THỜI KHÓA BIỂU 

Áp dụng từ 15/8/2019

Khối 9

 

Thứ

 

Tiết

9A1

9A2

9A3

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

TMY

VĂN

Đ.HÀ

3

TOÁN

V.ANH

HÓA

QUÂN

TOÁN

LOAN

4

VĂN

LIÊN

VĂN

T.NGA

HÓA

QUÂN

5

HÓA

QUÂN

VĂN

T.NGA

NHẠC

TRANG

 

 

 

 

Thứ  3

1

ĐỊA

TUẤN

LINH

MPHƯƠG

2

ANH

HÒA

ĐỊA

TUẤN

ANH

DUNG

3

CN

THẢO

ANH

HÒA

CN

LOAN

4

TOÁN

V.ANH

VĂN

T.NGA

TD

HẰNG

5

SINH

THANH

TD

HẰNG

SỬ

Đ.HÀ

 

 

 

Thứ  4

1

SINH

THANH

TD

HẰNG

ĐỊA

TUẤN

2

NHẠC

TRANG

SINH

THANH

ANH

DUNG

3

MPHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

SINH

THANH

4

TD

HẰNG

VĂN

T.NGA

MPHƯƠG

5

GDCD

VĂN

T.NGA

TD

HẰNG

 

 

 

 

Thứ  5

1

ANH

HÒA

TOÁN

TMY

HÓA

QUÂN

2

HÓA

QUÂN

ANH

HOÀ

SINH

THANH

3

ĐỊA

TUẤN

HÓA

QUÂN

VĂN

Đ.HÀ

4

X

 

X

 

X

 

5

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  6

1

VĂN

LIÊN

SINH

THANH

ĐỊA

TUẤN

2

VĂN

LIÊN

NHẠC

TRANG

VĂN

Đ.HÀ

3

ANH

HÒA

LINH

VĂN

Đ.HÀ

4

SỬ

Đ.HÀ

SỬ

LIÊN

TOÁN

LOAN

5

TD

HẰNG

ANH

HÒA

GDCD

 

 

 

 

Thứ  7

1

MPHƯƠG

TOÁN

TMY

TOÁN

LOAN

2

TOÁN

V.ANH

TOÁN

TMY

TOÁN

LOAN

3

VĂN

LIÊN

GDCD

HƯƠNG

VĂN

Đ.HÀ

4

VĂN

LIÊN

CN

TMY

ANH

DUNG

5

SH

LIÊN

SH

TMY

SH

Đ.HÀ

Khối 8

Thứ

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

TOÁN

VI.ANH

HỌA

SÂM

ANH

TNHUNG

VĂN

HƯƠNG

3

ANH

TNHUNG

NHẠC

TRANG

VĂN

HUYỀN

VĂN

HƯƠNG

4

GDCD

HƯƠNG

ANH

TNHUNG

TOÁN

TMY

TD

MẠNH

5

VĂN

MTHU

VĂN

CN

TMY

SỬ

Đ.HÀ

 

 

 

 

Thứ  3

1

SỬ

HNGA

CN

THẢO

VĂN

HUYỀN

SINH

H.LÝ

2

ANH

TNHUNG

SỬ

HNGA

VĂN

HUYỀN

LINH

3

TD

HẰNG

ANH

TNHUNG

SINH

H.LÝ

VĂN

HƯƠNG

4

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

ANH

TNHUNG

SỬ

Đ.HÀ

5

SINH

H.LÝ

TOÁN

MPHƯƠG

TD

MẠNH

GDCD

HƯƠNG

 

 

 

 

Thứ  4

1

HÓA

QUÂN

SINH

H.LÝ

GDCD

HƯƠNG

TOÁN

THẢO

2

ANH

TNHUNG

GDCD

HƯƠNG

TD

MẠNH

TOÁN

THẢO

3

NHẠC

TRANG

VĂN

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

4

TOÁN

VI.ANH

VĂN

NHẠC

TRANG

HÓA

QUÂN

5

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

MPHƯƠG

ĐỊA

TUẤN

NHẠC

TRANG

 

