANG

ĐỊA

PHƯƠG

4

HỌA

SÂM

TOÁN

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

NHẠC

D.TRANG

Thứ  5

1

TIN

VÂN

SINH

THANH

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

HƯƠNG

CN

QUANG

2

ANH

HÒA

ĐỊA

PHƯƠG

TIN

VÂN

VĂN

HƯƠNG

ANH

NHUNG

3

GDCD

NHẠC

D.TRANG

ANH

HÒA

ANH

NHUNG

TOÁN

C.NHUNG

4

SỬ

TRÀ

TOÁN

ANH

HÒA

TIN

VÂN

TOÁN

C.NHUNG

Thứ  6

1

LINH

TD

QUỐC

TOÁN

M.PHƯƠG

TOÁN

TOÁN

C.NHUNG

2

NHẠC

D.TRANG

ANH

HÒA

TD

QUỐC

TOÁN

HỌA

SÂM

3

TOÁN

VI.ANH

VĂN

VĂN

HUYỀN

ĐỊA

PHƯƠG

TD

QUỐC

4

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

NHẠC

D.TRANG

VĂN

HƯƠNG

SINH

H.LÝ

        Ca chiều

Thứ

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

SỬ

TRÀ

TIN

VÂN

TOÁN

M.PHƯƠG

LINH

TOÁN

C.NHUNG

2

VĂN

T.NGA

ANH

HÒA

LINH

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

3

VĂN

T.NGA

TV

TRANG

TV

TRANG

SỬ

TRÀ

VĂN

M.THU

Thứ  3

1

ANH

OASINTON

TOÁN

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

TOÁN

C.NHUNG

2

SINH

THANH

ANH

OASINTON

VĂN

HUYỀN

TOÁN

ANH

NHUNG

3

TOÁN

VI.ANH

SINH

THANH

ANH

OASINTON

TV

TRANG

TV

TRANG

Thứ  4

1

ANH

HÒA

SỬ

TRÀ

GDCD

ĐỊA

PHƯƠG

TOÁN

C.NHUNG

2

SINH

THANH

VĂN

ANH

HÒA

SỬ

TRÀ

VĂN

M.THU

3

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

TOÁN

M.PHƯƠG

ANH

OASINTON

VĂN

M.THU

Thứ  5

1

TD  (HẰNG-QUỐC-MẠNH)

2

TOÁN

VI.ANH

LINH

VĂN

HUYỀN

GDCD

ANH

OASINTON

3

      

 

 

 

 

Thứ  6

1

TOÁN

VI.ANH

ĐỊA

PHƯƠG

CN

QUANG

TOÁN

GDCD

2

VĂN

T.NGA

TOÁN

SINH

THANH

ANH

NHUNG

SỬ

H.NGA

3

SH

T.NGA

SH

SH

THANH

SH

N.HƯƠNG

SH

H.NGA

Khối 6

         Ca sáng

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

V.ANH

ANH

DUNG

TIN

VÂN

SINH

QUANG

3

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

ANH

DUNG

VĂN

H.NGA

4

CN

QUANG

VĂN

LIÊN

ĐỊA

PHƯƠG

VĂN

H.NGA

Thứ  3

1

LINH

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

CN

QUANG

2

VĂN

BÌNH

LINH

VĂN

TUẤN

ANH

NHUNG

3

VĂN

BÌNH

NHẠC

D.TRANG

LINH

TOÁN

THẢO

4

NHẠC

D.TRANG

SỬ

TRÀ

SINH

H.LÝ

TOÁN

THẢO

Thứ  4

1

SỬ

TRÀ

VĂN

LIÊN

VĂN

TUẤN

ANH

NHUNG

2

CN

QUANG

ANH

OASINTON

SỬ

TRÀ

VĂN

H.NGA

3

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

4

SINH

H.LÝ

CN

QUANG

TOÁN

V.ANH

LINH

Thứ  5

1

HỌA

SÂM

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

SỬ

TRÀ

2

VĂN

BÌNH

TD

MẠNH

CN

QUANG

TOÁN

THẢO

3

VĂN

BÌNH

ANH

DUNG

TD

MẠNH

HỌA

SÂM

4

ANH

DUNG

ĐỊA

PHƯƠG

SINH

H.LÝ

TD

MẠNH

Thứ  6

1

TIN

VÂN

GDCD

HUYỀN

VĂN

TUẤN

NHẠC

D.TRANG

2

GDCD

HUYỀN

TIN

VÂN

VĂN

TUẤN

ĐỊA

PHƯƠG

3

SINH

H.LÝ

TOÁN

LOAN

NHẠC

D.TRANG

VĂN

H.NGA

4

ĐỊA

PHƯƠG

TOÁN

LOAN

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

         Ca chiều

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Thứ  2

1

TD

MẠNH

HỌA

SÂM

TV

TRANG

TV

TRANG

2

VĂN

BÌNH

TOÁN

LOAN

HỌA

SÂM

TOÁN

THẢO

3

ANH

OASINTON

TOÁN

LOAN

TOÁN

V.ANH

ANH

NHUNG

Thứ  3

1

TV

TRANG

TV

TRANG

ANH

DUNG

TD

MẠNH

2

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

TD

MẠNH

LINH

3

TOÁN

V.ANH

TD

MẠNH

LINH

VĂN

H.NGA

Thứ  4

1

TOÁN

V.ANH

LINH

VĂN

TUẤN

GDCD

HUYỀN

2

VĂN

BÌNH

SINH

H.LÝ

TOÁN

V.ANH

TOÁN

THẢO

3

TD

MẠNH

ANH

DUNG

CN

QUANG

TOÁN

THẢO

Thứ  5

1

LINH

CN

QUANG

GDCD

HUYỀN

VĂN

H.NGA

2

TD  (HẰNG-QUỐC-MẠNH)

3

      

 

 

Thứ  6

1

ANH

DUNG

VĂN

LIÊN

TOÁN

V.ANH

ANH

OASINTON

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

ANH

OASINTON

SINH

QUANG

3

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG

*Lưu ý: 

- Tiết tự chọn Tiếng ANH nước ngoài (ANH) được bôi đen

 - Tiết tăng cường, tự chọn, ANH được bôi đen

- Các tiết tăng cường L-H 8-9, giáo viên theo dõi thời khóa biểu và linh hoạt sắp xếp