 

 

 

 

Thứ  5

1

SỬ

HNGA

TIN

VÂN

VĂN

HUYỀN

ANH

DUNG

2

VĂN

MTHU

TIN

VÂN

TOÁN

TMY

ĐỊA

TUẤN

3

VĂN

MTHU

SỬ

HNGA

TOÁN

TMY

TIN

VÂN

4

CN

THẢO

HÓA

QUÂN

SỬ

Đ.HÀ

TIN

VÂN

5

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  6

1

TIN

VÂN

LINH

TOÁN

TMY

TOÁN

THẢO

2

TIN

VÂN

ĐỊA

TUẤN

ANH

TNHUNG

TOÁN

THẢO

3

HỌA

SÂM

ANH

TNHUNG

TIN

VÂN

SINH

H.LÝ

4

SINH

H.LÝ

TD

HẰNG

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

5

ĐỊA

TUẤN

SINH

H.LÝ

HỌA

SÂM

CN

THẢO

 

 

 

 

Thứ  7

1

HÓA

QUÂN

VĂN

LINH

TD

MẠNH

2

VĂN

MTHU

HÓA

QUÂN

SINH

H.LÝ

VĂN

HƯƠNG

3

TOÁN

VI.ANH

TD

HẰNG

HÓA

QUÂN

ANH

DUNG

4

TD

HẰNG

TOÁN

MPHƯƠG

SỬ

Đ.HÀ

HÓA

QUÂN

5

SH

MTHU

SH

MPHƯƠG

SH

HUYỀN

SH

QUÂN

Khối 7

 

Thứ

 

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

NHẠC

TRANG

TOÁN

T.HÀ

VĂN

CN

QUANG

VĂN

MTHU

3

VĂN

T.NGA

TOÁN

T.HÀ

VĂN

SỬ

HNGA

TD

QUỐC

4

TOÁN

VI.ANH

VĂN

Đ.HÀ

TOÁN

MPHƯƠG

VĂN

HUƯƠNG

SỬ

HNGA

5

TD

QUỐC

SỬ

HNGA

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

T.HÀ

ANH

TNHUNG

 

 

 

 

 

Thứ  3

1

CN

QUANG

VĂN

Đ.HÀ

ANH

HÒA

VĂN

HƯƠNG

SINH

THANH

2

VĂN

T.NGA

VĂN

Đ.HÀ

CN

QUANG

VĂN

HƯƠNG

NHẠC

TRANG

3

VĂN

T.NGA

CN

QUANG

TOÁN

MPHƯƠG

NHẠC

TRANG

TOÁN

CNHUNG

4

SỬ

HNGA

ANH

HÒA

NHẠC

TRANG

SINH

THANH

TOÁN

CNHUNG

5

ANH

HÒA

NHẠC

TRANG

SỬ

HNGA

ANH

TNHUNG

CN

QUANG

Thứ  4

1

TIN

VÂN

ANH

HÒA

LINH

TOÁN

T.HÀ

VĂN

MTHU

2

ĐỊA

TPHƯƠG

TIN

VÂN

VĂN

LINH

HỌA

SÂM

3

ANH

HÒA

SỬ

HNGA

TIN

VÂN

ĐỊA

TPHƯƠG

ANH

TNHUNG

4

HỌA

SÂM

SINH

THANH

ĐỊA

TPHƯƠG

TIN

VÂN

LINH

5

LINH

ĐỊA

TPHƯƠG

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

TIN

VÂN

 

 

 

 

 

Thứ  5

1

SINH

THANH

TD

QUỐC

ANH

HOÀ

ANH

TNHUNG

ĐỊA

TPHƯƠG

2

ĐỊA

TPHƯƠG

VĂN

Đ.HÀ

SỬ

HNGA

TD

QUỐC

GDCD

HUYỀN

3

TD

QUỐC

ĐỊA

TPHƯƠG

SINH

THANH

GDCD

HUYỀN

ANH

TNHUNG

4

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

5

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  6

1

VĂN

T.NGA

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

TD

QUỐC

TOÁN

CNHUNG

2

ANH

HÒA

HỌA

SÂM

TD

QUỐC

SINH

THANH

ĐỊA

TPHƯƠG

3

TOÁN

VI.ANH

TOÁN

T.HÀ

GDCD

ĐỊA

TPHƯƠG

TD

QUỐC

4

TOÁN

VI.ANH

GDCD

ĐỊA

TPHƯƠG

ANH

TNHUNG

TOÁN

CNHUNG

5

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  7

1

TOÁN

VI.ANH

SINH

THANH

TD

QUỐC

VĂN

HƯƠNG

SỬ

HNGA

2

SỬ

HNGA

TD

QUỐC

VĂN

TOÁN

T.HÀ

SINH

THANH

3

SINH

THANH

LINH

TOÁN

MPHƯƠG

TOÁN

T.HÀ

VĂN

MTHU

4

GDCD

TOÁN

T.HÀ

SINH

THANH

SỬ

HNGA

VĂN

MTHU

5

SH

T.NGA

SH

T.HÀ

SH

SH

HƯƠNG

SH

HNGA

Khối 6

 

Thứ

 

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

Môn

Giáo viên

 

 

 

Thứ  2

1

Sinh hoạt trường

2

ĐỊA

TPHƯƠG

ANH

DUNG

SỬ

HNGA

LINH

3

ANH

DUNG

ĐỊA

TPHƯƠG

TD

MẠNH

CN

QUANG

4

TOÁN

V.ANH

LINH

ĐỊA

TPHƯƠG

VĂN

HUYỀN

5

TOÁN

V.ANH

VĂN

LIÊN

LINH

ĐỊA

TPHƯƠG

 

 

 

Thứ  3

1

TIN

VÂN

TOÁN

LOAN

ANH

DUNG

TD

MẠNH

2

VĂN

BÌNH

HỌA

SÂM

TOÁN

V.ANH

TIN

VÂN

3

VĂN

BÌNH

TIN

VÂN

HỌA

SÂM

VĂN

HUYỀN

4

HỌA

SÂM

ANH

DUNG

TD

MẠNH

VĂN

HUYỀN

5

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  4

1

SỬ

HNGA

TD

MẠNH

CN

QUANG

HỌA

SÂM

2

CN

QUANG

SINH

H.LÝ

VĂN

TUẤN

SỬ

HNGA

3

TOÁN

V.ANH

CN

QUANG

SINH

H.LÝ

TD

MẠNH

4

ANH

DUNG

SỬ

HNGA

TOÁN

V.ANH

ANH

TNHUNG

5

SINH

H.LÝ

ANH

DUNG

TOÁN

V.ANH

ANH

TNHUNG

 

 

 

 

Thứ  5

1

TD

MẠNH

VĂN

LIÊN

VĂN

TUẤN

TOÁN

THẢO

2

VĂN

BÌNH

VĂN

LIÊN

ANH

DUNG

ANH

TNHUNG

3

VĂN

BÌNH

TD

MẠNH

NHẠC

TRANG

TOÁN

THẢO

4

X

 

X

 

X

 

X

 

5

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thứ  6

1

SINH

H.LÝ

TOÁN

LOAN

CN

QUANG

NHẠC

TRANG

2

GDCD

HUYỀN

TOÁN

LOAN

SINH

H.LÝ

SINH

QUANG

3

NHẠC

TRANG

GDCD

HUYỀN

VĂN

TUẤN

TOÁN

THẢO

4

CN

QUANG

NHẠC

TRANG

VĂN

TUẤN

TOÁN

THẢO

5

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Thứ  7

1

ANH

DUNG

SINH

H.LÝ

TIN

VÂN

VĂN

HUYỀN

2

LINH

VĂN

LIÊN

ANH

DUNG

SINH

QUANG

3

TD

MẠNH

CN

QUANG

TOÁN

V.ANH

GDCD

HUYỀN

4

TOÁN

V.ANH

TOÁN

LOAN

GDCD

HUYỀN

CN

QUANG

5

SH

V.ANH

SH

LOAN

SH

DUNG

SH

QUANG